Referat til skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

 

Torsdag den 18.01.2018 klokken 18:30-21:00

 

STED: Afd. Toksværd, Tokesvej 1, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Tanja Jakobsen, Jørgen Wilms, Dan Kristoffersen, Helge Haahr Andreasen, Søren Spangby, Jesper Nielsen, Adel Avdo (8.j),

Punkt

Referat

Sag 152 / Godkendelse af referat / Beslutning

 

Sag 153 / 18:30 – 18:45 / JRW / Orientering

Orientering fra formanden

Thomas har besluttet at stoppe, og vil gerne stoppe allerede fra i dag.

Beslutningen er begrundet i, at Thomas har fået nye arbejdsopgaver, der kommer til at tage meget af hans tid.

Formanden og den øvrige bestyrelse takkede gensidigt for samarbejdet. Thomas blev anerkendt bredt for sin store og engagerede indsats for skolebestyrelsen igennem mange år.

Bestyrelsen skal konstituere sig på ny på næstkommende skolebestyrelsesmøde. Jørgen indkalder suppleanten til mødet.

Sag 154 / 18:45 – 18:55 / JRW / Orientering

Nyt fra elevrådet

Der har ikke været elevrådsmøde siden sidste møde. Næste elevrådsmøde afholdes d. 30/1.

Sag 155 / 18:55 – 19:10 / JRW / Orientering/ 1 bilag (kommer senere)

Økonomi mm

 • Økonomioversigt
 • Orientering om budget 2018-2019
 • Andet

Oversigten over Holmegaardskolens økonomi blev fremlagt efter den hidtidige model.

Forbruget på § 20.2 området blev drøftet og ligeså tildelingen til § 20.2.

Derefter blev en ny model for økonomioversigten fremlagt. Det er hensigten, at den nye økonomioversigt skal give bedre overblik over skolens økonomi, ligesom, der er tænkt over, om forbrugsprocenten giver et mere retvisende billede af skolens aktuelle økonomi, hvis den bliver udspecificeret på flere poster.

Detaljeringsgraden af oversigten blev drøftet.

Pause / 19:10 – 19:20

 

Sag 156 / 19:20 – 19:50 / JRW / Orientering/drøftelse - 1 bilag

Oplæg skoleområdet - BSU

 • Kort gennemgang af indhold
 • Drøftelse af indhold
 • Andet

Det er desuden nævnt ønske om at oprette forældrenævn på hver enkelt matrikel.

Holmegaardskolen er nævnt specifikt i forhold til 2 spørgsmål:

 1. Skal der fortsat være skole på begge de to små matrikler?
 2. Skal der være udskolingsklasser i Både Toksværd og Fensmark eller fortsat kun i Fensmark.

Der skal desuden kigges på specialområdet.

Udvalget ønsker at besøge alle matrikler og drøfte behovet lokalt.

Der var forskellige holdninger til, hvor meningsfuldt bestyrelsesmedlemmerne mente der var, at genoptage hele debatten om skolestrukturen.

Sag 157 / 19:50 – 20:20 / JRW / Drøftelse/beslutning – 1 bilag (kommer senere)

Timefordelingsplan 2018-2019

 • Kort gennemgang af udkast
 • Antal klasser (herunder antal børnehaveklasser i HO og TO)
 • Andet

Jørgen gennemgik timefordelingsplanen.

Der er justeret på mellemtrin og udskoling således, at der er mere understøttende undervisning.

Dette hænger sammen med, at CDS vil sende en ansøgning, der omfatter Holmegaardskolen og Fladsåskolen. Ansøgningen går ud på, at omlægge understøttende undervisning til to-lærer ordning.

 

Der var spørgsmål til en del af betegnelserne under den understøttende undervisning.

 

Der er indskrevet til 0.klasse henholdsvis 59 elever i Fensmark, 9 elever i Holme Olstrup og 10 elever i Toksværd.

Skolebestyrelsen skal træffe beslutning om vi vil ansøge om at sammenlægge børnehaveklasserne i Holme Olstrup og Toksværd.

 

Der er allerede sendt brev ud til forældre til skolestarterne om, hvor deres børn skal starte i 0. klasse.

Det vil skabe forvirring og en oplevelse af utroværdighed, hvis skolebestyrelsen efterfølgende vælger at ansøge om at sammenlægge klasser.

 

Der var enighed om, ikke at ansøge om sammenlægning af klasser.

 

Der er på nuværende tidspunkt tre 0. klasser med tilsammen 52 elever.

Vi får derfor kun økonomiske midler til to 1. klasser til næste år. Hvis vi skal beholde de tre 0. klasser som tre 1. klasser til næste år, skal vi derfor selv finde midlerne i den samlede tildeling.

Der kunne evt. øremærkes et antal lektioner til årgangen med henblik på holddeling.

Sag 158 / 20:20 – 20:50 / JRW / Orientering

Orientering

 • Formand – temamøde - høringssvar
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Ledelsen – ”læseferie” 9. årgang – skoleprojekt – antal klasser i kommende skoleår

 

Der er p.t. tilmeldt 7 forældrerødder til temamødet om forældrenes rolle.

 

Kim Steen gør opmærksom på, at det konstituerende møde skal ledes af det bestyrelsesmedlem, der har længst anciennitet. Det vil derfor være Tanja, der skal lede det konstituerende møde.

 

Der var kun 21 tilmeldte forældre til SSP’s arrangement for forældre i forlængelse af ”Det er sejt at sige nej”

 

Sag 159 / 20:50 – 21:00 / Alle

Eventuelt

 

 

 

 

Punkter til fremtidige møder: