Referat for skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen

 

Tirsdag, den 20. september 2016, klokken 18:30-21:00

 

STED: Holme-Olstrup afdelingen, Stationsvej 49, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Hans Peter Stokholm, Søren Alrø Spangsby, Gerd Østergaard, Sisse Vang Christensen, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Dan Kristoffersen, Ditte-Lene Paustian, Jørgen Wilms, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jesper Nielsen

Fraværende:

Afbud:

Referat: Jørgen Wilms

 

Punkt

Referat

Sag 11 / 20 min / Alle

Orientering

  • Formand – informationer og mails
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Personalet
  • Elevrådene
  • Ledelsen – forespørgsel om kortere dag for almenundervisningen, uheld i fysik, temaer der kan behandles i SB?
  • Ansættelsesforhold – barsel + AR stopper - rokade

Formanden orienterer:

Formanden ønsker at kunne orientere pr. mail. Hvis man sættes på cc, forventer formanden ikke svar. Hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker punkter på dagsordenen, så skriv det specifikt til formanden eller til Hans.

Formanden er glad for skolens håndtering af ”sagen” med slagsmål mellem to elever på skolens område.

FRO (Fælles Rådgivende Organ) vil blive afholdt 3 gange årligt. Herudover vil der afholdes et temamøde om 20.2. Fordelingen af 20.2 midler blev også diskuteret på FRO på seneste møde.

Der vil være en besparelse på skoleområdet i forbindelse med optimering af de administrative opgaver – SAO projektet. Holmegaardskolen skal spare knapt kr. 300.000,-.

Formanden opfordrer alle forældre til at holde styr på deres knallertkørende børn, så der ikke køres knallert på skolens område i skoletiden.

Bestyrelsesmedlemmer: Ingen bemærkninger.

Personalet: Der er afholdt trivselsdag i udskolingen – det er generelt gået fint. Der er en del arbejde med elevernes generelle adfærd i udskolingen. Stemningen er, at personalet føler sig lidt presset i arbejdsopgaven. Afdeling Toksværd er spændt på det kommende ledelsesskift.

Fremover skal det fremgå af dagsordenen, hvornår der er pause i mødet.

Elevrådene: Ingen bemærkninger.

Ledelsen: CUD oplyser, at det er svært at få en ansøgning om kortere undervisningsdage for almenundervisningen godkendt. Bestyrelsen opfordres til at kontakte Kirsten McKenzie, hvis den stadig ønsker at ansøge om dette.

Der har været et uheld i fysik, hvor en gasslange ryger af en studs, hvorfor der kommer en stikflamme. Ingen kommer alvorligt til skade, og alt udstyr er efterfølgende kontrolleret. Sikkerhedsudstyret fungerede upåklageligt.

Der søges en barselsvikar til Afd. Holme-Olstrup, og der søges efter en daglig leder til skolens specialklasser.

Der har været et slagsmål på skolens område, der blev filmet og lagt på Facebook. Det er foregået uden for skolens åbningstid. Skolen har samarbejdet med SSP og Politiet, for at forebygge fremtidige hændelser, blandt andet ved samtaler med de deltagende børn, og deltagelse på fælles forældremøde i udskolingen.

 

Sag 12 / 10 min / JRW

Økonomi

Status på Økonomien fremlagt indenfor skolens tre hovedområder: Almenundervisningen, specialundervisningen og SFO

 

Bilag fremsendes før mødet

Jørgen gennemgår budgettet, der er udsendt som bilag. Et medlem ønsker at få nogle af posterne udspecificeret på afdelinger. Skolebestyrelsen afventer de fælles tal fra det administrative netværk. Ved specielle ønsker skrives til Jørgen, der besvarer spørgsmål efter bedste evne.

Sag 13 / 10 min /TJ

Forretningsorden

Bilag: Revideret forretningsorden til godkendelse

 

Rettelser/trykfejl til forretningsordenen fremsendes inden mødet.

Forretningsordenen, der er udsendt som bilag, er vedtaget. Hans retter teksten til. Forretningsordenen bliver lagt på skolens hjemmeside, når den er tilrettet.

Sag 14 / 40 min / HPS/TJ

Værdiregelsættet – ordensregler, antimobbe- politik

  • Her skal bl.a. besluttes brugen af mobiltelefoner i skolen og elevernes mulighed for evt. at forlade skolen i skoletiden.

 

Bilag med udkast medsendes

Det drøftes, om udskolingseleverne skal have lov til at forlade skolens område i pauser og mellemtimer. Beslutning om dette truffet ved afstemning.

Skolebestyrelsen er uenig om, hvorvidt eleverne må bruge deres elektroniske enheder i frikvartererne eller ej. Der er både argumenter for og imod brugen af disse enheder, både i frikvarterer og i undervisningen. Dette drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Skolebestyrelsen har stemt om, hvorvidt eleverne i udskolingen må forlade skolen. 8 stemmer for, to imod. Tanja Jakobsen stemmer imod. Dette indgår fremover i skolens værdiregelsæt.

Antimobbepolitikken er ligeledes vedtaget.

 

Sag 15 / 10 min / HPS

Specialundervisningen – ansøgning om kortere skoledag

 

Bilag: Ansøgning fremsendes før mødet

På forældremødet 4. september 2016 blev der opnået bred enighed om at ansøge om forkortet skoledag for skolens specialklasser. Ordningen evalueres efter et år. Ansøgningen underskrives af formanden.

Sag 16 / 10 min /HPS

MyLocker – Status

Andre muligheder?

 

Punktet udskydes til kommende møde. Hans informerer skolens forældre om de kontraktlige forhold, der er gældende i indeværende skoleår.

Sag 17 / 15 min / HPS

Logo - til beslutning

 

Bilag fremsendes

Der er truffet beslutning om skolens nye logo. Valget faldt på træet med den brune træstamme (jf. bilag). Formanden ønsker, at vi tilknytter et slogan til logoet. Dette drøftes videre i bestyrelsen.

Sag 18 / 5 min / JRW

Hjemmesiden, Intra – status

Der har været store problemer med Intra. Status og tidshorisont for opbygningen af hjemmesiden.

3. oktober afholder skolens administration arbejdsdag, hvor der arbejdes med Skoleporten.

Sag 19 / 5 minutter / TJ

Ansættelsesudvalg

Forslag: Formand eller næstformand deltager sammen med en fra bestyrelsen, således at to deltager hver gang.

Forslaget godkendes.

Sag 20 / 10 minutter / TJ / HPS

Hjemmeopgave fra kursusdagen

Sammenhængskraft, synergi og holdånd

 

  1. Hvordan sikrer vi sammenhængskraft, synergi og holdånd i bestyrelsen og på den samlede skole?
  2. Hvordan kan vi bidrage til sammenhængskraft, synergi og holdånd i skolevæsnet som helhed?

 

Oplæg fremsendes til asped@naestved.dk senest den 4. oktober

Thomas, Tanja og Jesper laver oplæg, og sender det rundt til bestyrelsen.

Jesper vil gerne fremlægge vores oplæg.

Det påpeges som et vigtigt punkt til fremlæggelsen, at vi holder en god tone i vores bestyrelse, også når vi ikke er enige.

Sag 20 / 5 minutter/ Alle

Eventuelt

Der spørges til knager på Gl. Afdeling, Fensmark. Knagerne er fjernet fra gangene, på grund af tidligere tilfælde af tyveri.

Der spørges ind til mødetid for skolepatruljen. Skolepatruljen møder kl. 08:00. Der spørges, om mødetiden kan flyttes til kl. 07:50.

Der spørges ind til, hvor førskolegruppens forældre repræsenteres i bestyrelsesøjemed. Hans undersøger sagen.

 

Punkter til fremtidige møder:

Principper (vikardækning mm)

Værdiregelsæt

Feedback fra forældremøder

MyLocker

Slogan til logo

Trafik (skolepatruljens mødetid, SFO, Holme-Olstrup ved Netto mm)

Bevægelse i skolen