Torsdag den 23.11.2017 klokken 18:30-21:00

STED: Afd. Holme-Olstrup, Stationsvej 49, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Thomas Jensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Helge Haahr Andreasen, Jesper Nielsen, Victor Frederiksen (6.h)

 

Fraværende: Adel Avdo (8.j), Ida Clausen (6.t), Lone Brandt Kristensen,

Afbud: Søren Spangby

Referat: Helge Andreasen

 

Punkt

Referat

Sag 137 / 30 min / JRW / Orientering/beslutning

Skoleprojekt

 • Mål for projektet
 • Hvor langt er vi?
 • Den videre proces

 

Vi vil gerne sikre, at alle årgange har 2 voksne i 2-3 timer om ugen.

Dette vil give mulighed for at arbejde med elevernes læringsmål og for at tilbyde mere faglig støtte.

Vi har haft gruppearbejde i personalegruppen, som har genereret mange forslag til, hvordan dette kan udmøntes og udnyttes i praksis og til, hvilke argumenter, der kan anvendes i en ansøgning.

Jørgen arbejder videre med forslaget.

Forslaget skal endeligt godkendes i Skolebestyrelsen.

 

Sag 138 / 10 min / JRW / orientering

Nyt fra elevrådet

Intet nyt fra elevrådet.

Sag 139 / 15 min / JRW / orientering/ 1 bilag

Økonomi mm

 • Økonomioversigt
 • Andet

Vores forbrugsprocent nærmer sig stille og roligt det niveau, som det bør ligge på.

Til gengæld har vi fået nogle nye elever til distriktet, som har brug for specialpædagogiske tilbud. Dette anslås til en udgift på 2-300.000 kr.

Det er endnu usikkert, hvordan denne ekstra udgift kan dækkes ind.

 

Nogle gange kan skoleartikler indkøbes billigere udenfor kommunens indkøbsaftaler. Vi er dog blevet pålagt at bruge leverandører, som har indkøbsaftale med Næstved Kommune.

 

Pause / 10 min

 

Sag 140 / 30 min / TJ-KS / Orientering/beslutning

Værdiregelsæt

 • Orientering fra mobbekursus
 • Hvordan kommer vi videre?

Kim Steen orienterede om de drøftelser vi havde under besøget fra Skole og Forældre vedr. ”DropMob”

Der er forslag om, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et kommissorium.

Kommissoriet skal beskrive en arbejdsproces, som inddrager alle skolens parter.

 

Arbejdsgruppen blev nedsat:

Kim Steen, Lone Karlsen, Ditte-Lene Paustian, Jørgen Rhode Wilms. Evt yderligere deltagere fra medarbejdergrupperne i Toksværd og Holme Olstrup.

 

Sag 141 / 30 min / TJ / Orientering

Trivselsundersøgelse

 • Helge gennemgår undersøgelsen
 • Input og kommentarer

Undersøgelsen fra sidste år er ikke længere tilgængelig på hjemmesiden Klassetrivsel.dk.

Resultaterne kan ses til et vist niveau på

https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/trivsel

Der skal foretages en ny trivselsmåling i perioden fra d. 15/1 – 28/3 2018

Efter denne undersøgelse kan vi fremlægge mere fyldestgørende om Holmegaardskolens trivsels måling.

 

Sag 142 / 35 min / JRW / orientering

Orientering

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Ledelsen

Thomas:

Læserbrevet til Sjællandske fra de 6 skolebestyrelses-formænd var ikke formuleret helt præcist, sådan som Thomas mente det skulle have været skrevet. Thomas er dog enig i hovedpointerne om, at der er brug for en evaluering af skolestrukturændringen og at der er brug for, at der nu kommer ro på skoleområdet.

 

Tanja:

Spørgsmål om, hvor mange elever vi har på skolen, som fast går hjem inden sidste time er slut.

- Der er få elever på Holme Olstrup afdeling, som kommer fra andre skoledistrikter, som går før sidste time er slut.

 

Spørgsmål om afsendelse af sms fra skolen ved elevers fravær.

- Fraværsregistreringen fungerer desværre ikke optimalt endnu.

 

Jesper:

Har deltaget i Skole og Forældres Landsmøde

Anbefaler alle at overveje at deltage i landsmødet til næste år.

Skole og Forældre har mål, der handler om at bevare  små skoler og undgå de meget store skoler.

Der er lavet en undersøgelse, der viser, at det vigtigste for forældrene er at deres børns skole ligger tæt på hjemmet.

 

Kim:

Forstår ikke, at der ikke bliver gjort noget ved cykling på Holmegaardskolen i Fensmark. Hans Stokholm lovede skilte med cykling forbudt. Der er ikke sket noget.

- Der er blevet bestilt skilte, men de er ikke kommet endnu.

 

Savner information om forskellige ting. Bl.a. køleskabe.

 

Victor:

Der er problemer med manglende skolepatrulje i Holme Olstrup

 

Ditte-Lene:

Der bliver hugget mad fra et fælles køleskab i indskolingen i Fensmark.

Der er blevet spurgt til om der kan være varmeskabe til de små elevers våde tøj.

 

Ena:

Der er en langtidssygemelding i HO. Dette er klaret ved omlægning af personaletimer.

 

Lone:

Der er afholdt terminsprøver i Gl. afd. som forløb tilfredsstillende.

Der er problemer med store elever der forlader skolen, ryger e-cigaretter og der er blevet stjålet i SuperBrugsen.

 

Gerd:

Vi har haft emnedag i Toksværd.

 

Helge:

Elever som forlader skolens område eller ryger i skoletiden vil blive sendt hjem efter et par advarsler.

Der er opbakning fra skolebestyrelsen til en hård linje over for elever der bryder skolens ordensregler.

 

Sag 143 / 10 min / Alle

Eventuelt

Jesper:

Kan bestyrelsesmedlemmer benytte wifi på skolen?

Ja: Public

 

Dan:

Er der fokus på indeklimaet i klasselokalerne.

 

 

 

 

 

Punkter til fremtidige møder: