_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Princip K

 

Holmegaardskolens trafikpolitik                                         

 

Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

 

Arbejdet med trafikpolitikken skal medvirke til at børnene bliver gode voksne trafikanter på længere sigt.

 

Trafikpolitikken er udarbejdet af Skolebestyrelsen på baggrund af Næstved kommunes overordnede Trafikpolitik og tilpasset lokale forhold.

 

Trafikpolitikken er inddelt i 4 overordnede områder med hver sit formål.

 

 

 

På vej

 

Holmegaardskolen vil medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen samt arbejde for at gøre skolevejen mere sikker. Arrangementer og ekskursioner i skolens regi skal ligeledes sikres gennemført med fokus på sikkerhed.

 

 

Emne

 

 

Handling

 

 

Tid

 

 

Ansvarlig

 

Mindre morgen-mylder

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle. I det første nyhedsbrev fra skolen efter sommerferien opfordres forældrene til at hjælpe børnene med at blive sikre trafikanter. Emnet sættes på dagsordenen på forældremøder i 0. og 1. klasse. Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd.

 

Ingen

Skoleleder og indskolingslærer-ne i samarbejde med færdselskontakt-læreren

De eksisterende forhold omkring Holmegaardskolen

Holmegaardskolen er en skole med tre afdelinger, hvor vi har rimelige tilkørselsforhold til alle afdelinger. Forældre, børn og ansatte anbefales at benytte de sikre overgange, hvor der er skolepatruljer ved de tre undervisningsafdelinger. Eleverne til SFO i Fensmark  anbefales, at benytte stisystemet til denne afdeling.

 

Ingen

Beskrivelse

Forbedringer af trafiksikkerheden

Der er bl.a. fokus på:

 • Skolepatruljerne, som er på plads 10-20 minutter før skolestart i Toksværd og i Fensmark, og de er med til at gøre skolevejen så sikker som muligt, når eleverne skal i skole. Skolepatruljen består primært af elever fra 6. og 7. klasse.
 • Tilkørselsforhold til både alle afdelinger er rimelige for biler. På begge afdelinger er der muligt at foretage en sikker aflæsning om morgenen.

 

 

Der er et særligt fokus i Fensmark, hvor cyklerne trækkes på skolens flisebelægning mellem parkeringspladsen ved Ny afdeling og ned langs Ny afdeling frem til cykelparkeringen.

 

Ingen

Skoleledelse og Skolebestyrelse

Indsats sikker skolevej

Skolebestyrelsen deltager få gange om året i en sikker skolevej kampagne, hvor ledelse og Skolebestyrelse med gule veste er synlige om morgenen, hvor den sikre skolevej anvises, hvis det er nødvendigt.

 

Indsats aftalt oktober 2016

Skolens ledelse og skolebestyrelsen

På cykel til skole

Holmegaardskolen anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse. Børn fra 0. klasse kan gå eller cykle til skole i forhold til hjemmets placering, og hvor det af forældrene vurderes sikkert. Vi anbefaler, at skolevejen er øvet mange gange sammen med en voksen, før børnene kører ud på egen hånd. Husk cykelhjelmen.

 

Ingen

Forældre og Færdselskontakt-læreren

Cykelhjelme

Skolen opfodrer alle børn, lærere og forældre til at bruge cykelhjelm.

Opfordring gives til fx forældre på forældremøder, til lærerne på lærermøder og til børnene i klasserne. Skolen har påbud om at bruge cykelhjelm ved ekskursioner og arrangementer i skolens regi.

 

Ingen

Færdselskontakt-læreren

Parkering af cykler og knallerter

 

Cykler og evt. knallerter parkeres i cykelstativerne, hvor de findes, samt på cykelparkeringsarealerne.

 

 

Klasselærerne

På cykeltur med skolen

Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur. Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

Børnene instrueres ligeledes i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe.

 • Altid en voksen forrest og en voksen bagerst
 • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
 • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
 • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter
 • Alle kører med cykelhjelm
 • En af lærerne medbringer altid en mobiltelefon.

 

Efter aftale med forældrene kan elever fra 6. klasse møde på et andet sted end på skolen. I mindre klasser skal det vurderes i samarbejde med forældre, om hele klasser er klar til at færdes sikkert i trafikken og cykelturen vælges nøje efter elevernes kunnen.

 

Ingen

Klasselærerne

Kørsel med børn i private biler til aktiviteter

Benyttes privatbiler til transport af skolens børn er det den enkelte chaufførs ansvar at sikre sig, at de lovpligtige ansvarsforsikringer er gældende for køretøjet, ligesom gyldig kørekort medbringes på turen. Det forventes, at færdselsloven overholdes under køreturen.

 

Børnene skal sikkerhedsmæssigt være fastspændt i køretøjet, og forud for køreturen skal, der indhentes en skriftlig tilladelse fra forældrene om tilladelse til kørsel med børn i private biler.

 

 

Ingen

Turansvarlig og skoles ledelse

Cykellygter i den mørke tid

I efteråret sættes fokus på lygter og reflekser. Emnet tages op hvert år på forskellige måder.

Ingen

Færdselskontakt-lærer i samarbej-de med klasselæ-rerne og evt. politiet

 

 

Undervisningen

 

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Der igennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter. Trafikundervisningen planlægges i de enkelte klasseteam og kan kombineres med den øvrige undervisning.

 

 

Emne

 

 

Handling

 

 

Tid

 

Ansvarlig

Færdsels-

undervisning i hele skoleforløbet

Klasselærerne skal planlægge færdselsundervisningen som en del af de timeløse fag. Dette koordineres med de øvrige lærere i klassen. Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.  Klasselærerne beskriver i årsplanen, hvordan de inddrager færdsel i deres undervisning.

Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende.

 1. Indskolingen: Rollen som fodgænger
 2. Mellemtrinnet: Cyklen
 3. Udskolingen: Repetition og attituder samt holdninger diskuteres. De store klasser skal samtidig forholde sig til alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra fester osv.

Indsatser gennemføres fra januar 2017

Den enkelte klasselærer i samarbejde med klassens lærere og færdselskontakt-læreren

Materialer til undervis-ningen

Skolen opbygger en basissamling af materialer til færdselsundervisning.

Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere

Den enkelte lærer kontakter færdselskontaktlæreren ved behov for materialer i undervisningen. Undervisningsmateriale på sikkertrafik.dk og fra ”Dansk cyklist Forbund” kan også benyttes.

 

 

PLC og færdselskontakt-læreren

Fælles indsats i Næstved kommune

Holmegaardskolen kan deltage i ”Alle børn cykler”, og deltager i de kommunale forløb.

 

Ingen

Færdselskontakt-lærer

Gæster i undervis-ningen

Vi opfordrer klasselærerne til at invitere gæster til undervisningen.

Vi ønsker, at politiet bliver en fast samarbejdspartner og inviteres mindst én gang om året til fx cykeltjek eller skolestart.

Ingen

Klasselærerne træffer en aftale med gæsten

Færdsels-kontakt-

lærerens arbejdsop-gaver

Færdselskontaktlæreren står for koordination af undervisning, samarbejde med politi, opdatering af kollegaer vedr. materialer m.v.

Hvert år i maj/juni måned orienterer kontaktlæreren om færdselsundervisning til skolens lærere og pædagoger: Formål, trinmål, gamle og nye materialer, muligheder for at integrere færdselsemner i anden undervisning osv. Klasselæreren har ansvaret for at planlægge undervisningen i klassen. Det sker i samarbejde med færdselskontaktlæreren og klassens andre lærere.

Det er også færdselskontaktlærerne, der organiserer og støtter skolepatruljerne på skolen.

 

Dette revideres hvert år i forbindelse med opgave- fordelingen på skolen.

Færdselskontakt-lærer

Ressourcer til færdsels-undervis-ningen

Holmegaardskolen har mindst en færdselskontaktlærer, hvis arbejde skal respekteres og prioriteres. Skolelederen sikrer årligt et tilstrækkeligt antal ressourcer til opgaven.

Vi afsætter midler til, at færdselskontaktlærerne med 3-4 års mellemrum kan deltage på et af Rådet for Sikker Trafiks kurser om færdselspædagogik.

Ved ny færdselskontaktlærer afsætter skolen midler til at deltage på et af Rådet for Større Færdselssikkerheds kurser om færdselspædagogik.

 

Gældende fra august 2016

Skolelederen og skolebestyrelsen

 

 

Rollemodeller

 

Vi har fokus på, at lærere og forældre husker deres rolle som forbillede i trafikken

 

 

Emne

 

 

Handling

 

 

Tid

 

Ansvarlig

Skolens ansatte

 

 

Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler, og når de ansatte cykler til skole (orientering, tegngivning m.v.)

 

Forventninger beskrevet.

Alle ansatte på skolen

Forældrene

 

På forældremøder indgår forældre og skole i dialog om forældrenes ansvar og rolle som ”det gode eksempel”.

 

Færdselskontaktlæreren kan inviteres til møderne på yngste og ældste klassetrin. Skolen vil fra tid til anden lave kampagner, med fokus på sikker trafik.

 

Politiets færdselsafdeling er en naturlig del af dette arbejde.

 

Koordineres med lærergruppen

 

Færdselskontakt-læreren, den enkelte klasselærer og forældre i et samarbejde

 

 

 

Samarbejde

 

Holmegaardskolen erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge.

 

 

Emne

 

 

Handling

 

 

Tid

 

Ansvarlig

 

Forældrene med børn på Holmegaard-skolen

Holmegaardskolens undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som eleven har med hjemmefra. Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden. Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, og at de skal vedligeholde børnenes cykler.

 

Indsats beskrevet

Klasselærere

Politiet

Vi samarbejder om kampagner med fokus på lys, reflekser osv.

Fokus på forældre som rollemodeller og mulighed for at inddrage politiet på forældremøder.

 

 

Færdselskontakt-lærer

Kommunen

Kontakt til kommune/forvaltning som tidligere beskrevet i forhold til bl.a. forbedring af trafiksikkerheden omkring skolerne.

 

Færdselskontakt-lærer

 

Rådet for Sikker Trafik

Skolen kender til deres materialer og brug af hjemmeside

Støtte og sparring ved spørgsmål

 

 

Færdselskontakt-lærer

Førskoleafdelingen - Trollskoven

Trollskoven opfordres til at inddrage færdselskontaktlæreren eller Pædagogisk Læringscenter i forberedelsen af nye børn på skolen.

Indsats beskrevet

Færdselskontakt-lærer. SFO leder. Leder af Trollskoven

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 12. oktober 2016