Princip Q

Princip for lektier

Formål: Formål med princippet er at sikre at lektier altid understøtter den enkelte elevs læring, og er medvirkende til at højne elevernes faglige niveau. Lektier skal give mening for eleven, samt være tilpasset elevens faglige niveau og alder.
Hvad er lektier? Lektier er mange ting.

Når der gives lektier for, tages der fx udgangspunkt i følgende typer af lektier:
Forberedelseslektier: Handler om at være forberedt til undervisningen.
Træningslektier: Handler om at træne kendt stof, så eleverne får det
automatiseret fx læsetræning og tabeltræning
Opsamlingslektier: Skolearbejde, som eleven burde have nået i skolen i den afsatte tid, kan gives som lektier
Større skriftlige opgaver: Større skriftlige opgaver handler om, at eleverne fordyber sig i en opgave over længere tid.

Skolens ansvar: Det er skolens opgave at vurdere, hvornår og om der gives lektier til eleven. Det er vigtigt, at lektier alene gives for at understøtte læring og aldrig som en straf. Det tilstræbes altid, at eleven får løbende feedback på lektien.

Forældrenes ansvar: Det forventes, at forældrene engagerer sig i barnets skolegangog læring ved at motivere og skabe gode rammer for lektielæsningen. Lektier kan være udgangspunkt for den gode snak om skolen i hjemmet.

Elevernes ansvar: Det er elevens ansvar at være forberedt til timen og have sine ting med. I de mindre klasser har forældrene et medansvar.
Ved fravær uden for skolernes ferier må forældre og elever selv holde sig orienteret om, hvilke lektier der har været givet for i perioden og følge op på disse.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 9. december 2019