Referat til skolebestyrelsesmødet på Holmegaardskolen

 

Tirsdag, den 13.12.2016, klokken 18:30-21:00

 

STED: Fensmark, Villavej 2, 4684 Holmegaard i administrationsbygningen

 

Til stede: Gerd Østergaard, Sisse Vang Christensen, Marianne Fanefjord, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jesper Nielsen, Rasmus Kofoed Løwenstein, Julius Brix Lerche, Hans Peter Stokholm, Søren Alrø Spangsby, Jørgen Wilms

 

Fraværende: Emil Birkebæk

Afbud: Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen

Referat: Jørgen Wilms

 

Der serveres en let juleanretning sidst på mødet.

 

Punkt

Referat

Sag 55 / 10 min

Elevråd

 

Gl. Afdeling er blevet pyntet op – der er en konkurrence om bedst pyntede juledør. Generelt går det godt på Gl. Afdeling.

6. klasserne i Toksværd har hjulpet de mindre klasser med at pynte hele skolen, og alle dørene op.

Formanden opfordrer elevrådene til at give en tilbagemelding til skolebestyrelsen på, hvad eleverne ønsker på skolen.

Sag 56 / 30 min / Alle

Orientering

  • Formand -TJ
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Personalet
  • Ledelsen –
  • Ansættelsesforhold
  • Afdelingsleder
  • Lærer til udskolingen – samtaler uge 3

 

Formanden:

Skole og Forældre har henvendt sig til formanden. Foreningen tilbyder en kursusaften, hvor ret og pligt for en skolebestyrelse gennemgås. Formanden foreslår et kursus inden sommerferien.

Bestyrelsesmedlemmer:

Der er stadig ikke noget nyt vedrørende skiltning ved SFO.

Der spørges ind til bevægelse i undervisning. Der uddeles et bilag vedrørende bevægelse.

Et bestyrelsesmedlem har været på besøg i Gl. Afdeling, og har haft en god oplevelse ud af det.

Personalet:

Der er personale, der er kede af at der skal lægges klasser sammen, og der opfordres til ikke at sammenlægge klasser.

Personalet oplever et meget engageret elevråd på Gl. Afdeling.

Skole-hjem samtaler er afholdt på alle afdelinger.

Ledelsen:

Indskrivning til kommende 0. klasser er i gang. I Afd. Toksværd og Holme-Olstrup er der kun elever til en klasse. På kommende møde skal vi drøfte, hvordan vi håndterer den udfordring. Ledelsen laver et skriv til CUD, som kan drøftes på mødet, inden det bliver sendt afsted. Flere medlemmer af bestyrelsen påpeger, at den nye børnehaveklasse skal ligge, hvor der er flest børn tilmeldt.

Helge bliver ny daglig leder i Toksværd, og Jørgen flytter tilbage til Fensmark. Anette Christiansen starter som afdelingsleder i specialklasserne. Dette sker 1. januar 2017.

Ansættelsesforhold:

Der er ansættelsessamtaler til lærer i udskolingen i uge 4, forhåbentlig med ansættelsesstart 1. marts 2017.

Ledelsen arbejder på at finde en holdbar løsning for især 9. klasse, indtil en ny medarbejder starter. Tanja og Kim deltager i ansættelsesudvalget. Samtaler afholdes 24. januar 2017 fra kl. 15:30.

Sag 57 / 10 min / JRW

Økonomi

Bilag fremsendes

Administrativ leder gennemgår de udleverede tal. Bestyrelsen er tilfreds med format og indhold.

Kvartalsvis ønskes der et mere dybdegående overblik over skolens økonomi. Ligeledes ønskes der overblik over vikarforbrug.

Der udtrykkes bekymring over overforbrug på 20.2 kontoen.

Administrativ leder har kontaktet bestyrelsesmedlem med henblik på gennemgang og analyse af forbrug af varme og el, og forbrug af midler til vedligeholdelse af skolen. Administrativ leder afventer tilbagemelding.

Sag 58 / 10 min / HPS/TJ

Princip E – Principper for klassedannelsen

Bilag med udkast medsendes  

Princippet tilrettes, og godkendes på kommende møde.

Sag 59 / 10 min / HPS/TJ

Princip G – Princip for undervisningens organisering

Bilag med udkast medsendes 

Princippet godkendes med enkelte tilretninger.

Pause i 10 minutter

 

Sag 60 / 5 min / HPS/TJ

Princip N – Princip for arbejdet med tosprogede elever

Bilag med udkast medsendes 

Udsættes til kommende møde.

Sag 61 / 10 min / HPS/TJ

Princip O – Princip for indgåelse af Partnerskaber

Bilag med udkast medsendes 

Udsættes til kommende møde.

Sag 62 / 10 minutter / HPS/ TJ

Princip P - Aktiviteter

Bilag med udkast medsendes 

Udsættes til kommende møde.

Sag 63 / 5 minutter / HPS/TJ

Princip M – kommunikation

Bilag: Ændring vedr. opslag på ForældreIntra

Princip godkendes uden bemærkninger.

Sag 64 / 5 minutter /HPS/ TJ

Princip I - Brugerbetaling

Bilag: Ændring vedr. taksten for kostpenge

 

Princip godkendes uden bemærkninger.

Sag 63 / 20 minutter/ HPS/ SV

It på skolen

 

Vi begynder en proces, som skal resultere i et skriftligt notat om indsatsen på skolen vedr. It.  De spørgsmål som kan indgå i processen er følgende:

 

1:Status

 

- Hvor mange it rygsækbørn har vi i alt?

- Hvor mange af disse børn er testede ordblinde?

- Hvor mange af dem er problemet registreret i deres PPR på kommunen?

- Hvor mange børn er i specialundervisningstilbud?

 

 

2:Er der kvalificeret vejledning til elever og forældre, når der er udleveret en rygsæk? Hvad er der afsat af tid til elever og forældre, der får it-rygsæk?

 

3: Hvad uddannelse får lærerne i at bruge it-rygsæk? Hvad krav er der til lærerne omkring  brug af it-rygsækkene i timerne. Er der krav om, at alt materiale til elever med it-rygsæk skal sendes til elevintra eller på drev?

 

4:Er der afsat en fast tidsrum og/eller ressourcer til support af eleverne, hvis der opstår problemer? Og ved eleverne hvor de skal henvende sig, hvis der opstår problemer?

 

5: Ved forældre og elever hvem der er it-rygsæk ansvarlig?

 

6: Er der en ensrettet procedure vedr. håndtering af it-rygsæk på alle 3 afdelinger?

 

7: Hvordan bruges den nye test (test om man er ordblind)i hverdagen?

 

8: Må lærerne selv bestemme, om de vil hjælpe eleverne med at bruge deres it-rygsække og udlevere materiale, så eleverne kan bruge it-rygsækken?

 

 

Skolen undersøger, om det skal fremgå af PPV, om en elev har IT rygsæk eller ej.

 

50 elever er testet ordblinde, og har fået udleveret IT rygsæk.

 

90 elever er i specialundervisningstilbud. 7 af disse har IT rygsæk.

 

Sisse beskriver, hvordan eleverne modtager IT rygsæk, og får en grundig introduktion til brugen af computeren.

 

Der afholdes altid et intromøde, hvor både elev og forældre deltager, når en elev får IT rygsæk.

 

Forældre underskriver en kontrakt om udlevering af computer.

 

Der henvises til opslaget ”nyt fra ordblindevejlederen” på ForældreIntra.

 

Der tilbydes uddannelse til både elever og forældre på frivillig basis.

 

Elever kan altid opsøge vejleder på skolen i Fensmark, og få hjælp til eventuelle problemer.

Skolen har sikret, at der er samme serviceniveau på alle tre afdelinger.

 

Skolen udarbejder forslag til notat. Dette kan ikke forventes færdigt før tidligst i marts måned 2017.

 

Kontrakt udleveres som bilag til kommende bestyrelsesmøde.

 

Lærerne må ikke selv bestemme, om de vil hjælpe eleverne.

 

Der er et ønske om at forældre ved, hvor man skal henvende sig, hvis man har brug for hjælp til IT rygsæk. Som udgangspunkt henvender man sig til klasselærer.

 

Det blev påpeget, at nogle forældre oplever, at det ikke fungerer så godt med IT rygsæk på skolen. Det er ikke en problemstilling skolen kan genkende, men skolen vil selvfølgelig søge at afklare, om der er et problem.

 

Alt materiale vedrørende it-rygsæk og ordblindhed kan ses på Forældreintra.

Sag 64 / 5 minutter

Eventuelt

 

Sag 65 / 10 minutter / TJ

Lukket punkt

It situationen

Lukket punkt drøftet.

Næste møde er onsdag 18. januar 2017 i Toksværd kl. 18.30.

 

Punkter til fremtidige møder: