Princip B

Princip om udarbejdelse af principper
En (tema)drøftelse på skolebestyrelsesmødet danner udgangspunkt for udarbejdelse af princip
eller principper for temaet/området.

1. Skolebestyrelsen drøfter baggrunden for princippet. Princippet skal følge en form, der beskriver baggrunden for princippet.

 

2. Udkast til princippet udformes af 2-4 medlemmer fra skolebestyrelsen.

3. Skolebestyrelsen vedtager princippet, eller sender udkastet tilbage til udvalget

4. Princippet sendes i høring hos elevråd, forældreråd og personale i 4 uger.

Efter endt høringsfrist, drøftes evt. ændringer, princippet tilrettes og vedtages. Hvis høringen afstedkommer væsentlige ændringer, som medtages i princippet, kan bestyrelsen beslutte at fremsende princippet til høring igen inden endelig vedtagelse.
Princippet lægges på skolens hjemmeside og alle skolens parter informeres om det nye princip.
Herefter varetager skolens ledelse i samarbejde med medarbejderne udmøntningen af princippet.
Vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2019