Referat til skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

 

Tirsdag den 20.02.2018 klokken 18:00-21:00 (elever og ansatte møder kl. 18:30)

STED: Afd. Holme-Olstrup, Stationsvej 49, 4684 Holmegaard

 

Til stede: Gerd Østergaard, Lone Karlsen, Ena Christensen, Lone Brandt Kristensen, Tanja Jakobsen, Kim Steen, Jørgen Wilms, Ditte-Lene Paustian, Dan Kristoffersen, Berit Jørgensen, Helge Haahr Andreasen, Jesper Nielsen,

 

Fraværende: Søren Spangby, Adel Avdo (8.j), Ida Clausen (6.t), Victor Frederiksen (6.h)

Afbud:

Mødeleder: Ditte-Lene Paustian

Referat: Helge Andreasen

 

OBS Sagernes nummerering er justeret fra pkt 166

 

Punkt

Referat

Sag 160 / 18:00 – 18:30 / konstituering af bestyrelse / Beslutning

Jesper Nielsen er valgt til ny formand.

Sag 161 / 18:30 – 18:35 / Godkendelse af referat / Beslutning

Referatet er godkendt

Sag 162 / 18:35 – 18:50 / JRW / Orientering

Besøg af BSU

  • Hvornår og hvordan
  • Hem deltager?

Hele BSU kommer på besøg på Holmegaardskolen, nærmere bestemt afdelingen i Toksværd d. 19/3 sammen med repræsentanter fra direktionen. Her mødes de med Jørgen Wilms, Betina Ploug Jørgensen og også gerne med formanden for skolebestyrelsen, Jesper Nielsen.

 

Der blev stillet spørgsmål til hvorfor BSU har valgt at komme på Toksværd, samt hvorfor de kun vil mødes med formanden og ikke hele bestyrelsen.

 

Kim opfatter det som et signal om, at der bliver sendt et signal om, at man ønsker at mindske skolebestyrelsens indflydelse.

 

Der bliver givet udtryk for at det undrer, at der ikke inviteres forældre til elever, der har gået i afdelingen i Toksværd samt at der ikke er inviteret medarbejdere.

 

Der bliver spurgt til, hvad BSU mere konkret er interesserede i at få ud af besøget, således, at de deltagende  kan være forberedte.

Sag 163 / 18:50 – 19:00 / JRW / Orientering

Nyt fra elevrådet

Der er ingen repræsentanter fra elevrådet, hvorfor punktet udgår.

Sag 164 / 19:00 – 19:05 / JRW / Orientering

Økonomi mm

Det nye økonomisystem fungerer ikke. Der kan ikke trækkes økonomirapporter på nuværende tidspunkt. Vi forventer at systemet fungerer medio marts.

Sag 165 / 19:05 – 19:15 / TJA / Beslutning

Mødetid SB møder

Tanja foreslår at mødetiden i SB udvides med ½ time til 1 time for at vi kan nå at drøfte alle punkter tilfredsstillende.

 

Det bliver drøftet om det er mødernes længde, stram mødeledelse, antallet af punkter på dagsordenen eller detaljeringsgraden i sagsfremstillingen på dagsordenen, der kan sikre, at alle punkter på dagsordenen kan nå at blive drøftet på tilfredsstillende måde. Evt. suppleret med ekstraordinære møder.

 

I nærmeste fremtid udvides mødetiden ikke.
Der arbejdes på at opkvalificere kommende dagsordener.

Pause / 19:15 – 19:25

 

Sag 166 / 19:25 – 19:50 / JRW / Beslutning / 1 bilag

Timefordelingsplan

  • Kort gennemgang af indhold
  • Drøftelse af indhold

Temabåndet, som blev indført i udskolingen til dette skoleår afskaffes igen, da det ikke har givet det forventede udbytte.

 

Der er afsat timer fra Den Understøttende Undervisning til faglig fordybelse. Disse timer tænkes til tolærerordning, hvis vi får tilladelse til at afkorte skoledagen.

 

Der blev stillet spørgsmål til forskellige dele af timefordelingsplanen.

 

Planen er endnu ikke drøftet i virksomheds-MED. Den vil blive drøftet på næste møde i V-MED. Den deraf følgende timefordelingsplan femlægges på næste SB møde.

Sag 167 / 19:50 – 20:20 / JRW / 4 bilag / Orientering/beslutning

Styrelsesvedtægt - høringssvar

  • Udkast til høringssvar fremlægges

Det udsendte bilag er ikke endeligt. Der er to punkter, som først er vedtaget i denne måned. Vi skal udforme et høringssvar inden månedens udgang.

 

Jørgen har lavet et udkast til et høringssvar.

 

Jesper bemærker, at der er skåret ned fra 4 årlige til 1 årligt møde i FRO. Dette er et udtryk for, at skolebestyrelserne får mindre indflydelse og bliver hørt mindre. Der vil blive tilføjet kritik af dette i høringssvaret fra SB.

 

Der bliver stillet spørgsmål ved, om buskørslen bliver dyrere for de elever, der ikke er berettiget til betalt transport. Jørgen undersøger dette.

Sag 168 / 20:20 – 20:50 / JRW / Orientering

Orientering

  • Formand – temamøde
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Personalet
  • Ledelsen – antal klasser kommende skoleår – organisering af Ny Afdeling

 

Orientering om temamøde vedr. trivselsarbejde på skolen. Jesper var positivt overrasket over det flotte fremmøde af klasserådsrepræsentanter – især fra forældre til elever i mindre klasser.

 

Dan fortæller, at han får mange henvendelser fra forældre vedr. mobning. Nogle forældre giver udtryk for, at der ikke bliver handlet fra skolens side. Jørgen opfordrer til, at utilfredse forældre henvises til ham.

SB vil kigge på antimobbepolitikken og se om der evt. skal tilføjes et element af kommunikation. Arbejdet med DropMob vil yderligere nuancere, hvordan vi som skole arbejder med at begrænse mobning mest muligt.

 

Der er malet og kommet møbler til Gl. afdeling. Det skal ses!

 

Der har været afholdt 100-dages fest i indskolingen i Holme-Olstrup. Senere deltages i koncert med Sigurd Barrett.

 

Det er tidligere meldt ud, at de tre nuværende 0. klasser på afd. Fensmark vil blive lagt sammen til to 1. klasser i kommende skoleår. Denne beslutning er ændret, således, at vi beholder tre klasser på kommende 1. årgang. Skolen vil næste skoleår have 44 almenklasser.

 

Det er besluttet at ændre organiseringen i Ny Afdeling i Fensmark. Fra søjleopdeling i storrummene til afdelingsopdeling i indskoling og mellemtrin og storrum med henh.v. 1.-2. klasser, 3.-4. klasser og 5.-6. klasser.

Sag 169 / 20:50 – 21:00 / Alle

Eventuelt

Der er mulighed for at sende repræsentanter til møde om skolernes organisering på torsdag d. 22/2 kl. 17.30-20.30

Fra Holmegaardskolen kan deltage: formand, næstformand samt en repræsentant fra hver matrikel:

Lone Brandt, Dan Kristoffersen, Tanja Jakobsen, Ditte-Lene Paustian, Kim Steen og Jesper Nielsen deltager

 

 

 

Punkter til fremtidige møder: