Referat til skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

 

Onsdag den 14.03.2018 klokken 18:30-21:00

STED: Afd. Fensmark, Villavej 2, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Helge Haahr Andreasen, Jesper Nielsen, Adel Avdo (8.j), Rasmus Bjergsted Holm (6.t), Victor Frederiksen (6.h)

 

Fraværende: Kim Steen,

Afbud: Søren Spangby,

Mødeleder: Ditte-Lene Paustian

Referat: Helge Andreasen

 

Punkt

Referat

Sag 170 / 18:30 – 18:35 / Godkendelse af referat / Beslutning

Referatet er godkendt

Sag 171 / 18:35 – 18:45 / JRW / Orientering

Nyt fra elevrådet

Der har ikke været holdt elevrådsmøde i Holme Olstrup siden sidst.
 

Eleverne i Toksværd må ikke være på græsset, når det er vådt. De skal være på asfalten. Elevrådet ønsker at få lov til at være inde. Elevrådet opfordres til at drøfte dette med Betina Jørgensen. Elevrådet ønsker desuden, at dørene åbnes 7.30 i stedet for 7.40 om vinteren. Der er dog et spørgsmål om, at der skal være tilsyn med eleverne, når skolen er åben.

Der bliver stillet spørgsmål til, hvornår dørene åbner i Fensmark, med et ønske om, at tiden fra dørene åbnes til undervisningen starter er den samme på alle tre matrikler.

JRW ser nærmere på dette.
 

Der er kommet nye møbler og blevet malet i Gl. afdeling. Elevrådet vil indkalde til et møde for eleverne med henblik på at opfordre til at alle passer godt på de nye møbler og nymalede vægge. Der bliver inviteret til indvielse af de nye omgivelser fredag d. 23/3. Forældre bliver inviteret sammen med skolebestyrelse, skolechef, evt. borgmester m.fl.

Sag 172 / 18:45 – 19:00 / JRW / Orientering – 2 bilag

Forelæggelse af timefordelingsplan 2018-2019

Timefordelingsplanen er blevet behandlet i skolens medudvalg, og skal forelægges SB, jf. bilag.

Der er spørgsmål til fordelingen af lektioner på 7. årgang hvor der også ligger konfirmationsforberedelse inden for de 35 ugentlige. JRW undersøger, hvordan dette hænger sammen og orienterer på næste SB-møde

Sag 173 / 19:00 – 19:10 / JRW / Orientering/ 1 bilag (kommer senere)

Økonomi mm

Det nye økonomisystem er stadig fejlbehæftet. Der er tilsyneladende personale på lønningslisten, som ikke er ansat på Holmegaardskolen. Derudover har flere børnehavers budget været lagt ind under Holmegaardskolens budget.

 

Skolebestyrelsen udtrykker kraftig kritik af, at bestyrelsen dermed ikke reelt har mulighed for at føre tilsyn med skolens økonomi.

Sag 174 / 19:10 – 19:20 / HHA / Beslutning

Nedsættelse af timetal - specialklasser

I lighed med de to tidligere skoleår, ønsker Holmegaardskolen at nedsætte timetallet for skolens specialklasser. SB skal komme med en udtalelse om dette, jf. link (UVM).

 

Der er opbakning fra skolebestyrelsen til, at Holmegaardskolen i lighed med forgående år ansøger om nedsættelse at timetallet i  skolens specialklasser.

Sag 175 / 19:20 – 19:30 / JRW / Orientering – 1 bilag følger senere

Valgfag i skoleåret 2018-2019

SB præsenteres for det udbud af valgfag, skolen tilbyder i kommende skoleår.

Eleverne er blevet spurgt om, hvilke valgfag, de gerne vil have.

Der bliver givet udtryk for, at listen over valgfag ser spændende ud.

Der er ros til initiativet vedr. oprettelse af E-sportshold, både pga af emnet og pga samfinansiering med en anden skole.

Sag 176 / 19:30 – 19:35 / JRW / Orientering – 1 bilag

Ordblindeindsats på Holmegaardskolen

  • Kort orientering om indsats nu, og i kommende skoleår

Der har desværre været negativ medieomtale af indsatsen overfor ordblinde på Holmegaardskolen.

Der bliver sat flere resurser af til ordblindeindsatsen til næste år.

Der bliver udtrykt ønske om at beskrivelsen af indsatsen og hjælpen til ordblinde elever og forældrene til ordblinde elever bliver uddybet.

Den ekstra resurse vil især blive brugt til vejledning af elever og vejledning af lærere i brugen af de forskellige hjælpemidler. 

Pause / 19:35 – 19:45

 

Sag 177 / 19:45 – 20:00 / JRW / Drøftelse/beslutning – 1 bilag

Princip om klassedannelse

Skolens MED-udvalg har et forslag til ændring af princip om klassedannelse, jf. bilag.

Forslag til ændring i princippet om klassedannelse kommer fra skolen lærere via VMED ud fra et ønske om, at eleverne kan ønske elever fra parallelklasser.

Det blev drøftet, om forslaget til ændring vil binde for meget i stedet for at give skolen bedre mulighed for at definere fra år til år, hvordan man vil gennemføre processen.

Det blev drøftet, om lærerne bedre kunne danne gode klasser, hvis børn og forældre ikke havde mulighed for at ønske. Dan fremsatte et alternativt ændringsforslag på denne baggrund.

Det blev drøftet om der skulle være ens regler eller forskellige regler for de forskellige klassetrin. Jørgen fremsatte et alternativt ændringsforslag på baggrund af denne drøftelse.

De alternative ændringsforslag blev ikke bragt til afstemning.

Det stillede ændringsforslag blev vedtaget (7 stemmer for og 4 blanke stemmer)

Sag 178 / 20:00 – 20:15 / JRW / Drøftelse/beslutning – 1 bilag

Deltagelse i forældremøder i skoleåret 2018-2019

Der ønskes en drøftelse af omfanget af deltagelse i forældremøder i kommende skoleår, jf. SB årshjul. Af bilaget fremgår forslag om omfang af deltagelse, og planlægning af møderne.

Deltagelsen i forældremøder har været ulige fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne af SB.

Ved at sikre en planlægning med fastsættelse af datoer for forældremøder i god tid, kan det forhåbentlig sikres, at skolebestyrelsens medlemmer, kan fordele deltagelsen mere ligeligt.

De ansatte skal høres inden datoerne fastsættes

Dan ønsker, at skolebestyrelsen udarbejder et fælles udgangspunkt for, hvad der tages op af SB-medlemmerne på forældremøder.

De enkelte teams skal have aftalt dato og tidspunkt for forældremøder i skoleåret 2018-19 senest 1. maj 2018.

Herefter vil skolebestyrelsen fordele deltagelsen i forældremøderne ved det konstituerende møde i SB i juni 2018.

Der skal sættes et punkt på en kommende dagsordenen vedr. formulering af fælles forståelse af skolebestyrelsens input til forældrene på forældremøderne.

Sag 179 / 20:15 – 20:50 / JRW / Orientering

Orientering

  • Formand
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Personalet
  • Ledelsen - persondataforordningen

 

Formanden:

Der har været møde på Kobberbakkeskolen, hvor skolebestyrelsesmedlemmer fra Næstved Kommunes skoler har drøftet evalueringen af skolestrukturændringerne.  Der vil blive holdt et kick-off-møde på Rønnebæksholm i maj.

Formandsmøde i sidste uge: SB-formænd og –næstformænd fra skolerne har ønsket at holde et uformelt kaffemøde med børne- og skoleudvalget uden deltagelse af skolernes ledelser.

Kommentar til mail fra Jesper: Der har ikke været svar fra medlemmerne på spørgsmålet om relevansen af punkterne på listen over punkter til fremtidige møder.

Jespers mail er sendt med en signatur fra Det Konservative Folkeparti. Denne mail vil ikke blive brugt til ekstern kommunikation fra Jesper i sin egenskab af skolebestyrelsesformand.

Jesper har modtaget en henvendelse fra forældre, som ikke er tilfreds med en afgørelse fra skolen. Jesper understreger, at skolebestyrelsen ikke har mandat til at involvere sig i enkeltsager.

 

Valgbestyrelsen mødes i morgen. Derefter udsendes køreplan for skolebestyrelsesvalget.

 

Trivselsundersøgelsen kan gennemføres anonymt, hvis forældrene ønsker det. Prøven gennemføres i så fald på papir.

 

Der vil være skolekomedie i Toksværd. Der udsendes invitationer.

 

3.-26. april gennemføres en brugerundersøgelse af borgernes fritidsaktiviteter. Skolens skal stå for undersøgelsen for elever på 4. – 9. klassetrin

 

Jørgen orienterede om persondataforordningen og konsekvenserne af denne.

Sag 180 / 20:50 – 21:00 / Alle

Eventuelt

 

 

 

Punkter til fremtidige møder: