Beskrivelse af H-klasserne

ELEV PROFIL

Holmegaardskolens H-klasser henvender sig primært til normaltbegavede børn med så svære sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, at en dagligdag i en almindelig klasse ikke er hensigtsmæssig. Eleven vil ofte vurderes at have behov for at udvikle sine sociale og relationelle kompetencer, for (på sigt) at kunne inkluderes i almenområdet. For at nå hen imod det mål arbejdes der bl.a. med de underliggende følelsesmæssige vanskeligheder, der ofte ligger til grund for de sociale vanskeligheder.

H-klasserne dækker indskoling og mellemtrin, og er et skole- og dagbehandlingstilbud under folkeskolelovens paragraf 20 stk. 2. Vi tilbyder fortrinsvis pladser til børn, der enten er behandlingskrævende eller i stort omfang vil drage nytte af og udvikle sig i de rammer og tilgange som vi benytter os af.

GRUNDLAG

Vi arbejder med mentalisering og neuroaffektiv pædagogik, inspireret af bl.a. miljøterapeutiske traditioner. Vi arbejder anerkendende og mentaliserende, og målet er at møde barnet i øjenhøjde, og vi tilstræber at være lyttende og nysgerrige over hvorfor de unge gør som de gør. Vi ved at menneskelig udvikling – for alle – sker i samspil med andre, og vi lægger derfor stor vægt at skabe en tillidsfuld relation. Målet er altid at hjælpe eleven med at komme i positiv udvikling.

TÅLMODIGHED

Tålmodighed er et nøgleord i afdelingen – og det er noget som både voksne og børn arbejder rigtigt meget med. Vi spiller på “den lange bane”, og tingene må godt tage tid. Udvikling sker ikke fra den ene dag til den anden og vi ved at udvikling sker i spring. Der kan være perioder hvor tingene tilsyneladende står stille. Det er

vigtigt ikke at presse for meget på. Børnene skal have tid til at lade udvikling bundfælde sig inden vi går videre. Det er derfor vigtigt at også hjemmet bakker op om at tingene godt må tage tid.

ØVEBANER OG SUCCES

Ofte møder vi i H-klasserne børn, som har den opfattelse at der er mange ting de ikke kan, ikke ved eller ikke er gode nok til. Det er vores opgave at forsøge at vende det selvbillede. Vi skal skabe nogle trygge, sikre øvebaner, hvor vi sammen med børnene træner de ting. Målet er at de skal opleve at lykkedes – også med det der engang var svært.

TRYGHEDSSKABENDE RAMMER

For at give de bedst mulige forudsætninger for at skabe tryghed arbejder vi i H-klasserne med tydelighed og forudsigelighed. Dagene ligner så vidt muligt hinanden, og har en fast rytme. Vi ved af erfaring at faste, tydelige rammer med tydelige voksne giver børnene god mulighed for at finde den ro, der er grundlæggende for al læring. Det betyder bl.a. at vi tilrettelægger vores skemaer anderledes end man vil se i de fleste klasser

ELEVANTAL OG NORMERING

H-klasserne er normeret til 18 børn, fordelt på tre grupper: H1 (0. – 2. klasse), H2 (3. – 4. klasse) og H3 (5. – 6. klasse). Der er i (stort set) alle timer to voksne sammen med hver gruppe. Især i H3 arbejdes der også med gruppedeling. Dvs. at de børn der vurderes at kunne lykkes med opgaven, går med en faglærer i fx. madlavning, sløjdlokalet eller lignende. Disse tiltag skal ses som grundlaget for en fremtidig inklusion.