Holmegaardskolen – en skole i bevægelse

 

Præsentation af praktikskolen

Holmegaardskolen er en skole med 1010 elever delt på to afdelinger.

I Fensmark er der klasser fra 0.-9. klasse. På afdelingen i Toksværd har vi klasser fra 0.-6. klassetrin. Der er SFO på alle tre afdelinger.

Skolen er kendetegnet ved engagerede medarbejdere og ledere på alle niveauer, som målrettet skaber de rette aktiviteter og rammer for børnenes læring. Pædagogikken i hverdagen tager afsæt i den anerkendende pædagogik. Der er fokus på både de faglige, sociale og kreative kompetencer, hvor hverdagen er præget af en gensidig respekt mellem alle på skolen.

For yderligere informationer om skolen henvises til skolens hjemmeside:

www.holmegaardskolen.dk

Praktikskolens forventninger til den studerende i praktik

Engagement

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
 • At den studerende overholder tavshedspligten
 • At den studerende…

Forberedelse, gennemførelse og evaluering

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
 • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter
 • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
 • At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde
 • At den studerende…

Deltagelse i skolens hverdag

At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

 • Møder (forældremøder, personalemøder, temamøder)
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer
 • Minimum 30 timer om ugen på skolen - det er et fuldtidsarbejde.

Praktik og vejledning

 

 • Hvilke muligheder og rammer vil skolen stille til rådighed, så de studerende kan opfylde kompetencemålene på de forskellige niveauer i praktik?

 

Praktikkens kompetenceområder

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Nedenstående plan viser en progression i den studerendes praktik:

Praktikniveau 1

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

 

Færdighedsmål:

Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

 

målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings-sekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,

 

 

 

 

 

Den studerende får kendskab til klassens årsplaner og undervisningsplaner, som indgår i vejledningen.

Praktiklæreren vejleder den studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner.

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål,

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,

 

 

 

 

Den studerende skal have kendskab til praktiklærerens/skolens forskellige evalueringsformer og udvikle færdighed i at vurdere elevens læringsudnytte i forhold til mål.

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

 

 

Den studerende får mulighed for at observere og analysere undervisning.

Den studerende får mulighed for at indsamle data, fx skriftlige opgaver, som der fokuseres på i vejledningen med praktiklæreren om god undervisning.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

lede elevernes deltagelse i undervisningen,

klasseledelse,

 

Praktiklæreren drøfter klasseledelse ud fra egen praksis og vejleder den studerende i varierede måder at lede klasse- og læringsarbejdet.

Den studerende får mulighed for at lede en klasse med fokus på inddragelse af eleverne.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

 

kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer,

 

 

Praktiklæreren viser og vejleder den studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

skole-hjemsamarbejde,

 

 

Den studerende får mulighed for at gøre erfaringer med at kommunikere med forældre om elevernes læring og trivsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikniveau 2

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

 

 

Færdighedsmål:

Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

 

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen,

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler

og it,

 

 

 

 

 

Den studerende får kenskab til praktiklærerens principper for undervisningsplanlægning.

 

Den studerende får mulighed for i praktikgruppen selv at gøre erfaringer med undervisningsplanlægning ud fra forskellige principper og metoder. Praktiklæreren vejleder.

 

Praktiklæreren vejleder den/de studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner medhenblik på variation og differentiering.

 

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte,

formative og summative evalueringsmetoder samt test,

 

 

 

På baggrund af den studerendes viden om forskellige evalueringsmetoder får den studerende mulighed for at gøre erfaringer med evaluering af undervisning og elevers læring.

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

 

 

 

Den studerende får mulighed for at observere og udvikle sin egen undervisning og lærervirksomhed.

Den studerende får mulighed for at observere, hvordan og hvad elever lærer med vejledning fra praktiklæreren.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

 

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og

 

 

 

 

Praktiklæreren giver den studerende viden om sin egen praksis med ledelse og udvikling af læringsmiljø og sociale relationer.

 

Den studerende får mulighed for – med vejledning af praktiklæreren - at gøre erfaringer med udvikling af læringsmiljø og det sociale liv i klassen.

 

Praktiklæreren drøfter udviklingsmulighederne med den studerende og giver feedback på den studerendes praktikarbejde vedr. klasseledelse.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

 

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel,

 

 

 

Den studerende får indsigt i praktiklærerens praksis vedr. klassens læringsmiljø og trivsel.

Den studerende får mulighed for i samarbejde med elever og medstuderende/praktiklærer at drøfte og udvikle klassens læringsmiljø og trivsel.

 

 

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,

Professionel kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og

Den studerende får indsigt i og erfaring med kommunikation og samarbejde med forældre.

 

 

 

 

 

 

 

Praktikniveau 3

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner,

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer,

 

 

 

 

 

Praktiklæreren drøfter organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer med den studerende.

 

Den studerende får mulighed for selvstændigt at stå for planlægning og gennemførelse af undervisning i samarbejde med relevante parter.

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og

metoder til formativ og summativ evaluering og

 

 

Den studerende får på baggrund af sin viden om evaluering mulighed for selvstændigt at evaluere undervisning og elevers læring.

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

 

 

 

Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

 

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

lede inklusionsprocesser i samarbejde

med eleverne.

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

 

 

Principperne for inklusion drøftes med praktiklæreren både før og efter den studerendes erfaringer med konflikthåndtering.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og

 

 

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med klassens sociale liv med vejledning fra praktiklæreren.

kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

 

 

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med kommunikation med forældrene under vejledning fra praktiklæreren.