REFERAT skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

 

Torsdag, den 18.05.2017, klokken 18:30-21:00

 

STED: Afd. Holme-Olstrup, Stationsvej 49, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Søren Alrø Spangby, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Betina Jørgensen, Rasmus Løwenstein, Emil Birkebæk, Julius Brix Lerche

 

Fraværende: Julius Brix Lerche

Afbud: Jesper Nielsen

Referat: Søren Spangby

 

Punkt

Referat

 

Sag 98 / 30 min / Alle /

Orientering

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Elevrådet
 • Ledelsen (herunder besøg af Anette Christiansen, leder af specialklasser)

 

 

Velkommen til Anette Christiansen, leder af specialklasserne,-  der præsenterede sig selv. Og orienterede ind i specialområdet. Spørgsmål fra bestyrelsen.

Formand : FRO – formændene har på møde i denne uge drøftet muligheder for fremadrettet at standardisere nogle parametre så de 6 skoler kan sammenlignes, og der kan erfaringsudveksles skolerne imellem.

FRO : skal skolelederne fremadrettet deltage?

TJ I avisen omkring holdningen til ikke at ansøge om nedsat undervisningstid.

Beretningen rykket til d. 31/5  kl. 18.30 i Holme-Olstrup

Indbydelsen sendes til alle forældre via E-boks

Er desuden lagt på intra

Bestyrelsen rigtig god gallafest, både fest og efterfest. Skal forældre have mulighed for at se de unge mennesker danse les lancier?

Spørgsmål : hvorfor er der forskel mellem afdelingerne, fx emneuger ell. lign. ? SV: Det er meget svært logistikmæssigt at arrangere,- der arbejdes på at lave fælles temadage for alle afdelinger.

SPG : Er der vikarer der ikke arbejder mv efter planlagt arbejde/vikarmateriale –og fx viser film, boldspil mv. undersøges nærmere

1. på næste møde drøftes/besluttes totalt mobilforbud i kommende skoleår

2. Næste møde : drøftes/besluttes om elever må forlade skolens område i undervisningstiden i kommende skoleår

3. næste møde : Vandreklasser i udskolingen – drøftelse

 

Personalet : GØ – fagfordelings- og eksamensperiode er en meget hektisk periode. Der ligger mange ekstra opgaver hos de tillidsvalgte i øjeblikket. Der opleves stadig fysiske pladsproblemer på afdelingen i FE, ledig plads i Toksværd. Der er valgt medarbejderrepræsentanter til SKB for kommende skoleår.

 

Elevråd : Knallerttuning,- der er elever der taler om at  tune knallerter mv. i HO.

Store Råd. Sidste skoledag på onsdag, god fælles proces for hele årgangen, Fin gallafest. Eksamener afholdt, tekniske udfordringer fra ministerielt plan. Fælleselevrådet skal evaluere skolesammenlægningen/processen . 

 

Ledelse :

Der er ansat 4 medarbejdere

Børnehaveklasseleder 0s FE

2 Lærere til ind og udskoling FE

1 lærer til HO

 

opslag ude : barsel indskoling

pædagog til specialklassen

 

Selvforvaltningsaftale er under udarbejdelse og på næste møde

 

Holmegaardsvej – vejarbejde varmearbejde frem til januar 2018. Der laves løbende trafikplan på intra i hele perioden.

 

Valgfagsbesøg – alle dem der udbyder valgfag

 

 

Sag 99 / 15 min / JRW – bilag følger

Økonomi

 • Status på året
 • Andet

 

Der er fortsat et mindre merforbrug, men der er større engangsudgifter der er afholdt tidligere i året,- forventes derfor udjævnet.

Der er ligeledes større forældrebetaling på vej i SFO’en grundet forældrebetalingen fra førskolerne fra pr. 1/4

 

Nye ideer til måder at synliggøre tallene på fremadrettet.

 

 

Sag 100 / 25 min / JRW

Ledelsens struktur og opgaver

 • Jørgen orienterer
 • Andet

 

JRW gennemgik oplægget til den nye ledelsesstruktur på Holmeggardskolen.

 

Se. Bilag : funktionsbeskrivelser, mødebeskrivelser mv. udsendes til medlemmerne.

 

 

Spørgsmålg: er der sekretærer på alle afdelinger? Det kan være svært at komme igennem på telefon.

Det er vigtigt at alle ved hvor man kan henvende sig så medarbejderne ikke står i en situation hvor der mangler folk.

Budget : ledelsestid og økonomi hvad er sammenhængen

Budget drøftes på næste møde :

 

 

Pause / 10 min / alle

 

Sag 101 / 25 min / SAS

Bevægelse i skolen

 • Orientering om målsætning for kommende skoleår
 • Gode ideer?
 • Andet

 

Udsættes til næste møde : Første punkt efter orientering.

 

Bevægelse i udskolingen,-

Gode ideer : edu catchin - 

Høj puls, qr-koder ,bordetennis osv,- lav puls og høj puls……..

Indrette indskolingen på gulve mv. fx i vinkler og grader, tabeller

 

 

Sag 102 / 20 min / BPJ

Trivselsundersøgelse

 • Undersøgelsen fremlægges i hovedpunkter
 • Foreløbige konklusioner
 • Andet

 

National trivselsundersøgelse, alle i NK der er gennemført på alle 3 afdelinger.

 

klassetrivsel.dk

 

SE BILAG FRA Bettina Jørgensen

Vi skal fremadrettet være obs på udskolingsresultaterne der viser en større del at manglende trivsel blandt eleverne.

 

Vi undersøger  ind i mulighederne for om Skolebestyrelsen kan se rapporten fra klassetrivsel.dk

 

Sag 103 / 20 min / TJ – bilag følger

Skolebestyrelsens årsberetning

 • TJ fremlægger beretning
 • Andet

 

 

Sag 104 / 5 min / Alle

Eventuelt

 

Til referatet fra sidst ønsker Gerd Østergaard en tilføjelse under orienteringspunktet for ledelse : Jørgen Wilms fortalte, at han ikke mener vi skal søge skoleforsøg med kortere skoledage af tidsmæssige årsager i år, da vi er langt i skoleårets planlægning.

 

Thomas Jensen :Vi finder fokuspunkter i næste skoleår, fx branding

Skal vi have højere standardisering i førskolerne

 

Dan Kristoffersen : Nationale test : Er det ikke samme test på fx 3 årgang i 2 afdelinger – der kommer 2 forskellige resultater til forældre – VI UNDERSØGER

 

Thomas Jenen :

Årsberetningen,-

Budgettet udsendes inden næste møde

 

Høringssvar på næste møde – trafikvej

JRW laver udkast til næste gang

 

 

 

 

Næste møde er tirsdag 13. juni 2017 i Fensmark kl. 18:30

 

Punkter til fremtidige møder: