Princip C

Princip for skole-hjemsamarbejdet
Skole/hjemsamarbejdet skal tjene til at gøre skolegangen så god som muligt for børnene. Samarbejdet skal sikre forældrene indsigt i begivenheder og aktiviteter i forbindelse med skolens virksomhed. Kommunikationen mellem hjem og skole skal være præget af gensidig ansvarlighed og et relevant informationsniveau.

FORÆLDRE:
Det forventes, at forældre støtter deres barn i en hensynsfuld og social adfærd, udviser interesse for barnets skolearbejde og påtager sig et medansvar for dets udførelse, som beskrevet i skolens værdiregelsæt.
Er der forhold, som forældre er utilfredse med, skal kontakten være direkte til de involverede parter og fx ikke gennem barnet eller andre forældre. Forældre er velkomne til at deltage i skoledagen efter forudgående aftale med læreren/pædagogen.

SKOLEN:
Klasselæreren er hovedansvarlig for kontakten mellem skole og hjem og sørger sammen med teamet for den løbende information til forældrene omkring forhold i undervisningsdelen. Pædagogerne er ansvarlige for kontakten mellem SFO og hjem i forhold til fritidsdelen. Der tages kontakt til hjemmet, hvis der opstår problemer omkring barnet.

KLASSERÅD:
Hver klasse vælger et klasseråd, der er et vigtigt led i kontakten mellem hjem og skole. Klasserådet
har sammen med klasselæreren også ansvar for kontakten til skolebestyrelsen. Rådets
sammensætning, valgperiode, valgbarhed med videre styres af forældregruppen. Klasserådene kan ikke behandle sager om enkeltpersoner, hverken lærere, elever, eller forældre. Klasserådene har adgang til at benytte skolens faciliteter til møder og anden virksomhed efter forudgående indkaldelse og bookning af faciliteter. Klasselæreren skal være bekendt med
dagsordenen. Klasselærer og skolens ledelse kan altid deltage i møder på skolens område. Det anbefales, at der tages referat af møderne.

SKOLEBESTYRELSEN/SKOLELEDELSEN:
Mindst én gang årligt afholder skolebestyrelsen et fællesmøde med klasserådene. På dette møder kan problemer og/eller ideer af fælles interesse blive drøftet, og der kan blive inviteret foredragsholdere.
Repræsentanter fra skolebestyrelsen og skolens ledelse deltager i det første forældremøde i de nye 0. klasser for at invitere til et godt samarbejde for både elever, forældre og skole. Alle skalvære klar over, hvad der forventes af henholdsvis skole, lærere, elever og forældre.
Skolebestyrelsen deltager med et kort oplæg i forældremøderne. I indskolingen deltager skolebestyrelsen på 0. og 2. klassetrin og på mellemtrinnet er det på 4. og 6. klassetrin. I Udskolingen er det primært fokus på 7. klassetrin. Hvis der afholdes et kort fællesmøde for alle klasser i udskolingen, så deltager skolebestyrelsen hvert år i begyndelsen af dette møde.

FORÆLDREMØDE:
Der afholdes mindst et forældremøde om året. I klasser med SFO-pædagoger tilknyttet, deltager disse i mindst et forældremøde i skoleregi om året. På mødet orienteres om klassens arbejde. Alle fag på klassetrinet præsenteres på et årligt forældremøde, som minimum gennem årsplanerne.
Væsentlige problemstillinger samt spilleregler i klassen sættes på dagsordenen. Der afholdesarrangementer af mere social karakter med deltagelse af børn og forældre. Klasserådene deltager i planlægningen.
Det forventes, at alle forældre bakker op om såvel forældremøder som sociale arrangementer.

SKOLE/HJEM SAMTALERNE:
Der afholdes mindst én samtale årligt med mulighed for flere samtaler, hvis der er behov for det. Første skole/hjem samtale afholdes primært i løbet af oktober og november måned. Her fremlægges skolens syn på elevens udbytte af skolegangen, såvel fagligt, socialt og med hensyn til arbejdsindsats. Desuden drøftes elevens fremtidige mål i henhold til elevplanen. Når børn deltager i samtalen, bør de inddrages aktivt. Elevplaner udsendes forud for skole-hjemsamtaler. I 7. – 9. klasse modtages skriftlige
standpunktsmeddelelser.

ÅRSPLANER:
Der udarbejdes årsplaner i begyndelsen af skoleåret, som kan ses i Min Uddannelse. Generelle informationer om skolen kan læses på Forældreintra.
Det anbefales, at der løbende udarbejdes en relevant information vedr. undervisning, aktiviteter, praktiske forhold, sociale forhold osv. således at forældrene holdes orienteret om klassen/gruppen.
Vedtaget i skolebestyrelsen den 17. november 2016