____________________________________________________________________________________

Princip A

 

Holmegaardskolens værdiregelsæt

Indhold

 

 

Velkommen                                                                                                             side 2

Skolens værdigrundlag og vision                                                                            side 2

Samværs- og ordensregler                                                                                       side 4

Generelle forventninger og rammer for kommunikation og samarbejde                 side 6

Princip og indsats for antimobning                                                                            side 7

Princip vedr. SFO´ens virke                                                                                       side 9

 

 

 

Velkommen til Holmegaardskolen

 

Holmegaardskolen er delt på tre afdelinger. I Fensmark er der klasser fra 0.-9. klasse. På afdelingen i Holme-Olstrup og på afdelingen i Toksværd har vi klasser fra 0.-6. klassetrin.

Engagerede medarbejdere og ledere på alle niveauer, som målrettet skaber de rette aktiviteter og rammer for børnenes læring. Pædagogikken i hverdagen tager afsæt i den anerkendende pædagogik. Der er fokus på både de faglige, sociale og kreative kompetencer, hvor hverdagen er præget af en gensidig respekt mellem alle på skolen.

 

Værdiregelsættet er en samling af regler og rammer for skolens virke. I værdiregelsættet præciseres skolens pædagogiske linjer.

 

Værdiregelsættet er i fokus fra skoleårets begyndelse i forbindelse med skoleårets planlægning for både personalet og børnene for at alle kender skolens regler og værdier.

 

Værdigrundlag og vision

Skolens værdigrundlag viser vejen. Værdigrundlaget er kendetegnet ved en demokratisk grundforståelse med ansvarlighed, indflydelse og ligeværd som centrale elementer. Vi har trygge og omsorgsfulde omgivelser, der er præget af anerkendelse med fokus på elevens ressourcer og respekt for fællesskabet. Derved giver vi de bedste forudsætninger for børnenes udvikling af sociale, faglige og personlige kompetencer. Vores arbejde med skolens opgaver hviler på et systemisk grundlag – dvs. at vi vægter de gode relationer mellem skolens aktører – børn/voksne og voksne/voksne - meget højt.

 

De fire værdier, livsglæde, ansvarlighed, sundhed og kompetencer, som byrådet har fastlagt for det kommunale skolevæsen i Næstved kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik skal kendetegne børnenes hverdag. På Holmegaardskolen udvikles børn indenfor fællesskabets rammer til livsduelige mennesker.

 

Skolens mål for børnene og den interne kultur hviler på følgende 4 værdier:

      1. Alle børn og voksne skal have mulighed for at opnå selvværd ved at:

      2. Alle børn og voksne skal udvikle ansvarlighed ved at:

      3. Alle børn og voksne skal have mulighed for at erhverve ved at:

 

      4. Alle børn og voksne skal udvikle rummelighed ved at:

 

Skolens ledelse og det pædagogiske personale sikrer at indsatsområder, projekter og arbejdet i hverdagen har en sammenhæng og udgangspunkt i dette værdigrundlag.

 

Samværs- og ordensregler for Holmegaardskolen

På Holmegaardskolen skal børn og elever have de bedste muligheder for udvikling af deres kompetencer og ansvarlighed i et miljø kendetegnet ved rummelighed og selvværd.

For at alle kan trives på skolen, skal elever, forældre, medarbejdere og øvrige brugere vise hensynsfuld adfærd og rette sig efter skolens anvisninger samt behandle andre med respekt og holde en god anerkendende omgangstone. Her handler anerkendelsen om at blive set, hørt og forstået. Det forventes, at alle respekterer de regler, der er gældende i skolen, og behandler skolens materialer, inventar og bygninger ordentligt.

For at skolen skal kunne leve op til sin målsætning forventer vi, at ansatte, elever og forældre i fællesskab hjælper hinanden, så nedenstående ordensregler kan overholdes.

 

Der udarbejdes interne regler for alle tre afdelinger, hvor der fx beskrives, hvilke områder kan børnene benytte til leg med sne.

 

Principper for anvendelse af foranstaltninger

Til fremme af god orden på Holmegaardskolen 

Nedenstående tager udgangspunkt i bekendtgørelse om fremme af god orden i skolen.

Skolens ledelse har uddelegeret sine beføjelser til at iværksætte foranstaltninger over for eleverne til den enkelte medarbejder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til forseelsen og skal bl.a. vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt.

Uden forudgående samtale eller meddelelse til forældrene kan den enkelte lærer derfor anvende en række foranstaltninger som fx irettesættelse, at sætte en elev ”uden for døren”, anvise et afgrænset opholdsområde i frikvartererne, flytning til anden klasse for en enkelt time eller resten af dagen eller tilsvarende mindre indgribende foranstaltninger, som ikke ændrer på skoledagens længde. Forældrene orienteres altid efterfølgende.

Skolens ledelse kan uden forudgående meddelelse til forældrene udelukke en elev fra undervisning i op til 1 uge.  Forældrene underrettes, inden eleven hjemsendes. Elev og forældre har en samtale på den nærmeste lederes kontor, inden eleven igen deltager i undervisningen.

Det er skolens øverste leder, som har den endelige beslutning, hvis et barn flyttes permanent til en parallelklasse eller til anden skole.

Elever og hjem vil blive gjort erstatningsansvarlige for ødelæggelser forvoldt med vilje eller i kådhed på skolens bygninger eller anden ejendom.

Ved elevfravær ud over 15 dage vil skolen kontakte hjemmet for afklaring af årsagen til det meget fravær jf. skolens retningslinje for elevfravær.

 

Mobiltelefon, mobile enheder og legetøj

Det er på eget ansvar, hvis man tager mobiltelefon eller legetøj med i skole. Et barns mobiltelefon eller legetøj inddrages, hvis barnet på eget initiativ bruger den uden forudgående aftale med en voksen på skolen. Hjemmet orienteres af den, som har inddraget dette. Genstanden udleveres til barnet eller forældrene, når dagen slutter.

 

I undervisningen skal mobile enheder være slukkede med mindre andet er konkret aftalt med læreren. Elektroniske enheder kan medbringes på ture, men bruges i overensstemmelse med aftaler med lærere/pædagoger. Som udgangspunkt er ture undervisning. Eleverne fra 4.-9. klassetrin må gerne benytte deres mobiltelefoner og mobile enheder i frikvarterne.

 

Al optagelse af lyd, billede og video via mobiltelefoner eller mobile enheder er forbudt med mindre det foregår efter aftale mellem lærer/pædagog og elev/forældre som led i undervisningen.

 

Etik i brug af mobiltelefon og elektroniske medier indgår i etiske drøftelser i alle fag som element i arbejdet med informationsteknologi.

 

Generelle forventninger og rammer for kommunikation og samarbejde på skolen

 

Alle ved, at barnets udvikling er afhængig af et godt samarbejde mellem skole og hjem. Samarbejdet tager udgangspunkt i følgende beskrevne gensidige forventninger. 

Børnene:

Det forventes, at børnene har en positiv indstilling til skolen og deltager aktivt i skolens aktiviteter

Dette betyder, at børnene møder velforberedt i skole til tiden, arbejder seriøst med deres faglige mål, tager ansvar for egne opgaver og ejendele samt holder orden i skoletaske og penalhus. Det forventes også, at der udvises respekt for andres ejendele og forskellighed. Alle børn skal tale pænt til og om andre, og de kontakter en voksen, hvis de har brug for hjælp. 

 

Forældrene:

Vi forventer, at forældrene respekterer skolens værdier og regelsæt. Dette betyder, at forældrene omtaler skolen og dets personale positivt og retter kontakt hertil, hvis der er bekymringer eller opleves uoverensstemmelser.

Forældrene orienterer skolen om store ændringer i barnets daglige liv, såsom skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom samt kontakter skolen, hvis der er bekymring for barnets trivsel eller udvikling.

Det forventes af alle forældre holder sig orienteret om barnets skolegang via ForældreIntra.

 

Vi forventer, at forældrene tager ansvar for at barnet er undervisningsparat. Dette betyder, at forældrene sørger for at eget barn er mæt og udhvilet, når det møder i skole samt hjælper barnet med at holde orden i skoletasken og penalhuset. Det er forældreansvar at hjælper sit barn med madpakken og passende påklædning samt hjælpe og støtte sit barn med at få lavet lektier.

 

Holmegaardskolen:

Skolens medarbejdere omtaler børn og forældre positivt og er parate til at være i dialog med forældrene om alle facetter af børnenes skoleliv. Skolen kontakter forældrene, hvis der er bekymring for et barns trivsel eller udvikling. Medarbejderne kontakter også hjemmet, hvis barnet har oplevet noget ubehageligt i løbet af skoledagen. Skolen tager hovedansvaret for børnenes trivsel og udvikling i skoletiden.

 

Endvidere sættes læringsmål, som barnet skal arbejde med i skoletiden. Disse mål bliver fremsendt og drøftet mindst en gang årligt ved en skole og hjemsamtale.

 

 

Princip for antimobning

 

Definition:

 

Trivsel: At fungere optimalt såvel fagligt som socialt.

Konflikt: Følelsesmæssige spændinger eller sammenstød mellem elever om en given uenighed.

Drilleri: Har karakter af en tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der kan handle om at afprøve grænser eller forsøge at skabe kontakt. Drilleri er ikke mobning.

Mobning:

Ved mobning forstås gentagende negative handlinger rettet mod en enkelt person eller gruppe.

 

Mobning er systematisk forfølgelse gennem gentagne drillerier, ondskabsfulde øgenavne, aggressiv adfærd eller udelukkelse af fællesskabet.

 

Mobning er et alvorligt overgreb mod et barn, helt på linje med fysisk vold.

Mobning er et fænomen, hvor der sker en fordrejning af de sociale normer og relationer i negativ og ekskluderende retning.

Mobning indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den eller de, der mobber og den, der bliver mobbet, så den, der bliver mobbet, mister status.

Mobning kan have verbal, social, fysisk, materiel, elektronisk og virtuel karakter og kan foregå både direkte og indirekte.

 

Mobning er ikke en pludselig, enkeltstående handling.

 

Princip:

Holmegaardskolen skal være en skole fri for mobning, præget af et godt sammenhold samt et sted, hvor den enkeltes lyst og glæde ved at være sammen med andre er en naturlig del af hverdagen. Alle - både skolens ansatte, børn og forældre - har medansvar for trivslen på skolen.

Alle arbejder for, at der udvises god adfærd og for, at man møder hinanden med respekt i de menneskelige relationer.

Alle, som oplever mobning, har pligt til at gribe ind. At forholde sig passivt er ikke acceptabelt.

 

 

Vi forebygger mobning ved:

At vi har aftalt klare samværsregler

 

Vi opdager mobning ved:

 

Vi griber ind over for mobning ved: