Princip D

Princip for skolens vikarordning 
1.Der er altid vikarer på 0. – 5. klasse i tilfælde af faste læreres fravær.

2.Der sættes ikke vikarer på ydertimer fra 5. klasse, såfremt undervisningen i de berørte fag ikke kan finde sted (f.eks. håndværk og design, madkundskab o.l.)

3.Ved længerevarende fravær – over 1 uge – laves særlig aftale for vikardækning.

4.Hvor det er muligt, vælges vikarer efter, i hvor høj grad den pågældende er i stand til at gennemføre undervisningen i det pågældende fag.

5.Så vidt muligt følger samme vikar en klasse, hvor der er tale om flere dages fravær.

6.Der anvendes ikke vikarer til to-lærertimer og ved pædagogsam arbejdstimer.

7.Der sættes vikar på i specialklasser og inklusionstimer med mindre andet aftales med skolens kontor.

8.Almindelig specialundervisning, læseløft og lignende vikardækkes ikke. Når
specialundervisningslærere er fraværende, sendes eleverne som udgangspunkt tilbage til deres klasser.

9.Ved omlagt undervisning kan frigjorte lærere indtræde i vikardækningen.

10.Vurdering og godkendelse af planlagt fravær bør foretages med stor vægt på de vikarmæssige konsekvenser og i øvrigt begrænses mest muligt.

11.Såfremt en klasses faste lærer i et fag har haft fravær af længere varighed, vurderes det ved lærerens tilbagekomst, om der er behov for en ekstraordinær faglig indsats i klassen.

12.Ved længerevarende fravær – over 1 uge – orienterer ledelsen hjemmene. Der gives forældrene en status senest 4 uger efter 1. sygemelding. Der er fokus på, hvilke vikarløsninger, der iværksættes.
Vedtaget i skolebestyrelsen den 4. oktober 2016