Bestyrelsens beretning for skoleåret 2016/2017

 

Det er med fornøjelse, at vi nu aflægger den første beretning fra skolebestyrelsen efter, at Lundebakkeskolen og Holmegaardskolen begyndte efter sommerferie 2016 som ét skoledistrikt, og som bekendt kom til at hedde Holmegaardskolen. Sammenlægningen skete i forbindelse med strukturændringen på skoleområdet, hvor 17 skoler blev til nuværende 6 skoledistrikter. Vi har efterfølgende også skabt os et logo med sloganet: ”Holmegaardskolen - en skole i bevægelse”. For nylig er skiltningen på de 3 lokationer og hjemmesiden også kommet på plads, og præsenterer skolen professionelt.

Det har på mange måder været et begivenhedsrigt, lærerigt og travlt år at se tilbage på for den nyvalgte bestyrelse, der satte sig ved bordet i august måned.

Principper

Noget af det første vi tog fat på var skolens værdiregelsæt og tilhørende principper. Det var vigtigt for at skabe grundlaget for en nye fælles tidssvarende kultur for de 3 lokationer, som tilsammen er Holmegaardskolen. Nu har vi gennemarbejdet værdiregelsættet, alle skolens principper og antimobbepolitik, og det hele er tilgængeligt på skolens hjemmeside.

Klassedannelse

Et af de principper der i år har fået et særligt fokus og opmærksomhed er klassedannelse. Skolebestyrelsen lægger vægt på, at der er elever på alle lokationer og klasser, således som politikerne har bestemt, der skal være. Løbende er skolebestyrelsen og ledelsen nødsaget til at føre tilsyn med antal elever i alle skolens klasser således, at økonomien hænger sammen med antallet af elever i de enkelte klasser. Er elevtallet for lavt, kan en sammenlægning af klasser dog være nødvendig.

Udskoling

Udskolingen har været en del i fokus. Knaphed på fysiske lokaler, herunder vandreklasser og ophold i frikvartererne samt episoder med uro og uhensigtsmæssig adfærd mod kammerater og skolens inventar har påvirket trivslen og atmosfæren negativt i de store klasser. Forskellige processer er blevet sat i gang for skabe et bedre miljø og trivsel, herunder en trivselsundersøgelse, vurdering af nuværende faciliteter og lokaler. Vi er så heldige, at der er blevet tildelt økonomi til at forskønne og forbedre særligt udeområderne – en proces det store elevråd også er involveret i.

Specialområdet

Efter at været kommet godt i gang med en samlet enhed på specialundervisningsområder har vi arbejdet med ledelsens og medarbejdernes ønske om en kortere skoledag på specialområdet. Lærerne oplevede hyppigt elevernes manglende koncentration og opmærksomhed i ydertimerne. Der var tale om for mange timer på skolebænken for den målgruppe. Derfor blev der afholdt et forældremøde, hvor forældrene kunne bidrage med deres holdninger. Efter mødet besluttede bestyrelsen, at der skulle udarbejdes en ansøgning til CDU med indstilling om kortere skoledag, som så efterfølgende er blevet efterkommet og effektueret i indeværende skoleår.

Vikarer

Vikardækning og herunder sygefravær har været på dagsordenen. Længerevarende sygefravær har resulteret i nogle forældrehenvendelser, som har bidraget til et øget fokus på området. Nu er vikardækning fast på dagsordenen under økonomi. Herved sikrer vi at få talt om status på sygemeldinger, ressourceforbrug til vikarer, og ikke mindst at langtidssygemeldinger bliver dækket ind med rette og kompetente ressourcer, således at undervisningen forløber i en kontinuerlig og forudsigelige retning, og eleverne udvikler sig. Endvidere er der udarbejdet et princip for vikardækning.

Personale

Der har været både faglige medarbejder- og ledelsesudskiftninger samt interne rokeringer. Skolebestyrelsen er repræsenteret i ansættelsesudvalgene, og har indflydelse på, hvilke nye personaler, der bliver ansat på skolen. Vi oplever, at der bliver taget godt imod de nye medarbejdere og ledere, der kommer, og de personaleændringer der sker.

MyLocker

I forbindelse med at de nuværende faciliteter er bygget op om vandreklasser, har vi har haft en ordning, hvor den enkelte elev kunne leje et skab, MyLocker, til skolesager. På baggrund af nogle forældrehenvendelser, som har været lidt skeptiske omkring, at der var en egenbetaling for leje af skabet, har det været drøftet i bestyrelsen, og det er mundet ud i, at der fra næste skoleår er fundet midler til, at det vil være gratis at have et skab på skolen.

Ringetider

De tre afdelinger har tre forskellige ringetider, og det taler ikke ligefrem til en fælles linje. Det er der blevet set på og arbejdet med, men status er, at der fortsat vil være forskellige ringetider, for det er buskøreplanen, via Movia, som er omdrejningspunktet for det, og den kan ikke ændres foreløbig.

Kvalitetsrapporten

Sidste års kvalitetsrapport har været til høring i skolebestyrelsen. Generelt har Næstveds skoler rykket sig i en positiv retning på flere parametre. For os på Holmegaardskolen ser der også lidt bedre ud, men der skal stadig være fokus på at styrke læseindsatsen for usikre læsere, læringsløft af personalet for at øge medarbejdernes kompetencer og trivsel samt særlig indsats over for elevfravær, så det nedsættes.

Økonomi

Skolens økonomi har været stram i indeværende år. Skolens økonomiske situation er bedre nu, og tildelingen til kommende skoleår er bedre end i indeværende år, så vi er fortrøstningsfulde. Det vil i højere grad end i år, være muligt at arbejde med holddeling og inkluderende indsatser.

 

 

 

Lederskifte

Det er vist ikke gået nogens opmærksomhed forbi, at skolebestyrelsen har været involveret i et skolelederskift i dette skoleår. Den tidligere skoleleder Hans Stokholm valgte i december måned at sige sin stilling op, og begrundede det særligt med et dårligt arbejdsmiljø i skolebestyrelsen. Det afledte flere ugers kraftig polemik på de sociale medier, aviser, Forældreintra m.m. som formentlig i de fleste tilfælde ville have splittet en bestyrelse, men det gjorde det ikke hos os – det gjorde os derimod stærke. Vi var nødsaget til at kigge på os selv, have værdidrøftelser, få vendt og drejet sagen og talt ud af posen. Herefter begyndte opgaven med at rekruttere en ny, kompetent og driftig skoleleder. Det lykkedes heldigvis efter genopslag i februar måned. Konstitueret skoleleder Jørgens Wilms søgte stillingen, og et enigt ansættelsesudvalg kunne tilbyde Jørgen stillingen. Skolebestyrelsen kan kun udtrykke stor tilfredshed og fornøjelse med samarbejdet med den nye skoleleder og glæder sig til det fortsatte arbejde.

 

Samarbejde

Vi vil gerne have et tættere forældresamarbejde med bestyrelsen, og vi har derfor besluttet, at bestyrelsen i starten af næste skoleår skal have et temamøde/workshop med repræsentanter fra forældrerødderne på Holmegaardskolen for at have direkte dialog og sparring på idéer til at udvikle skolen i stort og småt. Endnu en gang vil vi opfordre til, at man kontakter skolebestyrelsen, hvis man har noget, man har behov for bliver drøftet – stort som småt – ris og ros.

 

Afrunding

Afslutningsvis vil jeg, som formand, takke skolebestyrelsen for at holde hovedet højt og koldt i tilspidsede situationer. Det mener jeg, som tidligere sagt, har skabt stærke relationer og styrket vores samarbejde fremadrettet og konstruktivt. Jeg vil også takke forældrene for at komme med input og være i dialog med bestyrelsen. Det skærper vores fokus, inddrager hverdagens perspektiver og udvikler skolen positivt. Sidst men ikke mindst vil jeg fremhæve vores elevrødder og elevrådsrepræsentanter, som altid er meget engagerede og bidrager positivt til vores drøftelser. Det er dem, der kender skolelivet i børnehøjde, og derfor er deres bidrag uundværlige for vores skoles udvikling.

 

På vegne af skolebestyrelsen på Holmegaardskolen takker vi for skoleåret og ønsker jer alle en rigtig god sommer.