Princip G

Princip for undervisningens organisering
Skolebestyrelsens principper for undervisningens organisering tager afsæt i skolens værdier og er
baseret på skolens pædagogiske grundhold, som er beskrevet i skolens værdiregelsæt.

Elevernes timetal på hvert klassetrin

I løbet af foråret forud for et nyt skoleår udarbejder skolens ledelse et forslag til en timefordelingsplan på baggrund af de tildelte ressourcer, de kommunale rammer og i henhold til folkeskoleloven.

Dagens længde
Timerne fordeles jævnt på ugens 5 dage indenfor tidsrummet 8.00 til 15.00. Bustiderne kan flytte timeblokken, så undervisningen kan begynde før eller efter kl. 8.00. Elevernes sluttidspunkt flyttes tilsvarende.

Fag og opgavefordelingen tager hensyn til helheden, og det betragtes som en ren intern opgave, idet personale og skolens ledelse har som mål at skabe den røde tråd i organiseringen af undervisningen. Skolens ledelse er ansvarlig for at undervisningen organiseres i henhold til gældende love og bestemmelser samt skolens principper. Skolebestyrelsen orienteres om arbejdet med skoleårets planlægning i forårsmånederne.

Specialundervisning/fagligstøtte i almenklasserne
Der er altid en kontakt til den enkelte elevs forældre, inden der etableres støtteundervisning for eleven. Den ansvarlige specialundervisningslærer indgår i et samarbejde med klasselærer og faglærer, hvor de koordinerer undervisningen for den enkelte elev.
• Specialundervisningen gives enten i klassen eller som intensive undervisningsforløb i form
af fx læseløft eller matematikløft.
Skemalægningen
Det tilstræbes, at der skabes helhed og sammenhæng i elevernes skolehverdag.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 13. december 2016