Beskrivelse af X-klassen

Holmegaardskolens gruppe for specialelever i udskolingen (fra 7. – 9. klasse) har tilknyttet to faste lærere og to faste pædagoger i fuldtidsstillinger. Desuden er der faglærere tilkoblet klassen, og der er således altid minimum 3 undervisere tilstede.

Princippet om få kendte voksne er valgt for at skabe de bedste betingelser for relations arbejde mellem barn og voksen.

Der er pt. tilknyttet 21 elever til gruppen, og nogle af eleverne læser også timer i almenklasser. Gruppen er dynamisk forstået på den måde, at der kan justeres i antal lektioner i skemaet (evt. også i almenklasse) alt efter, hvordan eleven trives og udvikler sig, samt at der jævnligt indskrives nye elever.

X klassens elever er på dispensation i skole 30 lektioner pr. uge dog 31 lektioner, hvis man har valgfag.

Alle elever har deres eget enmandsbord. De er fordelt i tre lokaler, hvor der arbejdes på eget klassetrin. I 7x er der 5 elever, i 8x er der 9 elever, i 9x er der 7 elever.

Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs forudsætninger, behov og kompetencer, og der er mulighed for konstant at justere kravene i forhold til elevens dagsform.

I klassen er der ikke udadreagerende elever. Elevernes udfordringer er begrundet i generelle eller specifikke vanskeligheder, og eleverne har desuden ofte diagnoser indenfor autismespektret, ADHD, Tourette og OCD. Lærernes erfaring og viden indenfor disse områder spiller en vigtig rolle i håndteringen af de udfordringer eleverne har samt i tilrettelæggelsen af den daglige undervisning.

Forudsigelighed, tydelighed og mentalisering må forventes at være indarbejdet i alle daglige rutiner.

Undervisningen spænder mellem elever på begynderniveau til elever, der forberedes til afgangsprøver i enkelte fag.

Der er en grundig udslusning, som starter i efteråret i 9.klasse, hvor forældre, uddannelsesvejleder og lærere inviteres til et møde med henblik på at udarbejde den bedste plan for elevens videre skoleforløb. Eleven deltager i det omfang det skønnes at han/hun kan.

I foråret er et opfølgningsmøde, hvor planen færdiggøres og justeres. Uddannelsesvejleder er i tæt dialog med såvel elever som forældre.