Beskrivelse af S-klasserne

Tilbuddet er målrettet elever med kognitive udfordringer – generelle og specifikke samt psykosociale og emotionelle vanskeligheder fra 0. – 6. årgang.

Eleverne kan være udfordret af diverse diagnoser.

Der kan være 12 elever i hver klasse og der er en lærer og en pædagog/pædagog medhjælp/assistent i alle timer.

Der er fast struktur, genkendelighed og forudsigelighed for alle. Tæt skole-hjem-samarbejde.

Medarbejderne modtager supervision fra PPR Næstved.

Eleverne er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 og der arbejdes ud fra individuelle elevplaner.

Der udarbejdes revisitationsmateriale en gang om året til brug for revisitation.

Eleverne inkluderes i relevante fag i deres stamklasse.

Alle elever deltager i skolens planlagte årshjul vedr. Kultur arrangementer og fælles samlinger mm.