Referat for skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen

 

Torsdag, den 17.11.2016, klokken 18:30-21:00

 

STED: Holme-Olstrup, Stationsvej 49, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Sisse Vang Christensen, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Dan Kristoffersen, Ditte-Lene Paustian, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jesper Nielsen, Rasmus Kofoed Løwenstein, Emil Asschenfeldt Foldberg Birkebæk, Julius Brix Lerche, Hans Peter Stokholm, Søren Alrø Spangsby, Jørgen Wilms

 

Fraværende:

Afbud: Jesper Nielsen

Referat: Jørgen Wilms

 

Punkt

Referat

Sag 44 / 30 min / Alle

Orientering

 • Formand -TJ
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Elevrådene
 • Ledelsen –
 • Principper - Hvordan bruges de og gøres kendt på skolen?
 • Elevadfærd – udskolingen
 • Ansættelsesforhold - SAO
 • Pædagogstilling
 • Afdelingsleder

 

Formanden byder velkommen til Julius, der er elevrådsrepræsentant for afd. Toksværd.

Formanden:

Skolebestyrelsesformænd i kommunen har afholdt et møde med BSU og CUD vedrørende tildelingsmodellen af midler til specialundervisning. FRO afholder møde 21. november 2016 vedrørende tildelingsmodellen.

Formanden ønsker at forældrevalgte medlemmer afholder et formøde, inden næste ordinære møde.

Formanden spørger ind til terminsprøverne, og hvorfor vi kun afholder en prøve om året. Skolen har valgt en prøve, for at afprøve eksamenssituationen en gang, tæt på afgangsprøven. Ugen efter 9. klasses terminsprøve, afholder vi terminsprøver for 8. klasse.

Bestyrelsesmedlemmer:

Der er et ønske om at IT rygsæk kommer på som punkt på kommende møde.

Jørgen fremsender rapport fra John og forbrugsprocenter til Dan.

Personalet:

8. klasse fra Fensmark har vundet konkurrencen ” Byg en by”.

Skole/hjem samtaler er i fuld gang på alle matrikler.

IT i undervisningen er en udfordring på Gl. Afdeling.

Elevrådet:

Der er julearrangement 8. december i Holme-Olstrup.

29. november er der julearrangement i Toksværd, med konkurrencer. Det gælder om at finde nissen, og den smukkeste dør i skole og SFO bliver kåret 20. december.

Næstformanden fra Fensmark har været til landskonference, hvor det gennemgående tema var mobning. Der mangler et sted at være udendørs for udskolingseleverne. De kan ikke være på boldbanerne. Indendørs mangler der plads og aktiviteter. Det arbejder elevrådet med. Der er et ønske om en elkedel og en mikrobølgeovn i køkkenet i fællessalen. Der arbejdes med at lave fælles juletraditioner i udskolingen.

Ledelsen:

Principper, der bliver vedtaget i SB, bliver lagt frem i MED, hvor der bliver udarbejdet retningslinjer, der sikrer, at vi på skolen efterlever principperne fra SB. Nye retningslinjer kan sagtens fremlægges i SB.

Der er elever i udskolingen der har det svært med regler for adfærd. Det arbejder skolen med.

Ansættelsesforhold:

Der er ansat en pædagog internt.

Der er 26 ansøgere til stillingen som afdelingsleder. Samtaler afholdes i indeværende måned.

 

Sag 45 / 10 min

Elevråd

 

Se sag 44

Sag 46 / 10 min / JRW

Økonomi

Bilag fremsendes

Det forventes, at løn er korrekt konteret fra og med næste måned. Jørgen laver et udkast til økonomiopfølgning, og drøfter det med Thomas.

Liste over vedligeholdskrævende punkter tages med på et kommende møde, så vi kan prioritere den.

Sag 47 / 15 min / HPS/TJ

Princip C- Princip for skole-hjemsamarbejdet

Bilag med udkast medsendes  

Princippet er vedtaget uden bemærkninger.

Sag 48 / 15 min / HPS/TJ

Princip E – Princip for klassedannelse

Bilag med udkast medsendes 

Jørgen undersøger reglerne for klasseoptimering og klassetildelingsmodellen, for at sikre, at vi laver principper ud fra de rette forudsætninger.

Delen vedr. procedure for klassedannelse godkendes med få bemærkninger. Hans tilretter.

Pause i 10 minutter

 

Sag 49 / 10 min / HPS/TJ

Princip L – Princip vedr. kostpolitik

Bilag med udkast medsendes 

Der er mange bemærkninger til bilaget. Hans tilretter princippet, der herefter er vedtaget.

Sag 50 / 10 min / HPS/TJ

Princip M – Princip vedr. kommunikationspolitik på Holmegaardskolen

Bilag med udkast medsendes 

Princippet vedtages med enkelte rettelser. Hans tilretter.

Sag 51 / 15 minutter / KS/TAJ

Tilbagemelding fra Trafikudvalget

 

Formand, næstformand og skoleleder har deltaget i et fælleskommunalt møde vedrørende trafiksikre veje. Mødet gav ikke det ønskede resultat, og det er oplevelsen, at Næstved Kommune ikke mener, at der er veje, der er trafikfarlige i kommunen.

Udvalget har udarbejdet et skriv vedrørende trafiksikkerhed. Der mangler noget cykelsti i Toksværd. Dette skrives ind i bilaget.

Landevejen er meget farlig at krydse, og yderst trafikkeret.

Skiltningen ved SFO i Fensmark er stadig ikke på plads, selvom skolen er blevet lovet, at skiltene bliver stillet op.

Sag 52 / 5 minutter/ JRW

Organisationsdiagram med overskriftbeskrivelser af ansvarsområder

Bilag medsendes 

Diagrammet udbygges med mere detaljerede oplysninger om opgaver mm.

Sag 53 / 5 minutter

Eventuelt

Formanden ønsker at udsende en julehilsen fra Skolebestyrelsen.

Formanden ønsker et ”kontakt skolebestyrelsen” punkt på hjemmesiden.

Der spørges ind til, om der kan laves morgen SFO for alle aldersklasser, og eventuelt til en anden pris. Dette harmonerer ikke med byrådets beslutning. Søren undersøger sagen nærmere.

Informationsniveauet fra ledelsen er blevet bedre.

Det foreslås, at eleverne fra 6. klasse får mulighed for at deltage i mere begrænset omfang.

Sag 54 / 10 minutter / TJ

Lukket punkt

Henvendelse fra forældre

 • Orientering

 

 

Næste møde er tirsdag 13. december i Fensmark kl. 18.30

 

Punkter til fremtidige møder: