Forretningsorden

FORRETNINGSORDEN FOR HOLMEGAARDSKOLENS
SKOLEBESTYRELSE
1.
Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter og 3 elevrepræsentanter.
2.
Skolebestyrelsen vælger blandt de forældrevalgte medlemmer en formand og en næstformand. Disse valg gælder for 2 år ad gangen fra 1. august. Formanden leder møderne og erstattes ved forfald af næstformanden.
3.
I skolebestyrelsens møder deltager uden stemmeret skolelederen og afdelingsledere.
Ledelsen varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion.
4.
Såfremt det findes hensigtsmæssigt kan interessenter inviteres til skolebestyrelsesmøder i forbindelse med behandling af specielle sager.
5.

Skolebestyrelsen afholder ordinært møde i den 3. uge i hver måned skiftevis på tirsdage,onsdage og torsdage, såfremt det ikke er helligdage eller tilsikret fridage. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller 4 af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Formanden samler input fra skolebestyrelsen og fastsætter dagsorden i samråd med skolelederen. Dagsorden udsendes 1 uge før mødet med eventuelle bilag til skolebestyrelsesmedlemmer.
Hastesager kan – uden at være optaget på dagsordenen – behandles, såfremt bestyrelsen accepterer dette. Enhver sag kan, såfremt 2 medlemmer ønsker dette, udskydes til behandling ved næste møde med begrundelse i manglende belysning af sagens indhold og oplysning om hvilke forhold, der ønskes belyst yderligere. Ingen sag kan udsættes mere end én gang med denne begrundelse, med mindre den samlede bestyrelse er enig heri.
På alle ordinære møder skal dagsordenen indeholde meddelelser fra formanden, ledelsen, medarbejder- og elevrepræsentanter og udvalg. Økonomistatus udleveres hver måned.
Ved længerevarende (mere end to gange) forfald finder den enkelte selv suppleant og meddeler formanden eller skolens kontor om forfaldet.
6.
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når 7 eller flere af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
7.
Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes via underskrift af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger til andre myndigheder. Referatet sendes ud til medlemmerne af skolebestyrelsen. Hvis ikke er nogen indvendinger er til referatet efter tre hverdage fra udsendelsen af referatet, så
offentliggøres referatet på Intra. Ved indvendinger godkendes referatet på det førstkommende møde i skolebestyrelsen.
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på skolens Intra og lægges på skolens hjemmeside.
8.
Skolebestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, med mindre andet er besluttet af skolebestyrelsen f.eks. ved delegation til formanden eller et andet medlem. Intet medlem kan alene udøve skolebestyrelsens beføjelser. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, er berettiget til at ekspedere presserende sager af forvaltningsmæssig karakter. Bestyrelsen orienteres efterfølgende via mail.
9.
Skolebestyrelsen fungerer i et og alt efter de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre bestemmelser fra undervisningsministeriet og byrådet.
10.
Skolens ledelse drager omsorg for udførelse af trufne beslutninger.
11.
Tvivl om bestyrelsens beføjelser og kompetencer kan forelægges byrådet.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 20. september 2016