Referat skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen

 

Onsdag, den 23.02.2017, klokken 18:30-21:00

 

STED: Afd. Holme-Olstrup, Stationsvej 49, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Sisse Vang Christensen, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jesper Nielsen, Søren Alrø Spangby, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Betina Jørgensen, Rasmus Løwenstein, Emil Birkebæk, Julius Brix Lerche

 

Fraværende:, Julius Brix Lerche

Afbud: Marianne Fanefjord

Senere :

Referat: Søren Spangby

 

Punkt

Referat

Sag 74 / 20 min / Alle

Orientering

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Elevrådet
 • Ledelsen

FORMAND : FRO-møde d. 6/2, - drøftelser på tværs af bestyrelserne,- vi var sammen med Lille Næstved. Den udfordring vi havde valgt var bla. udfordringerne i udskolingen fx i forlængelse af beslutningen om  at de store elever måtte forlade skolens område,  mobiltelefonforbud  eller ej mv.

Punkt til næste møde : Udskolingen på ”glasværket”

 

Er der et ønske om et punkt på dagsorden,- så send venligt en mail til Thomas

 

I forlængelse af skolelederopsigelsen, har der været afholdt møde med den gruppe af forældre der var initiativtagere til  underskriftindsamlingen rettet mod skolebestyrelsen.

SKB undrer sig i denne sammenhæng over at ansatte på Holmegaardskolen  tilsyneladende fortsat er i dialog med forældrene omkring dette.

 

Høringssvar omkring kvalitetsrapporten,- er skrevet – Thomas eftersender snarest.

Kvalitetsrapporten sættes  på dagsorden til næste møde

 

Der er ansættelsesamtaler på skolelederstillingen  mandag d. 27/2.

13 ansøgere og 4 kvalificerede  til samtale

 

Afdelingerne i Holme-Olstrup og Toksværd i fuld gang med at planlægge det kommende førskoletilbud.

Afdelingen i Fensmark er etårig, og fra 1/4 modtages således kun børn til førskolen der ikke har haft tilbud i Fensmarks 2 dagtilbud. – Søren fremlægger på kommende skolebestyrelsesmøde omkring førskoletilbudet, lovkrav/regler, personaledækning, brobygning, sprogarbejde,  pædagogisk indhold osv.

 

 

PERSONALET

Fensmark afd.

Der afvikles pt. forskellige Fastelavnsprojekter

Der er i samarbejde med EUC – et ”byggeprojekt” for udskolingen .

Projektopgaven på vej

Fællessamlinger i udskolingen fungere rigtigt godt.

Toksværd og Holme-Olstrup afdelingerne kører også fint. ,- der er fokus på evaluering – hvad kan gøres bedre,- for at få skabt nogle gode traditioner.

Den nye daglige leder i Toksværd faldet godt til.

Nogle af medarbejderne fra Holme-Olstrup har været på  studie- og inspirationstur til Køge,- for at se på nye undervisningsmetoder der kan bruges fremadrettet på afdelingen.

5 kl. i HO har kun én pige tilbage.

 

ELEVRÅDET

Elevrådsarbejdet går fint

Gode fællessamlinger

Samarbejder med ny afdeling –  og der skal være møder på alle afdelinger

Endvidere deltagelse i fælleselevrådsmøde,- der pr. dd har afholdt sir 1. konstituerende møde.

Rasmus skal torsdag til konference på Christiansborg

Elevrådet har nedsat et udvalg til anvendelse af de bevilgede ansøgte ekstramidler,- vi har fået 160.000 til forbedring af (elev)forholdene på ”Gl. afdeling”-

 

Sag 75 / 30 min / JRW

Økonomi (bilag følger senere)

 • Status på året
 • Budget for 2017 – 2018
 • Procedure for godkendelse af budget

 

Vi får del i de extra bevilgede 15 mill. til skoleområdet

Der er normeret på det udmeldte budget,- og derfor virker det som tilførte midler.

Ønske om ledelsesudgifter belyst i budgettet.

 

Status på året :

Forventet overskud på ca 150000,

- forbrugsprocenterne er fine,- her ligger allerede nogle større indkøb fx elev PC’ere.

Ønske om en mere detaljeret oversigt over  fx vikarudgifter – også forbrug pr. elev ønskes tilrettet

 

Når budgettet er klart sendes det ud til gennemgang og drøftelse på et skolebestyrelsesmøde. Eventuelle drøftelser/ændringer  indskrives og tilrettes og sendes til godkendelse på efterfølgende skolebestyrelsesmøde.

 

 

Sag 76 / 25 min / JRW

Timefordelingsplan - 2 Bilag medsendes

 

Der er tildelt én ekstra lektion i tysk på 5 årgang, da det er et begyndersprog

Konfirmationsforberedelse paralellægges med idræt på årgangen,- så de der ikke skal konfirmeres kan have idræt.

 

SKB bakker op om det fermsendte forslag om ændring af timefordelingsplanen, således at der i udskolingen i kommende skoleår planlægges med 25 min. ekstra undervisning (dermed mindre pause omkring spisning)

Pause / 10 min

 

 

 

Sag 77 / 20 min / Alle

Mylocker – skabe i Gl. Afdeling

 • Orientering ved ledelsen
 • Drøftelse af fremtidig model

 

Bred drøftelse af aflåste skabe ”lockers”

 

Leje contra eje – ?

 

Jørgen undersøger vilkårene omkring fx hærværk mv. ved leje, samt hvad vedligeholdsaftalen indebærer.

Rundsender lejekontrakten

 

På næste møde beslutning om vi skal leje eller eje på baggrund af det fremsendte materiale

 

Evt. undersøge behovet for lockers gennem de næste 2 år ved en lejeaftale.

 

 

Sag 78 / 15 min / TJ

Eventuelt møde med lokalrådet i Fensmark

 

Lokalrådet har henvendt sig til TJ, da det også arbejder med nogle af de udfordringer der måtte være i /omkring skolen og de opgaver der kunne ligge forlængelse heraf. Fx fokus på trafiksikkerhed, høringssvar ell. lign,-

Forældrevalgte holder møde i udvalg – TJ sender mail til  lokalrådets efter deres generalforsamling her i foråret

 

Sag 79 / 20 / alle

Temadag og årsberetning

 

Formandsberetning

Temadage skubbes til efter sommerferien

Vigtigt at der skal nyhedsbrev ud omkring beslutningen til alle forældre.

Sag 80 / 10 min / Alle

Eventuelt

 

 • efterlysning af skriftelig redegørelse for brugen af IT-rygsæk.
 • arrangementer med forældrene på skolen, - oplevelse af at der ikke kan lånes lokaler, lånes kaffemaskiner mm.

 

Næste møde er Tirsdag 14. marts 2017 i Fensmark kl. 19:00 (mødet er udskudt til kl. 19:00 pga. personalemøde) 

 

Punkter til næste møde :   Lukkede lokaler i udskolingen

                                                                 Førskoletilbudet (indhold og pris mv)

Helge Andreasen  og Annette Christiansen inviteres til næste møde – for præsentation

 

Punkter til fremtidige møder: