________________________________________________________________________________________________

Princip B

 

Princip om udarbejdelse af principper

 

 

En (tema)drøftelse på skolebestyrelsesmødet danner udgangspunkt for udarbejdelse af princip eller principper for temaet/området.

 

Med udgangspunkt i drøftelserne og alle parters skriftlige input, beslutter skolebestyrelsen hvordan det videre forløb m.h.t. udarbejdelse af principper skal forløbe ved enten:

 

  1. Forslag til princip udarbejdes af skolens leder i samarbejde med skolebestyrelsesformand. Det fastsættes hvornår princippet skal forelægges for bestyrelsen


eller
 

  1. Der nedsættes en arbejdsgruppe som inden for en af bestyrelsen fastsat tidshorisont undersøger detaljer og muligheder og udarbejder forslag til princip. Arbejdsgruppens deltagere besluttes af bestyrelsen – og kan bestå af elever, lærere, forældre fra bestyrelsen, kontaktforældre og skoleledelsen.

 

Forslag til principper forelægges skolebestyrelsen som kommenterer til udkastet, som indarbejdes i princippet.

 

Bestyrelsen kan beslutte høringsrunde til skolens parter.
Afhængig af princippets tema/område høres elevrådet og/eller forældreråd/kontaktforældre – skolens medarbejdere bør dog altid høres via pædagogisk råd eller MED-udvalg.

Parternes svar fremlægges på skolebestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøfter evt. ændringer, princippet tilrettes og vedtages. Hvis høringen afstedkommer væsentlige ændringer, som medtages i princippet, kan bestyrelsen beslutte at fremsende princippet til høring igen inden endelig vedtagelse.

 

Princippet lægges på skolens hjemmeside og alle skolens parter informeres om det nye princip. Herefter varetager skolens ledelse i samarbejde med medarbejderne udmøntningen af princippet.

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 4. oktober 2016