Referat for fælles skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen, Toksværd afdelingen

Onsdag, den 17.08.2016, klokken 19:00-21:30

 

STED: Tokesvej 1, Toksværd, 4684 Holmegaard

 

Tilstede: Lone Brandt, Gerd Østergaard, Marianne Fanefjord, Sisse Christensen, Hans Peter Stokholm, Jørgen Wilms, Jesper Nielsen, Dan Kristoffersen, Kim Steen, Søren Spangsby, Ditte-Lene Paustian, Thomas Jensen, Tanja Jakobsen

Gæster: Kasper Jensen, Annemette Rosén

Fraværende:

Referat: Jørgen Wilms

 

 

Punkt

Referat

Sag 01 / 20 min / Alle

Orientering

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Elevrådene
 • Ledelsen – kursus for SB
 • Ansættelsesforhold

 

Formanden byder velkommen, og medlemmerne præsenterer sig.

Der spørges ind til elevrådsmedlemmer. Hans oplyser, at de ikke er valgt endnu.

Formand:

Det understreges, at bestyrelsen har tavspligt. Får man henvendelser om drift, opfordrer Hans til, at det sendes til skolens ledelse.

Formanden opfordrer til, at skolen evaluerer forløbet vedrørende 6. årgangs overgang til afdeling Fensmark. Det har skolen planlagt at gøre.

Bestyrelsesmedlemmer:

Ingen bemærkninger.

Personalet:

En lidt kaotisk start, med mange udfordringer. Alle har taget hånd om hinanden, og især med hensyn til nyansatte. Det mærkes, at der er mange elever i overbygningen, men det har ikke været et problem. Overordnet set en god start.

I Toksværd mærkes det, at der ikke er så mange elever mere. Personalet arbejder med at skabe nye rutiner og traditioner.

Holme-Olstrup er den afdeling på skolen, hvor forandringerne er færrest.

Der har været, og er stadig, nogle udfordringer med vores IT-systemer. Det arbejdes der med.

Elevrådene:

Ingen bemærkninger.

Ledelsen:

SFO har oplevet et ledelsesskift i Fensmark, som er forløbet fint. 0. klasse er flyttet til Trollesgave, og det er gået meget fint.

Ringetiderne i Toksværd passer ikke til bustiderne, og derfor foreslår CUD, at vi ændrer ringetiderne, således at vi møder kl. 08:00, i stedet for 07:50. Dette skal være gældende frem til 11. december 2016, hvor den nye busplan træder i kraft. Formanden ønsker, at meddelelse om ændrede bustider skrives som en besked på Intra. Derudover gives eleverne en besked med hjem i papirform.

Det aftales, at bestyrelsen ikke modtager diæter, men at der er kaffe og frugt til møderne.

Hans orienterer om læringsløft – uddannelsesforløbet finansieret af A.P. Møller.

Der er problemer omkring et valghold i forhold til pigefodbold i Fensmark. Det er fint, at indgå et samarbejde med boldklubben.

Andres deltagelse i skolebestyrelsen, i form af to faste, eksterne medlemmer, besættes ikke for nærværende.

Brugere af IT rygsæk kan altid få hjælp af skolens vejleder – der er ikke faste tider. Der er aftalt et møde, hvor fælles procedure for skolens tre afdelinger aftales.

Det går fint med skolepatrulje i Fensmark. I Toksværd arbejdes der på at etablere en fast skolepatrulje. Den daglige leder er tovholder på dette.

Om overbygningselever må forlade skolen, skal drøftes i skolebestyrelsen. Dette er et kommende punkt, i arbejdet med værdiregelsættet.

Hvad der lægges på ForældreIntra er også et kommende punkt på dagsordenen.

Hans spørger ind til deltagelse i skolebestyrelseskursus 12. september og 10. oktober, kl. 18:30-21:30. Hans tilmelder. Alle tilkendegiver, at de deltager.

Ansættelsesforhold:

Vi har ansat de lærere og pædagoger vi har behov for.

Sag 02 / 25 min / TJ

Forretningsorden

Bilag med eksempel på en forretningsorden fremsendes

Bilag – Styrelsesvedtægt for Skolerne i Næstved Kommune

Bilag med forslag til mødedage – årshjul

Se bilag.

Sag 03 / 15 min /HPS

MyLocker – skabe kan i dag lejes i Fensmark mod betaling. Hvilke muligheder har vi for at tilbyde gratis skabe til alle overbygningselever?

Hans orienterer om baggrunden for skabene. Det vil koste skolen ca. kr. 200.000,-, at indkøbe skabe nok til at alle elever kan tilbydes et skab.

Hvis vi indkøber skabene, kan vi tilkøbe vedligehold af MyLocker, formedelst kr. 8.000,- om året.

Formanden mener ikke det skal koste penge at gå i folkeskolen, og anbefaler, at skolen anskaffer skabe til alle. Det anbefales at skolen indhenter andre tilbud, for at finde en billigere løsning.

Skolens ledelse sørger for at indhente tilbud, og undersøger, hvordan aftalen med MyLocker er.

Sag 04 / 20 min / TJ

Årshjul for arbejdet i skolebestyrelsen

Bilag med udkast fremsendes med mødedatoer

15. september aflyses, da der er FRO møde, og forældremøde i udskolingen. Den ændres til 4. oktober i stedet.

Skemaer sendes til udtalelse til skolebestyrelsen, inden de udsendes til elever, personale og forældre.

Ellers er udkast til årshjul godkendt.

Sag 05 / 20 min / JRW, AR

Elevplaner

Gennemgang af elevplanens struktur i systemet MinUddannelse. Skolens plan for dette skoleår for at sikre en drøftelse af planerne med elever og forældre.

Annemette og Kasper orienterer om MinUddannelse. PowerPoint præsentation medsendes referatet.

Der uddeles bilag, der medsendes referatet.

Det foreslås, at der lægges instruktionsvideo på Intra, til brug for forældre.

Sag 06 / 20 min /JRW

Økonomi

Status på Økonomien fremlagt indenfor skolens tre hovedområder: Almenundervisningen, specialundervisningen og SFO

Bilag fremsendes ca. 5 dage før mødet.

Der orienteres om skolens økonomi, og om de forbehold for de foreløbige tal, der er. Det forventes, at alle tal er opdateret og på plads til kommende bestyrelsesmøde.

Der er et ønske om, at det af den økonomiske gennemgang fremgår, hvad vi bruger pr. elev i almen og SFO.

Forbrugsprocenter ønskes også.

Der tages udgangspunkt i Lundebakkeskolens model. Formanden sender et eksemplar til Jørgen.

Bilaget ønskes kommenteret.

Skolebestyrelsen ønsker alle bilag, dagsordner, referater mm via almindelig mail, i stedet for via Intra.

Sag 07 / 15 min / HPS

Ansøgning om kortere skoledag for elever i specialklasserne M og U

Bilag – Ansøgningen til CUD

Hans uddyber ansøgningen.

Formanden ønsker at orientere de berørte forældre, inden ansøgningen underskrives. Dette gøres på førstkommende forældremøde. Helge indkalder alle forældre i specialklasserne til ekstraordinært forældremøde, udelukkende med dette på dagsordenen. Mødet afholdes 1. september på Afdeling Fensmark.

 

Sag 08 / 5 min / JRW

Hjemmesiden, Intra – status

Der har været store problemer med Intra. Status og tidshorisont for opbygningen af hjemmesiden.

Skolens ledelse lægger en plan for det videre arbejde med Intra og Skoleporten. Planen medtages på kommende møde.

Sag 09 / 5 minutter / JRW

Bustransport

Status på opstart

Der har været lidt kaos på Holmegaardsvej, når eleverne skal hjem med bussen, så derfor holder bussen på parkeringspladsen ved Villavej i stedet. Dette iværksættes fra mandag 22. august 2016.

Sag 10 / 5 minutter/ Alle

Eventuelt

Der afholdes møde med Næstved Kommune vedrørende trafik i kommende møde.

Vedrørende studietur, arrangeret af CUD til New Zealand, foreslås det, at skolebestyrelsen laver en udtalelse.

 

Punkter til fremtidige møder:

Forventninger i samarbejdet

Principper

Må elever forlade skolen?

ForældreIntra

Forretningsorden

Skabe i overbygningen

Trafikgruppe

 

 

 

 

FORRETNINGSORDEN FOR HOLMEGAARDSKOLENS

SKOLEBESTYRELSE udkast 17. august 2016

1.

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter og 3

elevrepræsentanter.

 

2.

Skolebestyrelsen vælger blandt de forældrevalgte medlemmer en formand og en

næstformand. Disse valg gælder for 2 år ad gangen fra 1. august. Formanden leder møderne og erstattes ved forfald af næstformanden.

 

3.

I skolebestyrelsens møder deltager uden stemmeret skolelederen og afdelingsledere.

Ledelsen varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion.

 

4.

Såfremt det findes hensigtsmæssigt kan interessenter inviteres til skolebestyrelsesmøder i forbindelse med behandling af specielle sager.

 

5.

Skolebestyrelsen afholder ordinært møde i den 3. uge i hver måned skiftevis på tirsdage, onsdage og torsdage, såfremt det ikke er helligdage eller tilsikret fridage. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller 4 af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Formanden samler input fra skolebestyrelsen og fastsætter dagsorden i samråd med skolelederen. Dagsorden udsendes 1 uge før mødet med eventuelle bilag til medlemmer.

Hastesager kan – uden at være optaget på dagsordenen – behandles, såfremt bestyrelsen accepterer dette. Enhver sag kan, såfremt 2 medlemmer ønsker dette, udskydes til

behandling ved næste møde med begrundelse i manglende belysning af sagens indhold

og oplysning om hvilke forhold, der ønskes belyst yderligere. Ingen sag kan udsættes

mere end én gang med denne begrundelse, med mindre den samlede bestyrelse er enig

heri.

På alle ordinære møder skal dagsordenen indeholde meddelelser fra formanden,

ledelsen, medarbejder- og elevrepræsentanter og udvalg. Økonomistatus udleveres hver måned.

Ved længerevarende forfald finder den enkelte selv suppleant og meddeler formanden eller skolens kontor om forfaldet.

 

6.

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når 7 eller flere af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

7.

Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes via underskrift af de

medlemmer, som har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser

tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger til andre

myndigheder. Referatet sendes ud til medlemmerne af skolebestyrelsen. Hvis ikke er nogen indvendinger er til referatet efter tre hverdage fra udsendelsen af referatet, så offentliggøres referatet på Intra. Ved indvendinger godkendes referatet på det førstkommende møde i skolebestyrelsen.

 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på skolens Intra og lægges på skolens hjemmeside.

 

8.

Skolebestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, med mindre andet er besluttet af

skolebestyrelsen f.eks. ved delegation til formanden eller et andet medlem. Intet medlem kan alene udøve skolebestyrelsens beføjelser.

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, er berettiget til at ekspedere presserende sager af forvaltningsmæssig karakter. Bestyrelsen orienteres efterfølgende via mail.

 

9.

Skolebestyrelsen fungerer i et og alt efter de til enhver tid gældende love,

bekendtgørelser, cirkulærer og andre bestemmelser fra undervisningsministeriet og

byrådet.

 

10.

Skolens ledelse drager omsorg for udførelse af trufne beslutninger.

 

11.

Tvivl om bestyrelsens beføjelser og kompetencer kan forelægges byrådet.

 

XX  2016.

 

 

 

Årshjul og møder i Skolebestyrelsen 2016-2017       (Rullende dage)

 

Dato

Indhold

17. aug. 2016

Onsdag

Toksværd

 • Økonomi
 • Årshjul - mødekalender
 • Forretningsorden

20. sept.2016

Tirsdag

Fensmark

 • Økonomi
 • Skolebestyrelsens principper 

4. okt..2016

Tirsdag

Holme-Olstrup

 • Økonomi
 • Skolebestyrelsens principper 

12. okt. 2016 Onsdag Toksværd

 • Udarbejde endelig dagsorden og indbydelse til Temamøde med klasseråd
 • Økonomi
 • Skolebestyrelsens principper 

17. nov. 2016

Torsdag

Holme-Olstrup

 • TEMAMØDE 18.30-20. SB-møde 20.00-21.00 (fx Min Uddannelse)
 • Skolebestyrelsens principper 
 • Evaluering af temamødet

13. dec. 2016

Tirsdag

Fensmark

 • Økonomi
 • Skolebestyrelsens principper
 • Selvforvaltningsaftalen - status

18. jan 2017

Onsdag

Toksværd

 • Økonomi
 • Skolebestyrelsens principper
 • Skoleårets planlægning Skoleårets planlægning - timefordelingsplanen

 23. febr. 2017

Torsdag

Holme-Olstrup

 • Økonomi
 • Skolebestyrelsens principper
 • Skoleårets planlægning – økonomi, valgfag, 20.2, Ansøgning om evt. nedsat timetal i specialklasserne

14. mar. 2017

Tirsdag

Fensmark

 • Økonomi
 • Skolebestyrelsens principper
 • Skoleårets planlægning

19.apr. 2017

Onsdag

Toksværd

 • Skolebestyrelsens principper
 • Årsberetning til drøftelse/behandling

18. maj 2017

Torsdag

Holme-Olstrup

 • Økonomi
 • Skolebestyrelsens principper
 • Årsberetning/årsmøde kl. 18.30-20.00. SB-møde 20.00-21.00

13. juni 2017

Tirsdag

Fensmark

 • Økonomi
 • Skolebestyrelsens principper
 • Valg af formand og næstformand? (Forretningsorden)
 • Elevskemaer sendes til udtalelse i skolebestyrelsen

Til Center for Uddannelse

Til Center for Uddannelse

Att.: Lars Nedergaard

 

ANSØGNING

Med den nye skolereform er der mulighed for at konvertere understøttende undervisningstimer i specialklasser til to-lærertimer. En dispensation gives for et skoleår ad gangen. En dispensation er gældende for elever med særlige behov, som modtager vidtgående specialundervisning.

 

Holmegaardskolen ansøger hermed Næstved kommune om tilladelse til at konvertere timer fra den understøttende undervisning til to-lærertimer for eleverne i skolens specialklasser (S-klasser og H-klasser på afd. Fensmark).

Timerne skal anvendes til intensivering af den fag-faglige undervisning for elever med særlige behov på 4. til 9. klassetrin gældende fra næste skoleår 16/17.

 

Hvilke klasser søges der dispensation til?

 

S-klasser – primært elever med generelle indlæringsvanskeligheder

SM - specialklasse for 4. - 6. årgang

SU - specialklasse for 7. - 9. årgang

 

H-klasser - elever med relationelle, følelsesmæssige, adfærdsmæssige samt opmærksomheds- og impulsstyringsmæssige vanskeligheder

H2 - specialklasse for 4. - 6. årgang

 

 

Oversigt over lektioner, som den enkelte klasse oprindeligt skulle have haft, og hvor mange lektioner klassen har efter omlægningen af den understøttende undervisning:

 

Klasser

klassetrin

Opnåede timetal

Oprindeligt timetal

Konverteret tid (timer)

SM

4.- 6. trin

30

33

3

SU

7.-9. trin

30

35

5

H2

4.- 6. trin

30

33

3

 

Begrundelse for ansøgning:

De faglige krav til eleverne er blevet skærpet i forbindelse med den nye skolereform. På Holmegaardskolen ønsker vi at optimere elevernes læring, så eleverne får mest muligt ud af deres undervisningstid og bliver så dygtige som de kan.

 

Vi oplever, at et stort flertal af eleverne i vores specialklasser udtrættes hurtigere end andre elever og at deres udbytte af undervisningstiden efter kl. 14 er meget begrænset. Vi ønsker at udnytte vores ressourcer på den del af dagen, hvor eleverne har et reelt udbytte af undervisningen.

 

Formålet med konvertering af understøttende undervisningstimer til to-lærertimer er at kunne tilbyde eleverne en undervisning, der understøtter deres individuelle læringsmål og dermed en højere grad af undervisningsdifferentiering med henblik på at skabe optimale betingelser for elevernes personlige og sociale udvikling i ovennævnte klasser.

 

Vi ønsker, som et mere langsigtet mål for eleverne, at skabe et kvalitativt bedre undervis-ningstilbud for eleverne i vores specialklasser med det formål at sikre, at flest mulige af vores elever med særlige behov kan påbegynde en godkendt ungdomsuddannelse efter 10. skoleår.

 

 

 

 

klasse

Begrundelse:

SM

Gruppen tilhører 4.-6. trin, men undervisningsmæssigt er niveauet på 1.- 3. trin.

Med de store forskelligheder i gruppen, vil det være nødvendigt med helt små grupper eller en til en indlæring.

Mange af vores børn har brug for rigtigt mange gentagelser, både med hensyn til det, som er lært og nyt stof – der er mange forskellige niveauer, så det er ønskeligt at kunne undervise disse børn i meget små grupper. Det er her, vi ønsker at gøre brug af USU, så der er to lærere på. Vi har bl.a. en lille gruppe, som har meget svært ved lagring af det lærte, og vores erfaring med dem er, at de er meget følsomme/skrøbelige, når de ikke kan huske. Ofte kan de sætte sig selv i stressede situationer, hvor hjernens arbejdsevne bliver påvirket, hvilket kan give sig udslag i mange forskellige kognitive problematikker, f.eks. koncentration, opmærksomhed, manglende selvregulering og hukommelse. Denne gruppe har brug for mange positive oplevelser over tid, for at opveje, omforme og regulere de allerede eksisterende indlærte fagligheder.

 

Dansk

Vores målgruppe har mange forskellige specifikke indlæringsudfordringer, men vi tænker, at vi vil bruge de ekstra ressourcer i dansk, fordi det er vigtigt, da det har indflydelse på alle fagområder. Vi vil derfor anvende 2 af de 3 timer i danskundervisningen til at understøtte følgende:

Læsning: Læsetræning på det niveau eleven befinder sig.

IT kendskab: Fordybelse i brugen af de hjælpemidler, der er til rådighed indenfor vores it system, der kan være eleven til hjælp fremover i deres uddannelses- og arbejdsliv. CD ord, Nota m.fl.

 

Matematik

Vi tænker at lave en målrettet indsats i matematik i den sidste time. Der er børn som ikke er sikre i talrækken fra 0-10 og som derfor har brug for en samlet indsats med alle grundlæggende færdigheder.

De elever, som har forudsætningerne for det, skal desuden tilegne sig kompetencer indenfor:

 

Økonomi:

Eleven skal have kendskab til at lave en lille budgetlægning.

Af prøve budgettet i praksis, hvor eleven laver sit eget budget, til indkøb i forbindelse med madkundskab. Vi vil få mulighed for at tage et par elever ud af gruppen og arbejde målrettet med dette.

 

Effektmål

Eleverne testes med de relevante faglige tests i dansk og matematik. Målet er, at løfte elevernes faglige niveau. Målopnåelsen vurderes under hensyntagen til elevernes faglige udgangspunkt og deres kognitive potentiale.

H2

Gruppen tilhører ligeledes 4.-6. trin, og på trods af, at disse elever ikke er beskrevet med indlæringsvanskeligheder, har deres sociale, personlige og følelsesmæssige problemstillinger ofte betydet, at de har de samme faglige vanskeligheder, som deres jævnaldrende i SM-klassen.

En del af den omlagte tid skal derfor bruges på tilsvarende vis.

Derudover, vil der være fokus på at støtte eleverne i deres individuelle, ikke-faglige målsætninger. Disse vil blive beskrevet og evalueret for hver enkelt elev.

Effektmål

Eleverne testes med de relevante faglige tests i dansk og matematik. Målet er, at løfte elevernes faglige niveau. Målopnåelsen vurderes under hensyntagen til elevernes faglige udgangspunkt og deres kognitive potentiale.

Desuden vurderes progressionen i elevernes individuelle, personlige og sociale målsætninger.

SU

På dette trin vil vi anvende de 5 timer til tolærerordningen i dansk, matematik, engelsk og de timeløse fag.

 • læsning med hjælp af CD ord og Into Words
 • skrivning med hjælp af CD ord
 • blive fortrolige med div. faglige træningsprogrammer
 • søge alle brugbare oplysninger (f.eks. tog og bustider, billetkøb, læse/høre nyheder mm.)

 

Vi vil have mulighed for mere individuel undervisning og støtte ved tolærerordningen.

 

Uddannelses- erhvervskendskab:

Eleverne skal have kendskab til forskellige former for erhverv, hvor de besøger en virksomhed, får kendskab til produktet fra start til slut.

Eks. besøge en skovridder, skovens drift/skovarbejder, snedker og tømrer til tømmerhandel. Kendskab til hvilke arbejdspladser der er mulighed for igennem forløbet. Mulighed for praktik inden for de forskellige områder.

 

Social tilpasning til andre i samfundet:

Samfundsnormer/etik.

Venskaber og relationer.

Eleverne skal igennem træning lære at begå sig på offentlige steder.

Eleverne skal tilegne færdigheder, så de selv kan tage tog, bus og kunne bruge betalingsmulighederne.

Eleverne skal tilegne sig et overblik i nærområdet, og kunne færdes og danne sig et overblik, hvor han/hun befinder sig.

Eleven skal guides til, hvilke samfundsmæssige muligheder, der tilbydes i ungelivet, eks. Ungdomsklub og ungdomstilbud af anden karakter.

 

Effektmål

Eleverne testes med de relevante faglige tests i dansk og matematik. Målet er, at løfte elevernes faglige niveau. Målopnåelsen vurderes under hensyntagen til elevernes faglige udgangspunkt og deres kognitive potentiale. De elever, der har kognitivt og motivationsmæssigt potentiale til at tage afgangsprøve i dansk og matematik føres til afgangsprøve.

 

Samarbejde, rollefordeling og evaluering.

 

Samarbejdet mellem lærerne foregår i alle tre klasser på følgende måde: Lærerne aftaler en opdeling af klassen i mindre hold ud fra deres niveau i det pågældende fag eller emne. Den enkelte lærer er ansvarlig for at planlægge og gennemføre undervisningen for hver sin elevgruppe. Indsatsen bliver løbende vurderet på klasseteammøder med deltagelse af specialklassernes afdelingsleder. Disse møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum. Endvidere afholdes en årlig klassekonference med fokus på testresultaterne.

 

Pasningsordning for de elever, som evt. måtte have behov for det, når skoledagen ophører.

 

Undervisningstiden i vores specialklasser på 0.-3. klassetrin er ikke berørt af ansøgningen. Det eksisterende fritidstilbud i Frit Fensmark er derfor stadig fuldt tilstrækkeligt tilbud til elever på disse klassetrin. Holmegaardskolen er indforstået med at etablere en pasningsordning for de elever fra SM og H2, som evt. måtte have et pasningsbehov, når skoledagen er ophørt og indtil SFO2 begynder. Vi tænker på skolen som en helhed, og har derfor afsat ressourcer til pædagogstillinger, hvor pædagogen varetager opgaver i H1 og H2-klassen både i undervisningstid og i SFO-tid. Det betyder, at pædagogen vil være sammen med eleverne i overgangen fra undervisning til SFO, således at eleven vil være sammen med en kendt voksen.

 

Eleverne i de ældste specialklasser benytter sjældent et fritidstilbud efter skole, det forventes derfor ikke være aktuelt med en pasningsordning, såfremt skoledagen afkortes. Skulle dette blive efterspurgt, vil Holmegaardskolen tilbyde de enkelte elever pasning i SFOen.

 

Denne ansøgning er behandlet på skolebestyrelsesmødet.

Skolebestyrelsen støtter ansøgningen.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

 

Hans Peter Stokholm                        Thomas Jensen             

Skoleleder                                      Formand for skolebestyrelsen                                              

                

 

 

Næstved Kommune                                                                                                 August 2016

Center for Uddannelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i

Næstved Kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) fastsættes følgende vedtægt for folkeskolens styrelse i Næstved Kommune.

 

KAPITEL 1

Skolebestyrelsen

 

Sammensætning og valg

 

§ 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen består af følgende:

1) Et flertal af repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Herunder gælder følgende:

a) Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.

b) Hvis skolen har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1 forældrerepræsentant.

2) For hver af skolens afdelinger vælges 1 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere. Vedkommende vælges af og blandt medarbejdere på den enkelte afdeling.

3) 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, jf. dog stk. 3. Herunder gælder følgende:

Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver afdeling.

Stk. 2. Skolebestyrelsen beslutter ved konstitueringen, om skolebestyrelsen skal udvides med optil to pladser med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Stk. 3. Ved skoler, der kun har til og med 5. klassetrin, kan Byrådet efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen.

Stk. 4. Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret.

Stk. 5. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 6. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller personale.

Stk. 7. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år gældende fra den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 8. De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.

Stk. 8. Byrådet kan, uanset bestemmelsen i stk. 7 bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

Stk. 9. I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan Byrådet beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.

   Stk. 10 Skolebestyrelsen kan beslutte, at der afholdes forskudte valg for forældrerepræsentanter. Første gang vælges halvdelen for 4 år og resten for 2 år. Jf. i øvrigt Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

 

  § 2. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Skolebestyrelsen kan beslutte, at de daglige ledere af afdelinger på skolen og af skolens skolefritidsordning kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

  

  § 3. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 28 af 14/01/2014) og følgende regler:

1) Valgbestyrelsen har ansvar for gennemførelse af valget. Valgbestyrelsen består af et medlem af Byrådet, skolebestyrelsesformanden og skolelederen. 

2) Valget foregår i uge 24. Alle tidsfrister fremgår af bilag til styrelsesvedtægten.

3) Valget foregår elektronisk. Skolen sikrer, at forældre kan få hjælp til stemmeafgivning på skolen.

4) Fredsvalg. Efter endt frist for kandidatopstilling samler valgbestyrelsen kandidaterne og undersøger mulighederne for fredsvalg.

5) Valgbestyrelsen opgør valget umiddelbart efter tidsfristens udløb. Det antal af forældrerepræsentanter, der udgør et flertal, og som har fået flest stemmer, er valgte, jf. dog § 1 a og b. Resten er stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal, jf. dog § 1 a og b.

6) Valgbestyrelsen underretter de valgte og Byrådet om resultatet af valget umiddelbart efter tidsfristens udløb.

7) Fristen for klager over valget er udgangen af uge 25.

8) Skolen bekendtgør valgresultatet på hjemmesiden.

9) Skolelederen indkalder den nyvalgte skolebestyrelse til konstituerende møde i uge 26. Skolebestyrelsen tiltræder den 1. august.

10) En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra Børne- og Skoleudvalget.

11) Suppleringsvalg. Er der ved ledighed ingen stedfortræder for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Valget sker, som det fremgår af 1) til 4) og 6) til 8), dog efter tidsplan fastsat af valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen opgør valget umiddelbart efter tidsfristens udløb. Den/de forældrerepræsentanter, der har fået flest stemmer er valgt, jf. dog § 1 a og b. Resten er stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal, jf. dog § 1 a og b.

  Stk. 2. Medarbejdervalg foregår ved, at skolelederen med mindst 14 dages varsel indkalder til valghandling. Alle medarbejdere, som er omfattet af skolelederens ledelseskompetence er valgberettigede og stemmeberettigede, dog skal personer, der vælges til bestyrelsen ikke have et ansættelsesforhold på under 1 år, da valgperioden er 1 år.

Kandidatforslag afleveres til skolelederen, der senest 8 dage før valgets afholdelse offentliggør en stemmeseddel med kandidaternes navne. Ved valghandlingen, der afholdes som en skriftlig afstemning, tildeles hver medarbejder én stemme. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater.

Den medarbejder, der har opnået flest stemmer, er valgt. Den medarbejder, der har opnået næstflest stemmer er suppleant. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

  Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges som beskrevet i stk. 2. Valgperioden er 1 skoleår med tiltrædelse 1. august.

  Stk. 4. Valg i henhold til stk. 2 skal finde sted senest 1. maj skoleåret før.

  Stk. 5. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet. Valgperioden er 1 skoleår med tiltrædelse 1. august.

  Stk. 6. Valg iht. stk. 5 skal finde sted enten ved skoleårets afslutning eller umiddelbart efter det nye skoleårs start.

 

§ 4. På skolebestyrelsens konstituerende møde efter valget vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg.

Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Hvis ingen af forældrerepræsentanterne har været medlem af skolebestyrelsen tidligere, ledes mødet af den ældste af forældrerepræsentanterne. Samme fremgangsmåde anvendes, hvis der skal vælges ny formand i løbet af valgperioden.

 

 

Mødevirksomhed

§ 5. Den enkelte skolebestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 6. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

  Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i enkelte punkter, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 

§ 7. Regler for suppleanters deltagelse ved bestyrelsesmedlemmers forfald skal fremgå af skolebestyrelsens forretningsorden.

 

§ 8. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når 1/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

  Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

 

§ 9. Formanden indkalder til møde i henhold til forretningsordenen.

  Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender den med eventuelle bilag i henhold til forretningsordenen inden mødet til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden før mødet afholdes i henhold til forretningsordenen.   

  Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel end beskrevet i forretningsordenen. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 

§ 10. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

§ 11. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

 

§ 12. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

  Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 13. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsorden og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden.

  Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser ført til referat i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

  Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder skriver under møderne referat.

 

 

Andre forhold

 

§ 14. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 

  Stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.

 

§ 15. Den enkelte skolebestyrelse træffer selv beslutning om eventuel udbetaling af vederlag eller diæter til forældre- og elevrepræsentanter samt deres stedfortrædere. Såfremt skolebestyrelsen beslutter, at der skal foretages udbetaling, effektueres denne i overensstemmelse med bestemmelsen herom i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

  Stk. 2. Den enkelte skolebestyrelse træffer selv beslutning om eventuel godtgørelse for dokumenterede merudgifter til forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere. Såfremt skolebestyrelsen beslutter, at dokumenterede merudgifter skal godtgøres, sker dette i overensstemmelse med bestemmelsen herom i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

  Stk. 3. Udgifter i forbindelse med stk. 1 og stk. 2 afholdes af skolens selvforvaltningsramme.

 

KAPITEL 2

Skolebestyrelsens beføjelser

 

§ 16. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af bilag til denne vedtægt.

   Stk. 2. Byrådet delegerer sine beføjelser efter lov om folkeskolen til skolebestyrelserne bortset fra de beføjelser, som følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen, beslutninger om skolestruktur samt de beføjelser, der er underlagt delegeringsforbud.

 

KAPITEL 3

 

Skolelederen sikrer, at der i passende omfang afholdes møder for alle skolens medarbejdere, hvor den pædagogiske udvikling drøftes.

KAPITEL 4

Elevråd

§ 22. Der vælges et eller flere elevråd på hver skole.

  Stk. 2. På skoler med afdelingsstruktur dannes der afdelingselevråd på hver afdeling.

  Stk. 3. På afdelinger med 0. – 9. klassetrin har eleverne ret til at danne 2 elevråd – et for de yngste elever og et for de ældste elever.

  Stk. 4. Hver skole har et fælleselevråd bestående af repræsentanter for hvert afdelingselevråd. Fælleselevrådet mødet mindst to gange årligt.

  Stk. 5. Eleverne afgør selv sammensætning og valg til elevrådet.

  Stk. 6. Elevrådet har ret til at udtale sig over for skolebestyrelsen og skolens ledelse i alle sager vedrørende skolen, bortset fra sager vedrørende enkeltpersoner.

  Stk. 7. Skolens leder skal sikre, at elevrådet får hjælp til praktiske foranstaltninger.

 

§ 23. Hver skole vælger 2 repræsentanter fra skolens fælleselevråd til et kommunalt elevråd.

  Stk. 2. Det kommunale elevråd drøfter forhold, som er fælles for alle skoler. Det kommunale elevråd kan tage kontakt og fremsætte forslag til chefen for Center for Uddannelse vedrørende forhold, som er fælles for alle skoler.

  Stk. 3. Chefen for Center for Uddannelse udpeger en kontaktperson, der skal være det kommunale elevråd behjælpelig med praktiske foranstaltninger, herunder henvendelser til Center for Uddannelse eller Børne- og Skoleudvalget. 

 

KAPITEL 5

Det fælles rådgivende organ

 

§ 24. Det politiske fagudvalg, som har ansvar for folkeskolen i Næstved Kommune, afholder møder med samtlige formænd og næstformænd for skolebestyrelserne og skolelederne efter behov og minimum 2 gange årligt.

 Stk. 2. En planlægningsgruppe bestående af repræsentanter for det politiske fagudvalg og skolebestyrelserne fastlægger formål og rammer for møderne i samarbejde med Center for Uddannelse.

 

KAPITEL 6

Ikrafttrædelse

 

  § 25. Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2016.

 

Vedtaget i Byrådet 15. marts 2016

 

 

Carsten Rasmussen,                                                                             Tomas Therkildsen

Borgmester                                                                                          Kommunaldirektør

 

 

Næstved Kommune, Center for Uddannelse                                         august 2016

Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune

 

Indhold

Bilag 1. Skoleoversigt 20

Bilag 2. Skoledistrikter 20

2.1. Skoledistrikter og valg af skole. 20

2.2. Frit skolevalg. 20

2.3. Indskrivning i børnehaveklassen. 21

2.4. Bopælsændring. 21

Bilag 3. Skolernes ordning og omfang. 22

Bilag 4. Skolefritidsordninger 23

4.1. Skolefritidsordninger. SFO. 23

4.1.1. Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger 23

4.1.2. Åbningstider 24

4.1.3. Ferielukning. 24

4.2. SFO II 24

4.3. Førskoleordninger 24

Bilag 5. Undervisning af tosprogede elever 26

5.1. Dansk som andetsprog. 26

5.2. Modtageklasser 26

Undervisningens ordning. 27

Bilag 6. Normalundervisningen. 27

6.1. Elevernes timetal 27

6.2. Den enkelte skoles råderum.. 27

6.3. Tildeling af undervisningstimer til skolerne. 27

6.4. Klassedannelse. 28

6.5. Valgfag. 28

6.6. 10. klasse. 28

6.7. Konfirmationsforberedelse. 28

Bilag 7. Inkluderende indsatser og specialundervisningen. 30

7.1. Faglig bistand til skolerne. 30

7.2. De tværfaglige teams 30

7.3. Skolens interne inkluderende indsatser 30

7.4. Specialundervisning. 30

7.4. 1. Visitation. 30

7.5. Specialklasser 31

7.5.1. Enkel- og gruppeintegration. 31

7.6. Børn i pleje. 31

Andre forhold. 32

Bilag 8. Indsatsområder 32

8.2. Skolens egne indsatsområder 32

Bilag 9. De pædagogiske servicecentre. 32

Bilag 10. Læseplaner 32

Bilag 11. Ferieplaner 33

Bilag 12. Transport til skole. 35

12.1. Afstandskriteriet for buskort 35

12.3. Hvor får eleverne et buskort? 35

Bilag 13. Byrådets kvalitetsrapport 36

Bilag 14. Kompetencefordelingsplan. 37

Bilag 15. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg. 40

 

 

 

Bilag 1. Skoleoversigt

 

 

Skole

 

 

Skoleleder

 

Afdeling

Lille Næstved Skole

Torben Møller Nielsen

Herlufsholmvej

 

 

Karrebækvej

 

 

Fuglebjerg

 

 

Hyllinge

 

 

Karrebæk

 

 

Sandved

Kobberbakkeskolen

Annika Bramming

Sjølund

 

 

Sydby

 

 

Uglebro

 

 

Sct. Jørgen

 

 

Rønnebæk

 Fladsåskolen

Bo Hauge Laursen

Mogenstrup

 

 

Korskilde

Susåskolen

Stefan Gents

Holsted

 

 

Herlufmagle

 

 

Glumsø

Holmegaardskolen

Hans Stokholm

Fensmark

 

 

Toksværd

 

 

Holme-Olstrup

Ellebækskolen

Anette Rumann

Kalbyris

 

 

Kildemark

 

 

 

 

Bilag 2. Skoledistrikter

2.1. Skoledistrikter og valg af skole

Til hver skole hører et skoledistrikt. Næstved Kommune har 6 distriktsskoler.

Tilflyttere til kommunen har altid ret til at få deres barn/børn optaget i distriktsskolen.

Forældre kan søge om, at deres barn optages i en anden skole end distriktsskolen. I så fald sker det ved henvendelse til den ønskede skole.

Skolelederen ved distriktsskolen kan visitere elever med specialpædagogisk behov til foranstaltning på en anden skole end distriktsskolen.

 

2.2. Frit skolevalg

Folkeskoleloven giver mulighed for frit skolevalg inden for og over kommunegrænser. Det betyder, at forældre har krav på optagelse af deres barn i en folkeskole i kommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.

Skolelederen kan ikke afvise et barns optagelse ud fra en pædagogisk vurdering. Inden for de mål og rammer som byrådet har fastsat og inden for skolebestyrelsens principper træffer skolelederen alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder placering i klasse.

 

Byrådet kan i ganske særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg jf. folkeskoleloven § 36, stk. 3.

 

Elever der bor i skoledistriktet har ret til at blive indskrevet i distriktsskolen, dersom de ikke tidligere har fravalgt den til fordel for en anden. Dersom distriktsskolen er fravalgt kan indmeldelse kun ske i overensstemmelse med reglerne for frit skolevalg.

Ved flytning fra et skoledistrikt til et andet betragtes den nye skole som fravalgt, dersom eleven ikke er indskrevet inden for 3 måneder eller senere indskrivning er aftalt senest 3 måneder efter flytningen.

Byrådet har fastsat følgende retningslinjer for frit skolevalg ved optagelse af elever i Næstved Kommunes folkeskoler:

A.  Af hensyn til at skolen skal kunne optage tilflyttede elever i eget skoledistrikt, uden at dette medfører oprettelse af flere klasser på skolen, optages ikke elever, der er bosiddende uden for skoledistriktet, hvis der i forvejen er 24 elever i klassen.

B.  Ved optagelse af elever fra andre distrikter eller andre kommuner inden for rammen af 24 elever, fastsættes følgende retningslinjer i prioriteret rækkefølge:

a.   Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.

b.   Søskende til elever på skolen går forud for andre.

c.   Nærmere boende går forud for fjernere boende.

d.   Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

For tilbagevendte elever fra f.eks. efterskoleophold, som ønsker at genoptage skolegangen i Næstved, har distriktsskolen - eller den skole eleven sidst var indskrevet på - ansvaret for skolegangen, indtil endelig skoleplacering har fundet sted.

2.3. Indskrivning i børnehaveklassen

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Et barn kan efter forældrenes anmodning indskrives i folkeskolen fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år. Et barns skolegang kan udsættes efter forældrenes anmodning. Udsættelse kan kun ske efter en individuel vurdering og skal være begrundet i barnets udvikling.

Indskrivningen sker på distriktsskolen i november måned med efterfølgende skolestart i august måned efterfølgende år. Indskrivningen sker på baggrund af direkte besked fra Næstved Kommune og/eller gennem annoncering i dagspressen og på kommunens hjemmeside. Se i øvrigt afsnit 4.3 Førskoleordninger.

2.4. Bopælsændring

Ved bopælsændring fra et skoledistrikt til et andet skoledistrikt har eleven ret til at fortsætte i den oprindelige distriktsskole efter reglerne om frit skolevalg. Medfører dette transportudgifter for eleven, er det derfor kommunen uvedkommende.

 

 

Bilag 3. Skolernes ordning og omfang

 

Skolens navn

 

 

Afdeling

 

0.-4.kl.

 

0.-6.kl.

 

5.-9. kl.

 

7.-9. kl.

 

10. kl.

Lille Næstved Skole

Fuglebjerg

 

1 spor

 

2 spor

 

 

Sandved

 

1 spor

 

 

 

 

Hyllinge

 

1 spor

 

 

 

 

Herlufsholmvej

 

2 spor

 

5 spor

 

 

Karrebækvej

 

2 spor

 

 

 

 

Karrebæk

 

1 spor

 

 

 

Kobberbakkeskolen

Sjølund*

 

 

 

6 spor

4 spor

 

Rønnebæk

 

1 spor

 

 

 

 

Sydby

 

3 spor

 

 

 

 

Sct. Jørgens*

 

3 spor

 

 

 

Fladsåskolen

Mogenstrup

 

2 spor

 

3-4 spor

 

 

Korskilde

 

2 spor

 

 

 

Susåskolen

Holsted

 

3 spor

 

3 spor

 

 

Glumsø

 

2 spor

 

3 spor

 

 

Herlufmagle

 

2 spor

 

 

 

Holmegaardskolen

Fensmark

 

3 spor

 

4 spor

 

 

Toksværd

 

1 spor

 

 

 

 

Holme-Olstrup

 

1 spor

 

 

 

Ellebækskolen

Kalbyris*

 

 

4 spor

 

 

 

Kildemark*

4 spor

 

 

 

 

Ungdomsskolen

 

 

 

 

 

EUD 10

Ad *: skolen har modtageklasser

 

Elever fra Karrebæk Skole og Hyllinge Skole der er påbegyndt deres skolegang på Sjølundsskolen i 7. kl. fuldfører deres 8. og 9. kl. på Sjølundsskolen.

 

For alle skoler gælder, at der er undervisning på alle afdelingen på de klassetrin, som fremgår af bilag 3. Lukning af afdelinger skal besluttes af Byrådet. Skolebestyrelsen kan anmode om at undlade at oprette/videreføre en klasse på en afdeling, hvis der er 12 eller færre elever i/til klassen. Anmodningen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til beslutning.

 

Bilag 4. Skolefritidsordninger

4.1. Skolefritidsordninger. SFO

Byrådet har besluttet et administrationsgrundlag, der fastlægger rammerne for planlægning og drift af SFO’erne.

I henhold til folkeskolelovens § 36, stk. 7 har forældrene krav på at få deres barn optaget i en etableret SFO ved den skole, hvor barnet er indskrevet.

SFO er et pædagogisk fritidstilbud til børn.

4.1.1. Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger

Byrådet fastsætter jf. folkeskolelovens § 40, stk. 4, mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

4.1.1.2. Mål - og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens Sammenhængende børne- og ungepolitik, jf. servicelovens § 19, stk. 2.

4.1.1.3. Mål - og indholdsbeskrivelsen skal inden for rammerne af folkeskolens formål angive mål for samspillet mellem skolefritidsordningens aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal endvidere angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen.

 

4.1.1.4. Det skal blandt andet fremgå af mål - og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen

 

 

4.1.1.5. Mål - og indholdsbeskrivelsen skal indeholde overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen.

 

4.1.1.6. Mål - og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene. Beskrivelsen skal i de tilfælde, hvor børnene starter i skolefritidsordningen på et tidligere tidspunkt end i forbindelse med skoleårets start i børnehaveklassen, angive, om og i givet fald på hvilken måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start.

Der er politisk vedtaget en minimumsmodel for brobygningen mellem dagtilbud og skole.

4.1.1.7. Fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelse for den enkelte skolefritidsordning delegeres til den enkelte skolebestyrelse.

4.1.2. Åbningstider

Der åbnes kl. 6.30 og lukkes kl. 17.00 (fredag kl. 16.00).

På skoledage er der lukket i undervisningstiden.

4.1.3. Ferielukning

Byrådet har besluttet, at der holdes ferielukket i gennemsnit 25 dage om året. Lukkeugerne i dagtilbud og SFO placeres i 2016 i ugerne 28, 29 og 30. Fra 2017 placeres de således i forhold til skolesommerferien, at der altid er en uge i SFO inden undervisningen starter. I praksis vil det betyde, at der i nogle år vil være lukket i uge 29, 30 og 31, og i andre år vil der være lukket i uge 28, 29 og 30. Lukkeugerne vil fremgå af "Skolekalenderen". Derudover holdes der lukket 3 dage op til påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt mulige lukkedage i juleferien.

Alle SFO’er har én afdeling åben på lukkedage. Skolerne koordinerer, så det sikres, at der er åbne SFO’er i yderområderne, og det er samme afdeling, der holder lukkedags-åbent mindst et år ad gangen. Det vil være muligt at vælge pasning i en anden SFO på lukkedage end den barnet går i til daglig.

 

Den enkelte SFO informerer forældrene om tilmelding m.v.

4.2. SFO II

Byrådet har besluttet et administrationsgrundlag, der fastlægger rammerne for planlægning og drift af SFO II’erne.

I Næstved Kommune har skoler med 4.–6. klassetrin SFO II. SFO II-tilbuddet ligger i forlængelse af SFO-tilbuddet. Der er ikke kontrolleret fremmøde i SFO II.

SFO II er et fritidstilbud til børn, der er optaget skolens 4.-6. klasse. I den enkelte SFO II kan der indskrives et maksimalt antal børn, og SFO II er ikke omfattet af pasningsgaranti.

Åbningstiden i SFO II svarer til åbningstiden i SFO fratrukket tiden til morgenåbning i 40 uger. På skolefridage åbnes kl. 9. SFO II har således ikke morgenåbning.

På skoledage åbner SFO II efter 6 lektion. De årlige åbningstimer fordeles lokalt i forhold til ringetider og andre forhold, der vægtes på den enkelte skole.

SFO II har samme ferielukkedage som SFO, og der er ikke feriepasningsordning for SFO II børnene. Der er mulighed for efter lokal beslutning at ferielukke yderligere 1 uge i sammenhæng med de fastlagte lukkeuger i skolesommerferien i SFO.

4.3. Førskoleordninger

Førskoleordningen er etableret under folkeskoleloven og organiseret under skolernes SFO.

Børnehavebørn overflyttes til en førskoleordning i skolernes SFO pr. 1. april samme år, hvor de skal starte i børnehaveklasse.

 

For Holmegaardskolen gælder, at førskolegruppen starter 1. august året før, de skal starte i børnehaveklasse. Førskoleordningen har samme indholdsmæssige rammer som øvrige dagtilbud indtil 1.april, hvor den overgår til SFO normering og indholdsmæssigt til SFO’ens mål- og indholdsbeskrivelser.

Der er ikke deltidspladser på SFO- området i Næstved Kommune.

For alle gælder, at normeringen pr. 1. april fastsættes til samme niveau, som er gældende for SFO.

For alle børn, der overføres til SFO pr. 1. april, gælder, at tilbuddets indhold er beskrevet i SFO’ens mål- og indholdsbeskrivelser.

Børn, der visiteres til specialklasse på anden skole end distriktsskolen, forbliver i børnehaven frem til skolestart i august, hvis det ikke er kendt, hvilken skole barnet skal gå på.

Børn, der skal starte på en privatskole uden førskoletilbud, bliver i deres dagtilbud til skolestart.

Der sker brobygning mellem dagtilbud og SFO’erne. Brobygningen er beskrevet i Næstved Kommunes notat ”Brobygning – en fælles opgave mellem dagtilbud og skole i Næstved Kommune”

 

 

Bilag 5. Undervisning af tosprogede elever

5.1. Dansk som andetsprog

Skolerne tildeles midler til 2-sprogede elever i de almene klasser. Det forventes ikke, at alle 2-sprogede har behov for undervisning i dansk som andetsprog.

I børnehaveklassen foretages sprogvurdering blandt andet for at vurdere hvilke 2-sprogede børn, der har behov for at modtage undervisning i dansk som andetsprog.

På øvrige klassetrin skal de nationale tests og kommunale læsetest danne baggrund for at vurdere, hvilke tosprogede elever, der har behov for at modtage undervisning i dansk som andetsprog. Gennemførelsen af tests foretages af de enkelte faglærere på skolerne.

Tosprogede elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, evalueres en gang årligt.

Tolkebistand til skole/hjem-samarbejdet er en central foranstaltning og betales via en fælles pulje.

5.2. Modtageklasser

Der oprettes en modtageklasse pr. påbegyndt 15 elever.

Der er modtageklasser på skole Kobberbakkeskolen og Ellebækskolen

Efter modtageklassen udsluses eleverne til folkeskolens almindelige klasser, hvilket typisk vil være på distriktsskolen. Resursetildelingen til skolerne gælder også for udslusede elever fra modtageklasserne.

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningens ordning

Bilag 6. Normalundervisningen

Med udgangspunkt i de tildelte timer tilrettelægger skolen undervisningen og de tilhørende aktiviteter, herunder bl.a. tværfaglige emner, temadage, projektarbejder, lejrskole, praktik, ekskursioner og prøver.

6.1. Elevernes timetal

Eleverne tilbydes timer i henhold til folkeskolelovens bestemmelser. Lektiehjælp er obligatorisk.

Klassetrin

Fagdelt undervisning

Understøttende undervisning og elevpauser

I alt

0.

720

480

1200

 1.

750

450

1200

2.

750

450

1200

3.

780

420

1200

4.

900

420

1320

5.

930

390

1320

6.

930

390

1320

7.

960

440

1400

8.

960

440

1400

9.

930

470

1400

0.-9.

8.610

4.350

12.960

10. kl.

840

216

1056

 

 

6.2. Den enkelte skoles råderum

Folkeskoleloven fastsætter et minimumstimetal i fagene dansk, matematik og historie, mens øvrige fags timetal er vejledende. Det er den enkelte skolebestyrelse, der beslutter omfanget af de øvrige fag og den understøttende undervisning under hensynstagen til opfyldelse af forenklede Fælles Mål.

Den enkelte skoles udmøntning af timefordelingsplanen skal fremgå af skolens hjemmeside.

6.3. Tildeling af undervisningstimer til skolerne

Resurserne fordeles mellem skolerne ud fra følgende principper:

En kombineret model, hvor der fordeles ud fra klassetallet (vægtet efter hvor mange timer eleverne skal have på årgangen) tillagt 5 %, mens resten af budgettet fordeles efter elevtallet til klasser med 24 elever eller flere.

Skolernes økonomiske ramme tildeles på grundlag af de elevtal, der er på skolen pr. 1. januar.

Der reguleres ikke længere efter skoleårets start (5. september)

6.4. Klassedannelse

Dersom skolen ønsker at oprette flere klasser/spor end, det fremgår af listen i bilag 3, skal skolen aftale dette med Center for Uddannelse. Antal klasser godkendes hvert år af Børne- og Skoleudvalget.

Inden for de mål og rammer, som byrådet har fastsat, og inden for skolebestyrelsens principper træffer skolelederen alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder placering i klasser.

 

 6.5. Valgfag

Lovgrundlaget for valgfag findes i § 9 i folkeskoleloven

Følgende fag og emner kan tilbydes som valgfag: Fransk, tysk, spansk, medier, billedkunst, fotolære, filmkundskab, drama, musik, håndværk og design, madkundskab, almindelige indvandrersprog og arbejdskendskab.

Valgfag udbydes som 1-årige forløb, bortset fra håndværk og design samt madkundskab, der udbydes som 2-årige forløb, og tysk og fransk, der udbydes som 3-årige forløb.

Skolernes valgfagsordninger etableres inden for de gældende bestemmelser og under hensyntagen til, at skolerne råder over de nødvendige faglokaler og lærerkræfter.

Byrådet har uddelegeret beføjelserne til at godkende andre valgfag i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 6 til skolebestyrelsen ved den enkelte skole. En forudsætning for oprettelse af andre valgfag vil være, at der udarbejdes beskrivelse af mål og indhold. Jf. folkeskolelovens bemærkninger.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens udbud af valgfag. I øvrigt kan der etableres samarbejde mellem skolerne og med Ungdomsskolen, ligesom der kan etableres valgfag på tværs af flere klassetrin. Eventuelle transportudgifter afholdes inden for skolens økonomiske ramme.

6.6. 10. klasse

Kommunens 10. klasser forestås af Kobberbakkeskolen og Næstved Ungdomsskole. 

10. klasse er målrettet de elever, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målretning kommer blandt andet til udtryk i nye elementer i 10. klasse som obligatorisk brobygning, en række nye fag målrettet ungdomsuddannelserne og ved forstærkede krav til uddannelsesvejledningen og uddannelsesplanen.

6.7. Konfirmationsforberedelse

Fra august 2016 har Næstved Kommune ansøgt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om et treårigt forsøg med at konfirmationsforberedelsen kan placeres som to ugentlige lektioner i den understøttende undervisning. De elever der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen tilbydes alternativ understøttende undervisning.

Forsøget er ansøgt med støtte fra provsterne.

 

Det er den enkelte skoles bestyrelse, der i ansøgningen har besluttet om skolen indgår i forsøget.

 

I forhold til placering af konfirmationsforberedelsen er nedenstående forhandlingsprocedure aftalt mellem Center for Uddannelse, Næstved Kommune og provsterne i Næstved Provsti på vegne af præsterne i Næstved.

 

 

 Aftale om placering af konfirmationsforberedelsen forhandles på følgende måde:

 

 1. Den enkelte skoleleder og præst aftaler placering af konfirmationsforberedelsen.

   

 2. For Sjølundsskolen gælder, at konfirmationsforberedelsen skal placeres samme dag.

   

 3. Aftalerne sker senest den 1. februar for kommende skoleår.

 

 1. Præsterne kan, hvis de ønsker det, desuden råde over 2 hele skoledage efter aftale med skolelederen, ligesom skolerne kan aftale fravær fra konfirmationsforberedelsen ved emne-/flexuger. Aftaler i denne forbindelse skal være på plads senest den 1. juni.

   

 2. Dersom der ikke kan opnås enighed lokalt mellem skoleleder og præst/præster forhandler Center for Uddannelse med provsterne på vegne af henholdsvis skolelederen og præsten/præsterne.

Forhandlingen vil ske ud fra den konkrete situation og tage udgangspunkt i de konkrete udfordringer for henholdsvis skole og præst/præster.

 

 1. Hvis der efter forhandling mellem Center for Uddannelse og provsterne fortsat ikke kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, følges retningslinjerne i Folkeskolelovens § 53 om kommunalbestyrelsens videre forhandling med berørte menighedsråd.

   

 2. Denne

   

 

 

 

 

Bilag 7. Inkluderende indsatser og specialundervisningen

7.1. Faglig bistand til skolerne   

Center for Uddannelses konsulenter, psykologgruppen og tale-hørekonsulenter understøtter skolerne med råd og vejledning af skoleledelse, lærere og pædagoger.

Center for Uddannelses konsulenter arrangerer og afholder kurser for skolerne. Der er udarbejdet et inklusionskatalog, der beskriver kurserne.

7.2. De tværfaglige teams

For at sikre en forebyggende og koordineret indsats i forhold til børn og unge, er der iværksat et tværfagligt samarbejde. Målet er, at børnene og forældrene skal opleve en helhedsorienteret og sammenhængende indsats i forhold til deres behov.

Arbejdet og organiseringen er beskrevet i pjecen ”Tværfagligt Samarbejde i Praksis”

7.3. Skolens interne inkluderende indsatser

Ressourcerne til skolernes inkluderende indsatser er fordelt til skolerne efter en faktorfordelingsmodel, som bygger på skoledistriktets elevers sociale status (ud fra forældrene). Den sociale faktor tæller med 2/3 og det samlede elevtal med 1/3 i beregningen.

Resurserne til skolens inkluderende indsatser anvendes til målrettet indsats så tidligt i skoleforløbet som muligt.

På de ældste klassetrin kan støtte også gives på baggrund af elevens uddannelsesplan, med henblik på målrettet at kvalificere eleven til en ungdomsuddannelse.

 7.4. Specialundervisning     

Økonomi og ansvar for specialundervisning er udlagt til de enkelte skoler. Formålet med udlægningen er at sikre en hurtigere og tidligere indsats, større fleksibilitet, hurtigere sagsbehandling, standsning af progressionen i antal visiterede elever, samt at der ydes konsultativ bistand i højere grad end undersøgelser og kontrol. Der er derfor opstillet en målsætning om højere kvalitet, maksimal inklusion og om, at resurser flyttes fra indgribende til foregribende indsats.

Ressourcerne fordeles med 33 % elevtal og 67 % socialfaktor (vægtet med 75 % til 0-5 % gruppen, 15 % til 6-10 % gruppen og 10 % til 11-15 % gruppen). Socialfaktoren genberegnes hvert år.

Næstved Kommunes mål er, at 92,7 % af eleverne skal være inkluderet i den almindelige undervisning i pr. 1/9 2016 og stigende til 94,5 % i 2020.

 

7.4. 1. Visitation

Det er skolelederen på distriktsskolen, der beslutter, om en elev skal have specialundervisning, og som visiterer hertil. Center for Uddannelses konsulent(er) indgår i visitationerne efter behov.

 

 

 

Fra 1. januar 2014 gælder følgende Visitationsprincipper:

 1. Der skal være prøvet inkluderende foranstaltninger for en elev før visitation til specialundervisning gives. Der kan i ganske særlige tilfælde fraviges fra dette princip.

   

 2. Der visiteres ikke ud fra diagnoser. Det vil sige, at en diagnose ikke automatisk udløser specialundervisningstilbud.

   

 3. Der er altid angivet en tidshorisont på specialundervisningsforløbet, idet der foretages revisitation en gang årligt.

   

 4. I alle tilfælde skal foranstaltninger på en elev ses som en helhedsvurdering. Det kræver et tværgående samarbejde i sagsbehandlingen ved anbringelser og visitationer. Skolen skal være med fra starten i alle sager.

   

 5. Der vælges altid det billigste, tilstrækkelige tilbud.

   

 6. Der vælges altid mindst mulige indgreb for eleven (også jf. lovgivningen).

   

 7. Specialtilbuddene i kommunen er forpligtet til at tilbyde konsulenthjælp og kursusvirksomhed mod betaling af den henvisende skole med henblik på at undgå eksklusion

   

 8. Den enkelte skole skal udarbejde procedure for indsatser før visitation til specialundervisning.

   

  Hvis elever flytter internt mellem skoler i Næstved Kommune, forbliver betalingsforpligtelsen for resten af skoleåret på den skole, hvor eleven er registreret d. 5. september.

  Skolerne kan i øvrigt trække på forvaltningens konsulent(er) i forbindelse med etablering af foranstaltninger m.v.

7.5. Specialklasser

På en række skoler er der oprettet specialklasser for elever med behov for specialundervisning.

Skolernes foranstaltningstilbud er beskrevet på skolernes ”Fællesnet” og revideres løbende af skolerne.

7.5.1. Enkel- og gruppeintegration

For at tilgodese Næstved Kommunes principper om mindsteindgreb, nærhed, helhed og inklusion kan skolerne inkludere elever med behov for specialundervisning enkeltvis eller i grupper.

7.6. Børn i pleje

Børn i pleje er at betragte som andre børn i den enkelte skoles distrikt, og er således berettiget til den nødvendige støtte på samme vilkår.

 

 

Andre forhold

Bilag 8. Indsatsområder

Skolernes arbejde med indsatsområderne skal fremgå af den enkelte skoles selvforvaltningsrammen. Ved udarbejdelse af målene:

8.2. Skolens egne indsatsområder

Den enkelte skole kan herudover vælge egne indsatsområder og fastlægge mål og succeskriterier herfor. Beskrivelsen skal fremgå af skolens selvforvaltningsramme.

Den enkelte skole afsætter resurser til arbejdet med indsatsområderne, så der sikres sammenhæng mellem mål og midler.

 

Bilag 9. De pædagogiske servicecentre

Skolebibliotekerne er etableret i henhold til folkeskolelovens § 19, stk. 2 og 3 og Bekendtgørelse nr. 174 af 13. marts 1995.

Skolebibliotekerne fungerer som pædagogiske servicecentre og er en del af skolernes virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket.

Der er oprettet integreret bibliotek på Korskildevej 2, Brøderup (Fladsåskolen afd. Korskilde).

Skolebibliotekets budget er en del af den enkelte skoles budget. Der er etableret fælles materialevalg, der tilrettelægges og koordineres af It-konsulenten.

 

Bilag 10. Læseplaner

Byrådet har besluttet, at skolerne følger Undervisningsministeriets vejledende forslag til læseplaner for fag, tilbudsfag, valgfag og obligatoriske emner, såfremt der ikke er udarbejdet og godkendt lokale læseplaner.

Den enkelte skole kan udarbejde egne læseplaner. Forslag til lokale læseplaner udarbejdes af skolen og godkendes af Byrådet efter skolebestyrelsens indstilling.

 

 

Bilag 11. Ferieplaner

Center for Uddannelse udarbejder forslag til vejledende ferieplan, der udsendes til høring på skoler og i skolebestyrelser.

Den vejledende ferieplan er udarbejdet ud fra Byrådets beslutning om, at eleverne skal have 200 skoledage.

Da det udarbejdede forslag til ferieplan er vejledende, har den enkelte skole mulighed for at justere ferieplanen inden for lovens rammer.

Såfremt den vejledende ferieplan fraviges, skal forvaltningen underrettes herom. Hvis vejledende ferieplan afviges, skal skolerne inden for egen økonomiske ramme sørge for elevbefordring.

Skolen skal sikre, at eleverne får det af Næstved Kommune besluttede timetal.

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 12. Transport til skole

Eleverne i Næstved Kommunes folkeskoler tilbydes transport med trafikselskabet Movia eller de lukkede ruter. De lukkede ruter ikke kan benyttes af øvrige borgere. 

12.1. Afstandskriteriet for buskort

Næstved Kommune yder fri befordring til børn, hvis skolevejen er længere end:


12.3. Hvor får eleverne et buskort?

Kort eller adgang til de lukkede ruter bestilles via skolens kontor.  Kort til de offentlige ruter bestilles via skolens kontor. Hvis eleven ikke er transportberettiget, skal forældrene betale for buskortet.

 

 

Bilag 13. Byrådets kvalitetsrapport

I folkeskolelovens § 40a er der fastsat bestemmelser om Byrådets kvalitetsrapport om folkeskolen, der har til formål at beskrive kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau samt de foranstaltninger, Byrådet har foretaget for at vurdere det faglige niveau og opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten er udgangspunkt for en evalueringssamtale mellem den enkelte skole og Center for Uddannelse.

Kvalitetsrapporten skal – efter høring i skolebestyrelserne - drøftes på et møde i Byrådet med henblik på stillingtagen til opfølgning herpå.

Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole - ud fra en helhedsvurdering i forhold til skolens testresultater og prøveresultater – ikke er tilfredsstillende, skal Byrådet udarbejde og vedtage en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal forinden høres i den pågældende skoles skolebestyrelse.

Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

 

Bilag 14. Kompetencefordelingsplan

I Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Næstved Kommune kapitel 2 om skolebestyrelsens beføjelser er det fastlagt, at skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet, og som fremgår af bilag til denne vedtægt. Endvidere fremgår det, at Byrådet har delegeret sine beføjelser efter styrelsesbestemmelserne i folkeskoleloven, bortset fra de beføjelser, som følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen, det der er underlagt delegationsforbud samt beslutninger om skolestruktur.

Herudover henvises til folkeskoleloven om styrelsen af kommunens skolevæsen, hvor skolebestyrelsens pligter og rettigheder er fastlagt i § 44 og skolelederens kompetence i § 45.

Nedenfor er en oversigt med udgangspunkt i lovens bestemmelser om kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen (Byråd), Børne- og Skoleudvalget (BSU), Direktør (DIR), Centerchef (CEN), Skolebestyrelsen (SB) og skolens leder (LEDER).

 

 

 

BYRÅD

BSU

DIR

CEN

SB

LEDER

 

De økonomiske rammer

 

§ 40, stk. 2

fastsættelse af de økonomiske rammer for de enkelte skoler

B

 

 

 

 

 

§ 44, stk. 3

godkendelse af skolens budget

 

 

 

 

B

F

§ 50, stk. 1, nr. 1

fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i undervisning i fritiden efter § 3, stk. 4

B

 

 

 

 

 

§ 50, stk.1, nr. 2

fastsættelse af evt. betaling for voksnes deltagelse i undervisning efter § 3, stk. 8

B

 

 

 

 

 

§ 50, stk.1, nr. 3

fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i kulturcenteraktiviteter, jf. § 3, stk. 9

B

 

 

 

 

 

§ 50, stk. 2

fastsættelse af betaling for SFO, jf. § 3, stk. 7

B

 

 

 

 

 

§ 50, stk. 7

betaling af forplejning på ekskursioner, lejrskoler og skolerejser

 

 

 

 

(B)

 

 

Ansættelse og afsked

 

 

§ 44, stk. 7

ansættelse af skoleleder

 

 

B

I

U

 

NK retningslinje

ansættelse af souschefer

 

 

B

I

 

 

NK retningslinje

ansættelse af mellemledere

 

 

 

 

 

B

§ 44, stk. 7

ansættelse af lærere og pædagoger

 

 

 

 

U

(B)

§ 40, stk. 6, og § 44, stk. 7

afsked af skoleleder

 

 

B

I

(U)

 

§ 40, stk. 6, og § 44, stk. 7

afsked af lærere og pædagoger

 

 

 

 

 

B

 

Skolens struktur og indhold

 

 

§ 40, stk. 1 og 2

fastlæggelse af mål og rammer for skolernes virksomhed

B

 

 

 

U

 

§ 24, stk. 3, og stk. 4

beslutning om nedlæggelse af selvstændig skole

B

 

 

 

U

 

§ 40, stk. 2,

antallet af skoler

B

 

 

 

U

 

§ 40, stk. 2, nr. 3

fastlæggelse af skoledistrikter

B

 

 

 

U

 

§ 36, stk. 3

Byrådet kan i ganske særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg

B

 

 

 

 

 

§ 36, stk.3

Retningslinjer for evt. frit skolevalg

B

 

 

 

(U)

 

§ 36, stk. 5

fastsættelse af tidsfrist for indskrivning

B

 

 

 

(U)

 

§ 34, stk. 2

godkendelse af udsættelse af barns undervisning med et år ud over undervisningspligtens indtræden

 

 

 

 

 

B

§ 40, stk. 2

antal klasser/klassetrin på hver enkelt skole og rammer for klassedannelsen

B

 

 

 

U

 

§ 40, stk. 2

omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand

B

 

 

 

U

 

§ 40, stk. 2

omfang af undervisning i fritiden

B

 

 

 

U

 

§ 40, stk. 2

omfang af skolefritidsordning

B

 

 

 

U

 

§ 40, stk. 4

Antallet af skoledage

B

 

 

 

 

 

§ 40, stk. 2

rammer for timetal

B

 

 

 

 

 

§ 40, stk. 2

rammer for specialundervisning

B

 

 

 

 

 

§ 40, stk. 2

generelle retningslinjer jf. § 3 stk. 4, 8 og 9

B

 

 

 

(U)

 

§ 40, stk. 2

retningslinjer om indskrivning og optagelse

B

 

 

 

(U)

 

§ 40, stk. 2

beslutning om hel eller delvis forplejning, fx skolemælk

B

 

 

 

(U)

 

§ 19, stk. 2

beslutning om skolebiblioteksordning

B

 

 

 

 

 

§ 40, stk. 3

godkendelse af læseplaner

 

B

 

 

I

 

§ 40, stk. 4

mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne

 

B

 

 

U

 

§ 40a, stk. 2, nr. 3 og 4,

kommunalbestyrelsens årlige kvalitetsrapport

B

 

 

 

U

 

§ 26

befordring

 

B

 

 

 

 

 § 33, stk. 4 - 9

godkendelse af visse børns opfyldelse af undervisningspligten uden for folkeskolen

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

Bilag 15. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg

 

Aktivitet

 

 

Tidspunkt/frist

 

Byrådet udpeger repræsentant til skolernes valgbestyrelse

 

 

Byrådet januar

 

Valgbestyrelsen underretter hjemmene om valgene og tidsplanen

 

 

Senest 1. april

 

Valglisten er udarbejdet

 

 

Senest 1. april

 

Frist for henvendelse angående optagelse på valglisten

 

 

Valgbestyrelsen fastsætter fristen

 

Skriftlig meddelelse til hjemmene om valgmødet og valget

 

 

Senest uge 18

 

Valgmøde afholdes

 

 

Uge 20

 

Sidste frist for kandidatopstilling

 

 

Uge 21

 

Valgbestyrelsen samler kandidaterne og undersøger muligheden for fredsvalg

 

 

Senest i uge 22

 

Orientering af hjemmene om afstemningen og udsendelse af stemmemateriale mindst 10 dage før fristen for afstemning

 

 

Senest mandag i uge 23

 

Afstemningen afsluttes

 

 

Senest torsdag i uge 24

 

Valgbestyrelsen opgør valgresultatet straks efter valget afslutning

 

 

Når afstemningen er afsluttet i uge 24

 

Valgbestyrelsen underretter de valgte og Byrådet om valget

 

 

Når optælling er afsluttet i uge 24

 

Skolen bekendtgør valgresultatet på skolens hjemmeside og sender besked til Center for Uddannelse

 

 

Når optælling er afsluttet i uge 24

 

Fristen for klager over valget udløber med udgangen af

 

 

Uge 25

 

Skolelederen indkalder den nyvalgte skolebestyrelse til konstituerende møde

 

 

I uge 26

 

Skolebestyrelsen tiltræder

 

1. august samme år som valget