Onsdag den 23.08.2017 klokken 18:30-21:00

 

STED: Afd. Toksværd, Tokesvej 1, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Helge Haahr Andreasen, Jesper Nielsen

 

Fraværende:

Afbud: Søren Spangby, Dan Kristoffersen

Referat: Helge Haarh Andreasen

 

Punkt

Referat

Sag 112 / 30 min / Alle

Orientering

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Elevrådet
 • Ledelsen

Velkommen til tre nye medlemmer af skolebestyrelsen: Lone, Ena og Helge.

Dagsordenen er lavet af Thomas og Jørgen.

Kim har ønsket at få yderligere punkter på dagsordenen.

Disse punkter kan finde plads i dagsordenen i stedet for sag 115.

 

Deltagelse i Årsmøde i Skole og forældre.

Årsmødet afholdes 17.-18. november

Tilmeldingsfrist d. 30/9

Hvordan er forholdene omkring deltagelse? Interesserede kan overveje indtil næste SB-møde, hvor det besluttes, hvem der tager af sted.

 

I morgen er der møde i formandsgruppen, som består af formænd og næstformænd i alle skolebestyrelser i Næstved. Thomas og Kim deltager i dette. Der vil fremover komme dagsordener, som videresendes den samlede bestyrelse til orientering. Thomas ønsker bl.a. at drøfte kampagnen vedr. fremmøde.

 

SB forældrevalgte medlemmers deltagelse i forældremøder: Det er vedtaget, at SB medlemmer deltager i møder på ”lige” årgange: 0. 2. 4. 6. og 8. klassetrin. Ledelsen laver en liste over klassernes forældremøder. SB medlemmerne fordeler årgangene efterfølgende.

Thomas sender en skabelon, som kan bruges som talepapir til SB medlemmer ved besøg på forældremøderne, så indlæggene bliver relativt ensrettede.

Der er forslag om en videopræsentation i stedet.

 

Jesper har hørt et rygte om, at skoleområdet kører med et stort overskud. Jørgen oplyser, at der er et mindre overskud samlet i CDS.

 

Toksværd er kommet godt i gang. Dog er der lidt vanskeligheder med IT. Derudover er der forskellige ting som skal rettes lidt til. Min Uddannelse, som alle lærere skal bruge, har været uanvendeligt i flere perioder i forbindelse med skolestart.

Der har generelt været meget lidt information om Min Uddannelse til forældrene.

 

Nye forældre skal først forholde sig til ForældreIntra inden de interesserer sig for Min Uddannelse.

I Holme Olstrup er lærerkollegiet delt i et indskolingsteam og et mellemtrinsteam. Indskolingsteamet har aftalt 8 ugentlige lektioner, hvor der arbejdes på tværs af 0., 1. og 2. klassetrin. Det trådløse netværk er fejlmeldt til IT.

Der er tvivl om de præcise regler for kørsel med elever i private biler. Skal skolen sikre sig at chaufføren har kørekort? Hvem har ansvaret hvis chaufføren er beruset. Kim undersøger, hvilke regler der gælder.

 

Gl. afd. I Fensmark er kommet med i en kunstforening. Der er hængt billeder af Per Arnoldi op i lokalerne.

Reglerne om mobiltelefoner fungerer fint.

Der er generelt god stemning og gensynsglæde.

Der er skiftet fra et system med faglokaler til et system med stamlokaler. Dette har krævet ekstra flyttearbejde. Samtidig har IT-udstyret givet udfordringer for lærernes mulighed for forberedelse.

 

Afdelingsleder Anette Chritiansen har opsagt sin stilling. Denne skal genbesættes. Fra SB deltager Thomas og Kim i ansættelsesudvalget.

 

Der er kommet ny lovgivning om antimobbbestrategi og et klagenævn i den forbindelse. Holmegaardskolen er i gang med at formulere en strategi.

Der er 54 udmeldte og 54 indmeldte elever i løbet af skoleåret 2016/17.

Udskolingen er gået over til stamlokaler frem for vandreklasser.

 

Vi skal aftale, hvordan diæterne bruges. Forplejning på møderne, men ikke udbetaling til medlemmerne.

 

Vi har indført, at eleverne ikke må forlade skolens område i skoletiden. Der er ikke enighed om, hvorvidt, det er et problem at opretholde denne regel.

 

 

Sag 113 / 25 min / JRW – 2 bilag følger

Økonomi mm

 • Status på 2016/2017
 • Økonomioversigt
 • Andet

 

Skolens resultat for skoleåret 2016/17 er et forbrug på 100,25 %

 

Mette Hugger og Lene Hansen er ved at lægge sidste hånd på budgettet for 2017/18.

Dette bliver fremlagt på næste SB møde.

 

Jørgen spurgte til, om der var særlige ønsker til, hvilke tal der skal med i fremlæggelsen af budgettet.

Der er ønske om flere detaljer om økonomien og åbenhed om hvor pengene bliver brugt.

Thomas har et ønske om, at alle skoler præsenterer deres økonomi efter samme metode, således, at det bliver muligt at sammenligne tallene fra de forskellige skoler.

 

 

Pause / 10 min / alle

 

Sag 114 / 30 min / JRW – 1 bilag

Indhold årshjul

 

Årshjulet tilrettes, så datoerne falder på et ligeligt antal tirsdage, onsdage og torsdage.

Valg af formand og næstformand flyttes fra junimødet.

 

Der er ønske om, at punkter under temaerne læring og trivsel skrives ind i årshjulet.

Sag 115 / 20 min / SAS

Bevægelse i skolen

 • Orientering om målsætning for kommende skoleår
 • Gode ideer?
 • Andet

 

Punktet udsættes til næste måneds SB møde pga sygdom (SAS)

Sag 118 / / Kim Steen

Regler vedr. mobiltelefoner i udskolingen

 

Der er givet besked til forældre og elever i udskolingen om, at mobiltelefoner skal afleveres fra lektionernes start.

Mobiltelefonerne udleveres ved lektionens afslutning eller, hvis læreren beslutter, at mobilerne skal anvendes i undervisningen.

 

Der er mange forskellige perspektiver på og holdninger til, hvad vi skal beslutte om mobiltelefoner. Der er forslag om at skabe debat i hele skolens forældregruppe om dette emne og få alle til at tage stilling. Dette gerne på baggrund af input fra folk med særlig viden om området.

 

Skolens ledelse udformer et konkret forslag til regler på området. Dette tages op på næste SB møde.

Der ønskes afklaring af forsikringsmæssige ansvarsforhold i forhold til eventuelle skader på mobiltelefoner, der er opbevaret i skolens varetægt.

Sag 116 / 20 min / JRW / 1 bilag

Forretningsorden

 

Bemærkninger til forretningsordenen:

 • Forretningsordenen bør gælde for et år ad gangen. Derfor bør formand og næstformand vælges for et år ad gangen.
 • Mødeleder bør være en anden end formanden. Forslag om at mødeleder også vælges for et år ad gangen.
 • Forslag om, at der altid indkaldes en suppleant, når de faste medlemmer melder forfald. Eller alternativt til alle møder. Dette var der ikke flertal for i bestyrelsen.

 

Sag 117 / 5 min / Alle

Eventuelt

 

 

Lukket orienteringspunkt – 10 min – JRW & TH

 

 

 

 

Punkter til fremtidige møder: