Onsdag den 13.12.2017 klokken 18:30-21:00

 

STED: Afd. Fensmark, Villavej 4, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Ena Christensen, Thomas Jensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Helge Haahr Andreasen, Jesper Nielsen, Adel Avdo (8.j), Ida Clausen (6.t), Viktor Frederiksen (6.h)

 

Fraværende:

Afbud: Søren Spangby, Lone Karlsen, Gerd Østergaard, Dan Kristoffersen

Referat: Helge Andreasen

 

Punkt

Referat

Sag 144 / godkendelse af referat / Beslutning

Referatet er udsendt efter seneste SB møde. Der har ikke været kommentarer til referatet

Sag 145 / 20 min / JRW / Orientering/beslutning/ 1 bilag (kommer senere)

Skoleprojekt

 • Ansøgning
 • Den videre proces
 • Andet

Ansøgningen til omlægningen af den understøttende undervisning til timer med to lærere/pædagoger er næsten færdig. Der er lavet et skema til brug for de enkelte klasser til beskrivelse af, hvad projektet skal bidrage til i de enkelte klasser.

Det er endnu uvist, om der bliver en mulighed for at søge på dispensationsbasis eller om vi skal søge efter Folkeskolelovens § 16 B

 

Sag 146 / 10 min / JRW / orientering

Nyt fra elevrådet

Viktor: Både lærere og elever i Holme Olstrup ønsker opbevaringsplads i form af skuffer eller skabe til hver enkelt elev.

 

Adel: I Fensmark gl. afdeling er eleverne blevet præsenteret for den nye indretning der vil blive etableret snart. Elevrådet har desuden talt om, hvordan der kan dæmmes op for at ting bliver ødelagt. Det vigtigste forslag var at sætte kameraer op. Eleverne som er hårde ved tingene begrunder dette med, at de keder sig.

 

Det bliver drøftet om der er nok gårdvagter.

 

Viktor: Eleverne i Holme Olstrup keder sig også tit. Der er dog en turnusordning til multibanen.

 

Ida: Der er indeordning i første frikvarter, hvor mange af drengene spiller stikbold i salen. Der er tilsyn på gangene men ikke i salen.

Sag 147 / 15 min / JRW / orientering/ 1 bilag (kommer senere)

Økonomi mm

 • Økonomioversigt
 • Andet

Forbrugsprocenten er stadig faldende (relativt i forhold til den forventede forbrugsprocent)

Vi forventer dog nye udgifter til § 20.2 området og derfor en økonomisk udfordring på 2-300.000 ved skoleårets afslutning.

Pause / 10 min

 

Sag 148 / 20 min / JRW / Orientering/ 1 bilag

Skolens selvforvaltningsaftale

 • Kort gennemgang af indhold
 • Andet

Jørgen orienterede om målsætningerne i selvforvaltningsrammen. (se bilag)

 

Vi drøftede de forskellige mål

Bl.a. om det er realistisk, at Næstved kommer til at ligge over landsgennemsnittet i karakterer.

Sag 149 / 30 min / JRW / Orientering

Skoleåret 2018/2019

 • Afdelingsstrukturer
 • Specialklasser
 • Andet

Ledelsen har drøftet muligheden for, om man kunne udnytte de to små matrikler anderledes.

Konkret 2 mulige modeller:

 

A: 0.-3. klasser og SFO i Holme Olstrup og 4.-6. klasser i Toksværd.

 

B: 0.-6. klasser og SFO samles i Toksværd.

 

Dette ville både give et bedre pædagogisk miljø og en bedre økonomi i SFO’en.

 

Der var en lang drøftelse af – men ikke meget enighed om - dette spørgsmål. Herunder om det er skolebestyrelsens opgave eller byrådets opgave at tage stilling til dette spørgsmål.

Sag 150 / 35 min / JRW / orientering

Orientering

 • Formand – temamøde -
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Personalet
 • Ledelsen – arbejdsgruppe værdiregelsæt – skemaændringer – ansættelser – feedbacksamtale med CDS – cykling i Fensmark – skolepatrulje i HO – 9. klasseundersøgelsen -

 

SB skal afgive høringssvar vedr. etablering af cykelsti mellem Holme Olstrup og Toksværd inden næste SB møde. Thomas forslår at et udvalg skriver et udkast som rundsendes til godkendelse.

Der har været holdt møde i et udvalg om et temamøde for forældrerådsmedlemmer fra alle klasser på Holmegaardskolen. Jesper har herefter aftalt med Børns Vilkår, at de sender en oplægsholder, som holder et to-timers arrangement sammen med os.

Der har været nogle udfordringer vedr. vikardækning. Jørgen og Thomas har holdt møde med forældrerådet fra en bestemt klasse i den forbindelse.

Der er ikke længere elever, som konsekvent går før tiden i Holme Olstrup.

Ved lygtekontrollen tirsdag morgen var der kun ganske få elever, der manglede lys på cyklerne.

Biblioteket i Holme Olstrup er ved at blive organiseret mere børnevenligt. Desværre er der ikke helt styr på programmet til udlånscomputeren.

Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. værdiregelsættet endnu.

Der er gennemført skemaændringer i alle afdelinger pga. organiseringen af læsevejlederuddannelsen, som tre af vores lærere er i gang med.

Vi har ansat en fysiklærer i Gl. afdeling samt en vikar for vores sygemeldte tysklærer.

Ledelsen har haft feedbacksamtale med centerledelsen.

Vi har fået cykling forbudt skilt i Fensmark.

Der kan ikke etableres skolepatrulje i Holme Olstrup, da der ikke er et forgængerfelt.

Der er lavet en ”9. klasses undersøgelse”, men den er kun lige kommet og derfor ikke analyseret endnu.

 

Sag 151 / 10 min / Alle

Eventuelt

Thomas vil invitere forældrerepræsentanterne fra skolebestyrelsen til et formøde om sag 149 formentlig tirsdag d. 16/1 2018

 

 

 

Punkter til fremtidige møder: