Tirsdag den 19.09.2017 klokken 18:30-21:00

STED: Afd. Fensmark, Villavej 4, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jørgen Wilms, Dan Kristoffersen, Helge Haahr Andreasen, Jesper Nielsen

 

Fraværende:

Afbud: Ditte-Lene Paustian, Søren Alrø Spangsby,

Referat: Helge Andreasen

 

Punkt

Referat

Sag 115 / 5 min / JRW / 1 bilag / beslutning

Forretningsorden

 

Der er en formuleringsfejl i pkt. 7:

4 linje rettes til: Hvis der ikke er nogen indvendinger til referatet efter….

Forretningsordenens pkt. 2 er ændret i det der er tilføjet en mødeleder.

Forretningsordenen er vedtaget med denne ændring.

Ditte-Lene har tilkendegivet at hun gerne vil påtage sig opgaven.

Da Ditte-Lene ikke er til stede i aften, vælges hun først officielt ved næste SB-møde.

Der spørges til passagen i § 5 vedr. SB medlemmers forfald udover to gange. I den forbindelse vil Thomas kontakte Dan med henblik på afklaring af fremmøde eller indkaldelse af suppleant.

Sag 119 / 30 min / Alle / orientering

Orientering

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Elevrådet
 • Ledelsen

Formanden:

Orienterer fra Formandsmødet (FRO). Emner var:

 • Kommunens kampagne vedr. fremmøde.
 • Fælles holdning fra formandsgruppen vedr. skolestrukturen op til kommunalvalget.
 • Der var forslag om, at formændene skulle lave skriftlig svar ang holdning til skolestruktur.

Forældrehenvendelse vedr. vikardækning.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Der har været en henvendelse fra en forælder, der har fået den opfattelse, at beslutningen om at elever ikke må forlade skolen er truffet af SB. Det er ikke korrekt. Det er en ledelsesbeslutning. Dette kan præciseres

 

Skole og forældre holder landsmøde. Skolen betaler. Vi kan sende 4 personer af sted.

 

Interesserede kan melde sig til Jørgen senest d.  ??

 

Rengøringen i A-fløjen Ny afdeling er ikke færdig, når eleverne lukkes ind. John Toksværd orienteres om dette.

Princip om elevens udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber ønskes.

Skole og forældre tilbyder 2-timers introduktionskursus om mobning. Forslag om at skolen deltager i dette. Formålet er at skolen får opkvalificeret sin anti-mobbe-politik.

Det besluttes, at Jørgen kontakter Skole og forældre og booker et kursus.

 

Personale:

Toksværd/Holme Olstrup:

Alle elever tager til Holme Olstrup til en naturdag.

Der er sat gang i motionstimer på tværs af klasser.

Der er ikke meget fravær i H-O. Der er noget bekymrende fravær i Toksværd.

Holme Olstrup.

1. klasserne har været til gåprøve med politiet.

0. klasserne har deltaget i ABCykler.

2/3 af klasserne er tilmeldt ”Aktiv rundt i Danmark”

Der er mini-OL i indskolingen og i det hele taget meget fysisk aktivitet.

Forældrerådene i 4.5. og 6. klasse har vedtaget, at eleverne ikke skal have mobiltelefoner.

Der har været utilfredshed med kørslen i forbindelse med svømmeundervisningen.

 

Fensmark:

Udskolingen har diskuteret fravær. Der kan ikke registreres lektionsfravær i øjeblikket. Bortset fra det, giver det god mening, at vi registrerer og reagerer på elevernes fravær.

9. klasserne har været af sted til Trafikdag i Næstved. Her blev eleverne bl.a. præsenteret for en trafikskadet person i kørestol, som gjorde stort indtryk på eleverne. Derefter kunne eleverne prøve forskellige aktiviteter

 

Der bliver skærpet fokus på elevernes uhensigtsmæssige brug af mobiltelefoner.

Der vil også være fokus på, at eleverne ikke må forlade skolens område.

 

Elevrådet:

Der er ingen kommentarer ligenu.

 

Ledelsen:

Jørgen har haft besøg af den nye direktør.

Der er ansat en ny afdelingsleder, Tine, som starter påp fredag.

Vi har fået midler fra Næstved Kommune til nedbringelse af fraværet. (500.000) Vi har valgt at fokusere på fraværet i udskolingen. Dette vil ske ved at vi ansætter en pædagog i ca. ½ tid.

Der er en klasse, der ønsker, at den samme vikar bruges ved alt fravær blandt klassens lærere. Skolen forsøger altid at opfylde dette. Det er dog desværre ikke altid muligt at opfylde.

Der er lavet en procedure for, hvordan vi skal gøre i tilfælde af, at skolen modtager en klage om over mobning.

Der blev kort orienteret om Læringsløftet. Der vil blive orienteret mere uddybende på et kommende SB-møde.

 

Sag 120 / 15 min / JRW / orientering/beslutning – 2 bilag følger

Økonomi mm

 • Økonomioversigt
 • Budget
 • Andet

 

Jørgen orienterede:

Forbrugsprocenten er lidt højere end forventet. Dette skyldes merudgifter i forbindelse med medarbejdere, der er stoppet i ansættelsen.

Tallene i det udleverede bilag er ikke helt korrekte.

 

Thomas ønsker at se tal for, hvor mange penge de enkelte skoler i Næstved bruger pr. elev på både almen- og specialområdet.

 

Skolens samlede budget udgør i alt ca. 68,7 mio.

 

Der stilles spørgsmålstegn ved hvor stor en del af budgettet, der anvendes til ledelse.

Der var et vigtigt argument, at der kunne spares på ledelse i forbindelse med ændringerne i skolestrukturen. Spørgsmålet er, om denne besparelse reelt er opnået.

 

Der er bilag vedr. rådighedsbeløb.

Der stilles spørgsmål til forskellige poster, herunder: kr. 10.000,-  til bortkomne materialer, kr. 80.000,- til telefoner, -30.000 under PLC.

 

Pause / 10 min / alle

 

Sag 121 / 5 min / JRW / beslutning – 1 bilag

Indhold årshjul

 

Bestyrelsens årshjul er rettet til således, at der er lige mange møder, der falder på tirsdage, onsdage og torsdage. Dog rykkes en enkelt mødedato pga kommunalvalget og en dato pga skolekomedie i Toksværd. Mødekalenderen lægges på skolens hjemmeside.

 

 

Der kunne sættes flere fokuspunkter ind i årshjulet.

 

 

Sag 122 / 20 min / HHA / orientering

Bevægelse i skolen

 • Orientering om målsætning for kommende skoleår - fokuspunkt
 • Gode ideer?
 • Andet

 

Jørgen motiverede ønsket om, at sætte fokus på Bevægelse i skolen i kommende skoleår.

 

Efter en lang drøftelse konkluderede Jørgen, at alle input tages med i en videre drøftelse i ledelsesteamet

Sag 123 / 30 min / JRW / orientering - 1 bilag

Skoleprojekt

 • Formål - fokuspunkt
 • Pædagogiske overvejelser
 • Økonomi
 • andet

 

Punktet udskydes til næste møde.

Jørgen arbejder videre med projektet i mellemtiden.

Sag 124 / 15 min / JRW / beslutning - 1 bilag

Værdiregelsæt

 

Jørgen gennemgik ændringer i værdiregelsættet.

 

Der var ønske om, at der kommer mere konkrete beskrivelser af forholdsregler ved mobning.

 

Værdiregelsættet blev vedtaget i sin nuværende form.

Der arbejdes videre med en konkretisering af Antimobbestrategien.

 

Sag 125 / 15 min / JRW / orientering - 1 bilag

Regler vedrørende mobiltelefoner

 

Gerd og Lone Karlsen undrer sig over behandlingen af punkt 125 vedr. mobiltelefoner, hvor vi kort bliver orienteret om en truffet beslutning. Dette til trods for, at der i sidste skolebestyrelsesmødereferat fra august stod, at punktet blev taget op igen på mødet 19. september 2017

 

Gerd og Dan erklærer sig uenige i, at eleverne skal have lov til at bruge mobiltelefoner i frikvartererne i klassetrin op til 6. klasse.

 

NOTAT 26/10: Punktet ønskes genoptaget på baggrund af ovenstående.

Sag 126 / 5 min / Alle

Eventuelt

 

Kim har afklaret regler for forsikringsdækning i forbindelse med transport af elever i private biler.

Der sendes bilag ud gennem JRW

 

 

 

Punkter til fremtidige møder: