Torsdag den 26.10.2017 klokken 18:30-21:00

STED: Afd. Holme-Olstrup, Stationsvej 49, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Helge Haahr Andreasen, Jesper Nielsen, Victor Frederiksen (6.h), Tine Gerdøe-Frederiksen (sag 128)

 

Fraværende:

Afbud: Søren Spangby, Ida Clausen (6.t) , Adel Avdo (8.j)

Referat: Helge Andreasen

 

Punkt

Referat

Sag 127 / 5 min / JRW / beslutning

Valg af mødeleder

 

Ditte-Lene Paustian vælges enstemmigt som mødeleder. Hun vil styre møderne stramt.

Sag 128 / 5 min / JRW / orientering

Præsentation af ny afdelingsleder

 

Tine Gerdøe-Frederiksen præsenterede sig selv som ny afdelingsleder for mellemtrin og specialklasser i Fensmark (ny afdeling).

Sag 129 / 10 min / JRW / orientering

Nyt fra elevrådet

 

Victor fremlagde forskellige forslag fra mellemtrinnets elevråd i Holme Olstrup:

1. Afkort det lange frikvarter med 10 minutter og afslut skoledagen tidligere.

Folkeskoleloven sætter rammer for den samlede tid eleverne skal være til stede i skolen. Derfor bestemmer vi ikke selv dette.

2. Ønske om flere redskaber til idræt.

Gymnastikforeningen har fjernet nogle af de redskaber, som tidligere blev brugt af skolen. Der arbejdes på en løsning enten ved dialog med gymnastikforeningen eller på anden vis.

3. Ønske om flere emneuger.

I Holme Olstrup er den ene emneuge i år vekslet til 5 fagdage, der er fordelt over året.

 

Sag 130 / 40 min / HHA - LK / orientering

Læringsløft

 • Kort beskrivelse af projektet
 • erfaringer
 • andet

Orientering og drøftelse af Læringsløftet.

Vi skal have fokus på området. Herunder på kommunikation til forældre om Læringsløftet.

Der er bl.a. spørgsmål til hvordan økonomien i projektet forvaltes og om der er lige vilkår for de forskellige skoler i kommunen.

Projekt beskrivelsen sendes ud sammen med referatet

Sag 131 / 10 min / JRW / orientering/ bilag følger

Økonomi mm

 • Økonomioversigt
 • Svar fra Mette (jf. ref.)
 • Andet

Der kan aflæses et lille overforbrug på den aktuelle forbrugsprocent. Dette skyldes ikke lønomkostninger, men et forbrug på bl.a. fagkonti som har købt materialer i starten af skoleåret til en længere periode.

Der rejses tvivl om hvorvidt beløbet pr. elev er retvisende.

Der er ønske om, at der tilføjes en forventet forbrugsprocent i oversigten som reference.

Jørgen indkalder Thomas og Jesper til gennemgang af budgettal.

Pause / 10 min / alle

 

Sag 132 / 15 min / TJ / beslutning

Temamøde 23. november

 • Indhold
 • Indbydelse
 • Fordeling af opgaver
 • Andet

Temadag for forældrene i klasserådene i alle klasser.

Forslag til indhold

 • Min Uddannelse
 • Læringsløftet
 • Gruppearbejde hvor ”klasserødderne” for mulighed for at give feedback til SB
  • Emne med substans?
  • Forslag: mobiltelefoner

Kim mener at der er sat for lidt tid af til at drøfte indholdet i dette punkt samt at vi er for sent ude med invitationer.

 

Beslutning:

Jørgen, Thomas, Tanja, Helge og Jesper mødes i nærmeste fremtid og laver et oplæg til indhold og evt. ændring af dato for temamødet. Forslaget sendes til den øvrige bestyrelse. Udvalget har mandat til at træffe beslutning om dette.

Sag 133 / 20 min / TJ / beslutning

Holdning til ny struktur

 • Thomas præsenterer sit oplæg
 • Drøftelse
 • Beslutning

Formanden er blevet bedt om at udtale sig om skolebestyrelsens holdning til den aktuelle struktur her i begyndelsen af år 2 efter strukturændringen.

Holdningerne skal indgå i en fælles udtalelse fra skolebestyrelserne fra kommunens nuværende 6 skoler.

Alle havde mulighed for at udtale sig i en runde om emnet. Thomas noterede holdninger undervejs.

Beslutning:

Thomas og Kim bearbejder notaterne og sammenskriver disse til et samlet udtryk for skolebestyrelsens holdning.

Sag 134 / 10 min / JRW / orientering - 1 bilag

Skoleprojekt

 • Formål - fokuspunkt
 • Pædagogiske overvejelser
 • Økonomi
 • andet

Punktet udgår pga tidsmangel

Sag 135 / 20 min / JRW / orientering

Orientering

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Elevrådet
 • Ledelsen

Punktet udgår pga tidsmangel

Sag 136 / 5 min / Alle

Eventuelt

Drøftelse af bestyrelsens tidsforbrug til de enkelte punkter.

Ønske om bedre tid til at drøfte de enkelte punkter

 

 

 

 

Punkter til fremtidige møder: